CZ EN

Materiály na jednání vlády 2. března 2011

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon  č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh novel zákonů o rozpočtových pravidlech a novely zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Cílem je zjednodušení administrace strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. 

Návrh má zjednodušit administraci prostředků poskytnutých z rozpočtu Evropské unie. Finanční toky těchto prostředků byly nastaveny v souladu s evropskou legislativou často bez ohledu na národní legislativu. V zájmu bezproblémového čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie je proto nutné upravit zákony o rozpočtových pravidlech tak, aby implementace projektů probíhala bez legislativních a administrativních překážek. Návrh obsahuje také novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, která vyplynula z novely zákona o rozpočtových pravidlech.

Mezi navrhované úpravy patří například možnost správce kapitoly rozhodnout, že projekt, u kterého se předpokládalo spolufinancování z rozpočtu Evropské unie, bude financován pouze ze státního rozpočtu, možnost provést rozpočtové opatření u jednoho ukazatele, umožnění přenositelnosti dotačního titulu na jiný subjekt, zavedení propadné lhůty pro možnost žádosti o prominutí nebo částečné prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, možnost stanovení méně závažného porušení podmínek a nižšího odvodu než kolik činí částka neoprávněně použitých prostředků.

Bod č. 11:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách  převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 239)

Souhrnný materiál navrhuje privatizaci částí majetku ve správě SŽDC a Pozemkového fondu ČR formou přímého prodeje předem určeným nabyvatelům za dohodnutou cenu. Předmětem privatizace jsou například rybníky s pozemky v katastru obce Petrovice u Karviné, které se prodávají Českému rybářskému svazu.

Pro informaci:

Bod č. 1:
Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny a plnění Národního plánu zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2010

Pravidelnou roční informaci předkládá Ministerstvo financí ve spolupráci s Českou národní bankou a dalšími členy Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice. Přípravy na zavedení eura v ČR v roce 2010 spočívaly v pokračujícím plnění úkolů stanovených Národním plánem zavedení eura v České republice.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář