CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 3. ledna 2018

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů

Ministerstvo financí a Česká národní banka společně předkládají vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů. Cílem návrhu zákona je umožnit ČNB vydávat vedle pamětních mincí také pamětní bankovky a tzv. obchodní mince – české dukáty. ČNB by mohla využít pravomoc vydávat pamětní bankovky při vhodné příležitosti, například 100. výročí československé měny v roce 2019. K vydávání pamětních bankovek při obdobných vhodných příležitostech přistupují emisní banky i v zahraničí.

Bod č. 3:
Návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění

Ministerstvo financí předkládá návrh zákona, který se zaměřuje na sjednocení regulatorních principů a ochrany spotřebitele napříč finančním trhem, zajištění stejné úrovně ochrany spotřebitele pro různé způsoby distribuce pojištění, posílení důrazu na srozumitelnost a srovnatelnost informací o finančních produktech (zejména pak informací o nákladech životního pojištění) a zvýšení nároků na profesionalitu osob působících v daném odvětví. Důvodem předložení návrhu zákona je závazek České republiky transponovat do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění. Cílem navrhované právní úpravy je tedy dosažení souladu právních předpisů ČR a EU. . Nový zákon se zaměřuje na posílení důrazu na srozumitelnost a srovnatelnost informací o pojistných produktech (zejména pak informací o nákladech životního pojištění) a zvýšení nároků na profesionalitu osob působících v daném odvětví.

Bod č. 4:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zajištěním přístupu správce daně k některým údajům v návaznosti na výkon mezinárodní spolupráce při správě daní

Ministerstvo financí předkládá návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zajištěním přístupu správce daně k některým údajům v návaznosti na výkon mezinárodní spolupráce při správě daní. Návrh zákona do českého právního řádu transponuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2258 ze dne 6. prosince 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU (o správní spolupráci v oblasti daní), pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz (tzv. „Směrnice DAC 5“). Účelem Směrnice DAC 5 je umožnit správci daně pro účely výkonu mezinárodní spolupráce při správě daní přístup k vybraným údajům získávaným pro účely boje proti praní špinavých peněz.

Bod č. 5:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá novelu č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, která by měla podstatně urychlit proces převodu majetku státu dle uvedeného zákona v případech rozhodnutí o privatizaci metodou přímých prodejů. Cílem novely je administrativní zjednodušení a urychlení procesu převodu majetku státu podle zákona č. 92/1991 Sb. v případech úplatných převodů.

Bod č. 6:
Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky České národní banky Mezinárodnímu měnovému fondu. Návrh předkládá Ministerstvo financí v souladu s usnesením č. 577/2017 ze dne 21. srpna 2017, k návrhu na poskytnutí bilaterální půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu.

Bod č. 9:
O úpravě garance na odstranění staré ekologické zátěže vzniklé před privatizací dané ekologickou smlouvu č. 139/96 uzavřenou se společností ÚJV Řež, a.s.

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál "Kompenzace nákladů vzniklých při sanaci ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti ÚJV Řež, a.s. v rámci ekologické smlouvy č.139/96 – odvody původce radioaktivního odpadu na jaderný účet a odvody DPH z odvodů radioaktivního odpadu na jaderný účet". Předložený materiál informuje o žádosti společnosti ÚJV Řež, a.s. o úpravu stávající garance z důvodu kompenzace nákladů vzniklých při sanaci, které vznikly v rámci odvodů původce radioaktivních odpadů na jaderný účet za uložení vzniklých radioaktivních odpadů a odvodů DPH z odvodů původce radioaktivního odpadu na jaderný účet před 17. 5. 2011. Ministerstvo navrhuje vládě schválení úpravy garance ekologické smlouvy č. 139/96 s tím, že garance z této ekologické smlouvy již nebude upravována z žádných jiných důvodů, než jsou tyto.

Bod č. 18:
Dispozice s pozemkem parc. č. 484/1 v katastrálním území Nové Město a obci Praha

Ministerstvo financí předkládá materiál "Dispozice s pozemkem parc. č. 484/1 v katastrálním území Nové Město a obci Praha". Ministerstvo navrhuje, aby vláda na základě tohoto materiálu povolila výjimku z podmínky trvalé nepotřebnosti pro stát ve vztahu k pozemku parc. č. 484/1 v k.ú. Nové Město, obec Praha, pro účely jeho prodeje na základě kupní smlouvy. Povolení výjimky vládou, umožněné § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. je podmínkou nabytí platnosti předkládané kupní smlouvy, na základě které bude realizován jednorázový příjem státního rozpočtu ze sjednané kupní ceny ve výši 45 milionů Kč.

Bod č. 21:
Změna ve složení Komise k veřejným zakázkám zadávaným Ministerstvem financí v rámci programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje – změna přílohy č. 2 usnesení vlády č. 240 ze dne 29.3.2017

Ministerstvo financí předkládá materiál s návrhem personální změny v Komisi ustanovené usnesením vlády ČR číslo 240 ze dne 29. března 2017 k veřejným zakázkám zadávaných Ministerstvem financí v rámci programu k řešení revitalizace Moravskoslezského kraje

Pro informaci:

Bod č. 13:
Informace ohledně veřejných zakázek resortu Ministerstva financí zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění

Cílem předkládaného materiálu je informovat členy vlády o postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, orgánu příslušného k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k veřejným zakázkám resortu Ministerstva financí, jejichž předmětem byl provoz, podpora či vývoj informačních systémů veřejné správy zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění.

Bod č. 22:
Informace Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č.15/15 - „Zdaňování nemovitostí, převodu nemovitostí a majetku nabytého děděním a darováním“

Ministerstvo financí předkládá „Informaci Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/15“. Cílem kontrolní akce NKÚ č. 15/15 bylo prověřit postup finančních orgánů při správě majetkových daní, tj. daně z nemovitostí (od 1. 1. 2014 daně z nemovitých věcí), daně z převodu nemovitostí (od 1. 1. 2014 daně z nabytí nemovitých věcí), daně dědické a daně darovací (od 1. 1. 2014 inkorporováno pod režim daní z příjmů) a prověřit dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtu. Nejvyšší kontrolní úřad ve svém Kontrolním závěru ke kontrolní akci NKÚ č. 15/15 v postupu orgánů finanční správy při správě majetkových daní nezjistil žádná zásadní pochybení. Podmínky pro správu majetkových daní se výrazně zlepšily zavedením automatizované výměny informací mezi finanční správou a katastrálními úřady.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář