CZ EN

Materiály na jednání vlády 23. ledna 2008

Bod č. 5:
Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2008

Návrh vychází ze zákona o státním rozpočtu na rok 2008, kde je rozpočtovaný schodek ve výši 70,8 mld. Kč. Státní dluhopisy budou vydány do výše 60,0 mld. Kč. Účelem je z výnosů této emise uhradit část rozpočtovaného schodku. Přijetí tohoto návrhu je podle zákona o dluhopisech nezbytným předpokladem pro vydání státních dluhopisů ke krytí části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu na rok 2008.

Bod č. 19:
Plnění usnesení vlády k převodu vybraných státních pozemků pro průmyslové zóny Nošovice a Holešov

Materiál podává aktuální informaci o stavu plnění vybraných úkolů uložených vládou v souvislosti s převody některých pozemků k zabezpečení investiční přípravy území pro realizaci výrobního závodu společnosti Hyundai Motor Company v České republice.

Předmětem sledování byly konkrétní pozemky státu v katastrálních územích Nošovice, Holešov a Všetuly, které byly určeny k převodu do vlastnictví Moravskoslezského kraje a Zlínského kraje pro potřeby průmyslových zón Nošovice a Holešov.

Většina vybraných pozemků již byla určeným nabyvatelům převedena, u části z nich bude dořešení vyžadovat ještě další kroky, v jednom případě příslušný kraj přehodnotil potřebnost pozemku a ustoupil od požadavku na jeho převod.

 

Pro informaci

Bod č. 8:
Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) dne 4. prosince 2007 v Bruselu

Dne 4. prosince 2007 se v Bruselu uskutečnilo řádné zasedání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství ECOFIN. Vedoucím české delegace byl náměstek ministra financí Ing. Tomáš Zídek.

Jednání začalo pravidelnou informací z jednání ministrů financí a hospodářství zemí eurozóny, které se uskutečnilo dne 3. 12. 2007.

Prvním tématem formální části prosincového jednání bylo zhodnocení procedury při nadměrném schodku uplatněné vůči Polsku. Rada ECOFIN schválila návrh EK, dle kterého nejsou v současné době nutné žádné další kroky ve věci nadměrného schodku Polska.

Dalším diskutovaným bodem byl mnohostranný dohled v rámci Lisabonské strategie. Rada schválila Závěry ohledně implementace Národních programů reforem za rok 2007.

Na základě zprávy Komise o migraci přijali ministři Závěry Rady shrnující proběhlou diskusi na nižších úrovních k pozitivní roli migrace pro potenciální růst, zaměstnanost, trh práce, produktivitu a veřejné finance.

Důležitou oblast prosincového zasedání představovaly finanční služby. Proběhla diskuse nad třemi tématy: prvním z nich byl schválený návrh Závěrů Rady k fungování tzv. Lamfalussyho procesu, který představuje specifický způsob přijímání legislativy v oblasti finančních služeb; druhým tématem potom byla orientační debata ke Směrnici k pojišťovnictví v EU (tzv. Solventnost II), jejímž cílem je rekodifikovat směrnice v pojišťovnictví ve smyslu transformace stávajících směrnic do podoby jedné směrnice a zohlednění nových pravidel týkajících se výpočtu kapitálového požadavku a s ním souvisejících kontrolních pravomocí a informačních povinností; třetím tématem z oblasti finančních služeb pak byla otázka rizikového kapitálu, kde byly přijaty Závěry Rady k vytváření jednotného trhu rizikového kapitálu, který představuje důležitý zdroj pro financování malých a středních podniků, vytváření pracovních míst a rozvoj podnikatelského prostředí EU.

Nejobsáhlejším tématickým okruhem jednání byly daňové otázky. Ministři přijali kompromisní návrh změn obsažených v tzv. DPH balíčku, který se týká změny pravidel pro stanovení místa plnění u služeb a procedury vracení daně, a dále změn v nařízení o administrativní spolupráci. Jednání ministrů pokračovalo diskusí o snížených sazbách DPH, kde existují významné rozdíly v přístupu jednotlivých členských států; Rada ECOFIN již dříve podpořila pokračování prací na změně stávající struktury snížených sazeb s cílem  vytvořit racionalizovaný, konzistentní a zjednodušený systém snížených sazeb. Dále ministři dosáhli dohody ohledně prodloužení platnosti některých dočasných výjimek v oblasti snížených sazeb DPH. Z daňové problematiky se pak Rada ECOFIN věnovala rovněž otázce zdanění kapitálu a boji proti daňovým podvodům. Ministři dále přijali Závěry Rady ke zprávě Skupiny Code of Conduct. Přijetím tohoto kodexu pro oblast zdanění podniků v roce 1997 členské státy EU přislíbily, že se zdrží zavádění určitých škodlivých daňových opatření, resp. že určitá škodlivá daňová opatření, která již existují, odstraní.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář