CZ EN

Materiály na jednání vlády 25. února 2008

Bod č. 9:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a o změně některých zákonů v souvislosti s vytvořením účetnictví státu

Předkládaná legislativní úprava je prvním krokem v rámci zahájené účetní reformy, jejímž základním cílem je vytvoření podmínek pro efektivní zajištění správných, úplných a včasných informací o hospodářské situaci státu a příslušných účetních jednotek. Účetnictví státu je vytvářeno tak, aby bylo možné zahájit účtování a vykazování státu na akruálním principu k 1. 1. 2010.

Bod č. 22:
Návrh rozhodnutí o privatizaci 100 % majetkové účasti státu na podnikání společnosti ŠKODAEXPORT, a.s.

Ministerstvo financí předkládá návrh usnesení vlády s rozhodnutím o privatizaci  100% majetkové účasti státu na podnikání společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. metodou přímého prodeje společnosti ČEX, a.s. za kupní cenu více než 210 mil. Kč.

Nabyvatel akcií byl vybrán ve veřejném výběrovém řízení, které bylo konáno jako dvoukolové, přičemž 1. kolo bylo kvalifikační a jediným kritériem ve  2. kole byla výše nabídnuté a garantované kupní ceny.

 

Pro informaci

Bod č. 1:
Makroekonomická predikce České republiky

Pro informaci je vládě předkládána Makroekonomická predikce ČR, která byla zpracována a zveřejněna v lednu 2008.

V predikci se očekává, že příznivý makroekonomický vývoj bude nadále pokračovat, ovšem na nižší úrovni. Reálný růst HDP by měl v roce 2008 dosáhnout úrovně 4,7 %. Tento růst bude tažen zrychleným růstem investiční aktivity, vliv výsledků zahraničního obchodu bude nižší, spotřeba domácností se naopak projeví snížením oproti roku 2007. V roce 2009 dojde k udržení růstu na cca 5,1 %, což zhruba odpovídá růstu potenciálního produktu. Bude pokračovat přibližování české ekonomiky k úrovni vyspělých evropských zemí.

Mimořádný vývoj spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí roku 2007 si vyžádal korekci odhadu inflace na rok 2008. Zrychlení růstu spotřebitelských cen se dotýkalo výhradně té části spotřebního koše, kde jsou ceny stanovovány tržními vztahy případně jsou závislé na vývoji cen na světových komoditních trzích. Jde především o ceny potravin a dalších komodit, které jsou přímo či nepřímo závislé na vývoji cen ropy.

V roce 2008 se proti původně uvažovanému příspěvku administrativních vlivů projeví dalších 0,7 procentního bodu v důsledku zpřesnění odhadu vlivu plateb ve zdravotnictví (0,5 p.b.) a cen energií (elektrická energie, zemní plyn a dodávky tepla). Celkový odhad příspěvku administrativních opatření proti prosinci 2007 tedy činí 3,7 p.b., z toho připadá na vrub změny snížené sazby DPH cca 1,0 p.b. Zbytek administrativních vlivů je vládou neovlivnitelný bez změn institucionálních faktorů a vyplývá buď z povinnosti plnit závazky, k nimž se ČR zavázala v rámci vstupu do EU v oblasti spotřebních daní, ekologických daní, jakož i v oblasti nápravy regulovaných cen nájemného bydlení, nebo byly stanoveny na vládě nezávislými institucemi. Jde zde především o ceny všech energií.

Ministerstvo financí v predikci předpokládá, že v roce 2008 dojde k jednorázovému zvýšení míry inflace na 5,5 %. Tržní pohyb cen by měl být v průběhu roku brzděn pokračujícím posilováním směnného kurzu koruny a protiinflačním působením vývoje ekonomiky. Současný odhad inflace je však  zatížen významnými nejistotami v obou směrech, které jsou dány budoucím pohybem cen na světových komoditních trzích. Výsledky cenového vývoje v lednu 2008 vychylují rizika prognózy proinflačním směrem. V roce 2009 pak MF v prognóze  očekává návrat na 2,3 %, což je hodnota v rámci tolerančního pásma inflačního cílení ČNB.

Zaměstnanost by se měla zvýšit o 1,6 % v roce 2008 a o 0,8 % v roce 2009. Mezinárodně srovnatelná míra nezaměstnanosti z VŠPS by se mohla snížit z 5,3 % v roce 2007 na 4,4 % v roce 2008 a na 4,1 % v roce 2009.

Podíl deficitu běžného účtu na HDP, který vyjadřuje míru vnější rovnováhy, by měl v roce 2008 dosáhnout úrovně 3,5 %, zejména v důsledku očekávaných výsledků obchodní bilance – přebytek 125 mld. Kč – a v roce 2009 pak další snížení až na 2,1 %.

Podle předběžných údajů by měl deficit vládního sektoru, v metodice ESA95, dosáhnout za rok 2007 hodnoty 1,9 % HDP. Zlepšení oproti původní predikci zaznamenaly všechny subsektory. Dominantní vliv měl positivní výsledek hospodaření státního rozpočtu. Hodnota maastrichtského konvergenčního kritéria vládního deficitu se tak bude nacházet hluboko pod referenční hranicí 3 % HDP. Výsledky deficitu vypočtené na základě finančních výkazů pak budou k dispozici v průběhu dubna 2008.

Bod č. 10:
Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) dne 22. ledna 2008 v Bruselu

Dne 22. ledna 2008 se v Bruselu uskutečnilo řádné zasedání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství ECOFIN. Vedoucím české delegace byl náměstek ministra financí Ing. Tomáš Zídek.

Jednání Rady ECOFIN proběhlo poprvé pod vedením slovinského ministra financí Andreje Bajuka, který bude Radě ECOFIN předsedat celé první pololetí roku 2008. Na úvod se ministři financí a hospodářství setkali s generálním ředitelem MMF Dominique Strauss-Kahnem, tématem diskuse byly probíhající reformy MMF. Prvním bodem formální části jednání bylo představení pracovního programu slovinského předsednictví v rámci formace Rady ECOFIN pro prvních šest měsíců roku 2008. V další části jednání ministři financí a hospodářství pokračovali diskusí k zavedení společné měny na Maltě a na Kypru.

Nejobsáhlejším bodem lednové Rady ECOFIN byla příprava zasedání jarní Evropské rady. Ministři financí a hospodářství vedli orientační debatu k novému tříletému cyklu Lisabonské strategie, Strategické zprávě Komise, novému nastavení Hlavních směrů hospodářských politik, specifických doporučení pro jednotlivé země a Lisabonskému programu Společenství. Ministři schválili Závěry Rady ke Zprávě o jednotném trhu, jež podtrhují jeho příspěvek k vyššímu hospodářskému růstu EU. Důležitým bodem byla diskuse k dokumentu o klíčových otázkách (tzv. Key Issues Paper), který je shrnutím hlavních výzev v oblasti hospodářské a finanční politiky pro nadcházející rok a je rovněž příspěvkem Rady ECOFIN pro jednání jarní Evropské rady ve dnech 13. – 14. března 2008.

Ministři rovněž nalezli shodu nad Závěry Rady k projektu SEPA (Single Euro Payments Area). Projekt umožní jeho uživatelům provádět bezhotovostní platby ve prospěch příjemce kdekoliv v zemích eurozóny, a to za použití jednoho bankovního účtu. Vzhledem k tomu, že ČR dosud nepřijala společnou měnu,  je očekáváno pouze omezené využívání SEPA produktů v bezhotovostním platebním styku. Na závěr lednové Rady ECOFIN se ministři věnovali aktuální hospodářské a finanční situaci EU.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář