CZ EN

Materiály na jednání vlády 16. února 2011

Bod č. 3:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Návrh zákona je převážně implementační a odráží přijetí nové směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/65/ES, o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (známé pod anglickou zkratkou „UCITS IV“), a 4 evropských legislativních aktů, které UCITS IV provádějí. Návrh dále transponuje novelu tzv. prospektové směrnice a směrnice o transparenci.
Nová právní úprava má v návaznosti na evropské právo upravit právní rámec pro přeshraniční splynutí a sloučení standardních fondů, přeshraniční obhospodařování standardních fondů a zakotvit strukturu řídícího standardního fondu (master fund) a podřízených standardních fondů (feeder fund).
Návrh rovněž adaptuje český právní řád na evropské nařízení stanovící strukturu a obsah tzv. sdělení klíčových informací. Cílem je zlepšení způsobu informování investorů o rizicích, nákladech a očekávaných výsledcích při investování do standardních fondů, kdy investorovi v každém členském státě budou příslušné informace poskytovány ve stejném formátu a se stejným obsahem, pouze v jiném jazyce, což usnadní možnost srovnání.

V důsledku promítnutí novely směrnice o prospektu do českého právního řádu doznávají změn také ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu upravující veřejnou nabídku a prospekt cenných papírů.

Bod č. 11:
Návrh na jmenování do hodnosti brigádní generál

Ministerstvo financí navrhuje jmenovat vrchního státního radu plukovníka JUDr. Ing. Pavla Novotného, generálního ředitele Generálního ředitelství cel, do hodnosti brigádní generál dnem 1. 5. 2011. Plukovník JUDr. Ing. Pavel Novotný, prokazuje vysokou profesionální připravenost a ve svých dosavadních funkcích získal všestranné praktické zkušenosti. Výrazným způsobem se podílel na projektu modernizace Celní správy ČR, na úspěšné přípravě a průběhu předsednictví České republiky v Radě EU z pohledu problematiky celních orgánů, na přípravě projektu Jednotného inkasního místa a spolupráci se Světovou bankou. Pod jeho vedením Celní správa České republiky trvale vykazuje velmi dobré výsledky v oblasti odhalování obchodních podvodů, daňových úniků a v boji proti porušování práv duševního vlastnictví.

Bod č. 14:
Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Tuniskou republikou o změnách Dohody mezi Českou republikou a Tuniskou republikou o podpoře a  vzájemné ochraně investic, podepsané dne 6. ledna 1997 v Tunisu

Na základě článku 351 Smlouvy o fungování Evropské unie  je Česká republika povinna uvést všechny svoje mezinárodně právní závazky, do kterých vstoupila před svým členstvím v EU, do souladu s komunitárním právem.

V předloženém návrhu se výše uvedená povinnost týká mimo jiné možnosti aplikovat rozhodnutí Rady EU a přijmout ochranná opatření omezující volný pohyb kapitálu do a ze třetích zemí, pokud hrozí vážné obtíže při fungování hospodářské a měnové unie, dále  možnosti přijmout opatření na ochranu základních bezpečnostních zájmů Evropské unie a výjimku z národního zacházení a z doložky nejvyšších výhod, pokud se týče preferenčního zacházení poskytovaného  mezi členskými státy EU nebo mezi EU a některými třetími státy na základě mezinárodních smluv.

Kromě harmonizace Dohody s Tuniskou republikou s právem EU se podařilo prosadit i další změny, které zlepšují postavení České republiky v oblasti mezinárodněprávní ochrany investic. Dohoda již neposkytuje ochranu investicím, které jsou nepřímo vlastněny investory jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany. Zúžením aplikace Dohody pouze na přímo vlastněné investice se výrazně snižuje riziko vedení rozhodčích řízení proti České republice ve stejné věci podle různých dohod o ochraně a podpoře investic.

Protokol k Dohodě o ochraně investic s Tuniskou republikou byl sjednán v rámci dvou kol expertních jednání. Na jednáních se podařilo nalézt kompromisní znění harmonizačních klauzulí. Česká republika dosáhla souhlasu tuniské strany i s dalšími změnami Dohody, které plně vyhovují zájmům České republiky v oblasti vzájemné ochrany investic.

Body č. 15 a 16:

  • Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Ostrovem Man o výměně informací v daňových záležitostech
  • Návrh na sjednání  Dohody mezi vládou České republiky a vládou Guernsey o výměně informací v daňových záležitostech

Ministerstvo financí předkládá vládě první dvě dohody o výměně informací v daňových záležitostech s jurisdikcemi s preferenčním daňovým režimem (tzv. daňovými ráji). Smluvními stranami jsou Státy Guernsey (States of Guernsey) a Ostrov Man (Isle of Man).

Česká republika tak reaguje na nutnost posílení vzájemné výměny informací v oblasti daní, která je výsledkem rostoucí provázanosti celosvětové ekonomiky. Pro efektivní aplikaci a vymáhání vnitrostátních daňových zákonů se ukazuje jako nezbytné urychleně posílit proces budování rozvinutého systému mezinárodní výměny informací. Tento systém nebude pokrývat pouze území členských států Evropské unie, ale také jurisdikce, které svým daňovým režimem narušují principy spravedlivé daňové soutěže a umožňují snižování daňových příjmů v ostatních státech mezinárodního společenství.

Ministerstvo financí v této souvislosti zahájilo řadu jednání se státy s preferenčními daňovými režimy, které prozatím vyústily ve sjednání pěti konečných textů návrhů dohod o výměně informací s příslušnými jurisdikcemi. Návrhy Dohod o výměně informací a doprovodných dokumentů s Guernsey a s Ostrovem Man jsou první dva, které dospěly až do fáze legislativního procesu nutného k jejich ratifikaci.

Uzavřením navrhované Dohody získá Česká republika možnost dožádání příslušného orgánu smluvního státu o veškeré informace potřebné k správnému stanovení, výběru a vymáhání předmětných daní, popř. k vyšetřování nebo stíhání daňových trestných činů. Od těchto opatření tak lze očekávat nejen možnost českých správců daně doměřit daň, která by českými daňovými rezidenty nebyla odvedena, ale také zvýšení daňové disciplíny tuzemských daňových rezidentů do budoucna.

Související informace:

  • Tisková zpráva MF ze dne 3.2.2011 - Smlouvy s tzv. daňovými ráji pomohou v boji proti daňovým únikům

Pro informaci

Bod č. 1:
Makroekonomická predikce České republiky

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci aktuální makroekonomickou predikci České republiky. Oživení světové ekonomiky zůstává i nadále zatíženo mnoha nejistotami. Hlavní zdroje rizik jsou spojeny se stavem veřejných rozpočtů a situací v bankovním sektoru v některých zemích eurozóny.

V České republice pokračuje oživování ekonomického výkonu. Odhadujeme, že v roce 2010 vzrostl reálný HDP o 2,5 %, přičemž hlavním zdrojem růstu byla pravděpodobně tvorba hrubého kapitálu v souvislosti s obnovováním zásob a v menší míře spotřeba domácností. Pro rok 2011 se očekává mírné zpomalení ekonomického růstu na 2,2 %, v roce 2012 by se HDP měl zvýšit o 2,7 %. „Odhad růstu české ekonomiky pro rok 2011 je v souladu s předpovědí MMF, zatímco predikce Evropské komise, resp. OECD přinášejí vyšší čísla: 2,3 %, resp. 2,8 %,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Pro roky 2011 a 2012 počítáme s růstem spotřebitelských cen v horní polovině tolerančního pásma inflačního cíle ČNB, tedy mírně nad 2 %. Poměr deficitu běžného účtu platební bilance k HDP by měl zůstat na udržitelné úrovni.

Na trhu práce se stále projevují důsledky recese, ovšem i zde by se situace měla začít pozvolna zlepšovat. V roce 2011 by se po dvou letech poklesu měla zaměstnanost zvýšit o 0,3 %, v roce 2012 pak o 0,6 %. Míra nezaměstnanosti v roce 2010 zřejmě dosáhla vrcholu, v tomto a příštím roce by měla mírně klesat.

Deficit sektoru vlády za rok 2010 dosáhl podle předběžných odhadů MF 4,8 % HDP. Z hlediska očekávaného vývoje výsledků vládního sektoru v roce 2011 je nová makroekonomická předpověď neutrální a predikce ve výši 4,6 % HDP se zatím nemění. „K dalšímu upřesnění dojde při zveřejnění dubnových notifikací vládního deficitu a dluhu. Předpokládám, že vzhledem k úsporným opatřením vlády dojde ke snížení tohoto odhadu,“ dodal ministr financí.

Související informace:

  • Makroekonomická predikce - leden 2011 - dokument ke stažení

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář