CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 8. března 2018

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony

Ministerstvo financí předkládá vládě novelu zákona č. 178/2005 Sb. o zrušení Fondu národního majetku. Novela zákona vychází z Koncepce stabilizace finančního stavu zvláštních účtů privatizace, kterou vláda schválila v září 2017. Ministerstvo financí coby nástupnický subjekt Fondu hospodaří s příjmy z privatizace (v současnosti především dividendy ČEZ), které jsou ukládány mimo státní rozpočet na tzv. zvláštních účtech privatizace. S těmito penězi v současnosti nelze nakládat volně dle uvážení vlády, výdajové tituly jsou přesně stanoveny právě zákonem o zrušení Fondu národního majetku. V první řadě jsou tyto peníze získávané na základě privatizace využívány na realizaci ekologických závazků vzniklých při privatizaci, které má stát smluvní povinnost uhradit. Tyto prostředky je také možné převést do státního rozpočtu a využít na financování důchodů, je-li tzv. důchodový účet ve schodku, což platí nepřetržitě od roku 2009 a teprve za rok 2018 odhaduje MF díky dobré kondici české ekonomiky návrat k mírně přebytkovému hospodaření tzv. důchodového účtu. Tím pádem nebude splněna podmínka pro převod peněz do státního rozpočtu a vzniká riziko jejich bezúčelného hromadění na privatizačních účtech, protože zůstatky na účtech výrazně převyšují výdaje na ekologické a další privatizační závazky.

Z toho důvodu MF připravilo novelu, která zamezí tomuto riziku. Cílem novely je zobecnění a usnadnění možnosti čerpání prostředků zvláštních účtů privatizace do státního rozpočtu a omezení počtu výdajových titulů, z nichž je možné čerpat prostředky zvláštních účtů privatizace. Zákon z roku 2005 totiž umožňuje i využití např. pro fond rozvoje bydlení nebo fond dopravní infrastruktury a další výdajové tituly. Návrh novely přitom komplexně upravuje i opačnou eventualitu – pokud by na privatizačních účtech nebyl dostatek prostředků na hrazení závazků vzniklých při privatizaci, tyto prostředky by se naopak převedly ze státního rozpočtu.

„Setkala jsem se s kritikou, že přijetím novely vznikne riziko nedostatku prostředků na ekologický a revitalizační program. To je omyl, tyto výdajové tituly z privatizačních účtů budou mít nadále prioritu a v případě potřeby bude naopak možné čerpat na ně prostředky ze státního rozpočtu, což doposud nešlo,“ vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová.

Bod č. 5:
Jmenování ministryně financí guvernérkou mezinárodních finančních institucí a Evropské investiční banky

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh na jmenování ministryně financí Aleny Schillerové do funkcí guvernéra v institucích Světové banky, guvernéra Evropské banky pro obnovu a rozvoj a guvernéra Evropské investiční banky za Českou republiku.

Jedná se o standardní procedurální postup, jehož cílem je zajistit kontinuitu a operativnost působnosti Ministerstva financí České republiky ve výše uvedených institucích, a to z důvodu změny na pozici ministra financí.

Pro informaci

Bod č. 2:
Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/33„Správa spotřebních daní“

Ministerstvo financí předkládá informaci o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/33„Správa spotřebních daní“.

Cílem kontroly bylo prověřit postup celních orgánů při správě spotřebních daní, zejména při sledování přepravy v systému podmíněného osvobození od spotřebních daní a při zajištění daně (celních dluhů). Kontrola dále prověřovala, zda je systém správy spotřebních daní nastaven tak, aby byla zajištěna efektivnost výběru příjmů státního rozpočtu.

Kontrolovaným subjektem bylo Generální ředitelství cel. Kontrolovaným obdobím byly roky 2012–2015, v případě věcných souvislostí také období předcházející a navazující.

Bod č. 3:
Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/31„Peněžní prostředky určené na zajištění informační podpory systému financování programů a dotací a vybrané dotace a programy reprodukce majetku“

Ministerstvo financí předkládá informaci o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/31„Peněžní prostředky určené na zajištění informační podpory systému financování programů a dotací a vybrané dotace a programy reprodukce majetku“.

Cílem kontroly bylo prověřit hospodárnost, efektivnost a účelnost výdajů v souvislosti s vytvářením, provozem a rozvojem informační podpory systému financování programů a dotací, a dále ověřit přínosy této informační podpory ve vazbě na konkrétní programy.

Kontrolovanými subjekty byly Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství. Kontrola byla prováděna od srpna 2015 do března 2016. Kontrolováno bylo období od roku 2009 do doby ukončení kontroly, v případě věcných souvislostí i období předcházející.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář