CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 20. března 2024

Bod č. 2 - Hodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění na základě návrhů zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2024

Předkládaný dokument je obdobou návrhu státního rozpočtu pro zdravotní pojišťovny. Jedná se o standardní, každoroční materiál, jehož zpracování a schvalování ukládají Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí zákony o zdravotních pojišťovnách. 

Zdravotně pojistné plány pojišťoven posuzují Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí z hlediska souladu s právními předpisy, veřejným zájmem a úhradovou vyhláškou na rok 2024. Pokud nejsou s těmito hledisky v rozporu, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí předloží tyto dokumenty spolu s jejich hodnocením k projednání vládě. Definitivně jsou zdravotně pojistné plány jednotlivých zdravotních pojišťoven schvalovány Poslaneckou sněmovnou.

Pro rok 2024 zdravotní pojišťovny očekávají výdaje v celkovém objemu 510,1 mld. Kč při příjmech 502,6 mld. Kč. Systém by měl tedy hospodařit se schodkem 7,6 mld Kč. Deficit bude uhrazen z dříve akumulovaných zůstatků na účtech zdravotních pojišťoven.

Pro informaci:

Bod č. 1 - Zpráva o činnosti Finančního analytického úřadu za rok 2023

Finanční analytický úřad funguje sedmým rokem jako samostatný úřad v působnosti Ministerstva financí. FAÚ podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu předkládá zprávu o své činnosti každoročně do 31. března, a to Vládě ČR a Stálé komisi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu. Zpráva o činnosti FAÚ za rok 2023 je neveřejná.

Bod č. 2 - Pravidelná roční informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání privatizačních prostředků Ministerstva financí k řešení ekologických závazků při privatizaci (za období od 1. ledna do 31. prosince 2023 a celkově od počátku privatizace)

Ministr financí předkládá Vládě ČR ročně informaci o výši čerpání finančních prostředků poskytnutých k řešení ekologických závazků vzniklých při privatizaci z privatizačních příjmů (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR). MF podle zákona o zrušení Fondu národního majetku hradí z privatizačních prostředků náklady odstraňování ekologických škod způsobených činností podniku před privatizací (program ekologie) a podporuje investiční a neinvestiční akce spojené s nápravou škod způsobených na životním prostředí těžbou nerostů (program revitalizace). 

K  31. 12. 2023 evidovalo MF celkem 120 účinných ekologických smluv s celkovou garancí ve výši 134,5 mld. Kč. V roce 2023 splnilo MF ekologické závazky vůči  dvěma smluvním partnerům s celkovou garancí 644 mil. Kč. Od počátku privatizace bylo ukončeno celkem 207 ekologických závazků s celkovou garancí ve výši 41,2 mld. Kč,  vyčerpáno na tyto závazky bylo 24,2 mil. Kč.

V případě garancí a čerpání finančních prostředků na nápravu ekologických škod způsobených těžbou nerostů a na revitalizaci dotčených území bylo v roce 2023 uhrazeno celkem 629 mil. Kč a MF zadalo celkem 24 veřejných zakázek ve výši 182 mil. Kč (bez DPH). Od roku 2002 bylo zadáno celkem 1095 veřejných zakázek a uhrazeno celkem 30,7 mld. Kč.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.