CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 1. února 2023

Bod č. 1: Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Cílem materiálu je implementace směrnice Rady (EU) 2020/284 ze dne 18. února 2020, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zavedení určitých požadavků na poskytovatele platebních služeb. Úprava stanovuje poskytovatelům platebních služeb povinnost vést evidenci o přeshraničních platbách a jejich příjemcích, v níž budou vést údaje o příchozích platbách z jiných členských států a odchozích platbách do třetích zemí. Tato povinnost se bude aktivovat až při překročení počtu 25 přeshraničních plateb (jakýchkoli přeshraničních plateb) směřující k jedné osobě za kalendářní čtvrtletí. Zároveň se stanovuje povinnost poskytovat správci daně elektronicky údaje z této evidence, a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí. Návrh má negativní dopad v odhadované výši cca 14 mil. Kč na výdaje státního rozpočtu v návaznosti na úpravy informačního systému Finanční správy České republiky. Nová agenda si rovněž vyžádá 4 systemizovaná místa. Veškeré finanční i personální výdaje budou pokryty v rámci schválených výdajů Ministerstva financí. Účinnost návrhu zákona se v souladu s výše uvedenou směrnicí stanovuje dnem 1. ledna 2024.

Bod č. 7: Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/12 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo financí“

Cílem kontroly NKÚ bylo prověřit, zda Ministerstvo financí hospodaří s majetkem a peněžními prostředky státu hospodárně a v souladu s právními předpisy. Kontrolovaným obdobím byly roky 2019 a 2020, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující. Kontrola byla provedena v období od dubna do prosince 2021. Kontrolovaný objem finančních prostředků činil 5 070 053 352 Kč. Na základě skutečností zjištěných NKÚ bylo k 4 zjištěním ze strany MF přijato celkem 8 opatření, z toho 1 opatření bylo přijato již v průběhu kontroly a je splněno a 1 opatření je plněno průběžně. 

Bod č. 10: Změna právních poměrů u administrativní budovy Washingtonova 1569/21, Praha - Nové město

Cílem materiálu je zabezpečit souhlas vlády se změnou právních poměrů budovy Washingtonova 1569/21, Praha – Nové Město formou zcizení. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových provede bezúplatný převod na Ústav pro jazyk český AV ČR. 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář