CZ EN

Materiály na jednání vlády 16. ledna 2008

Bod č. 2:
Návrh zákona o změně zákona o podnikání na kapitálovém trhu a o změně některých dalších zákonů v oblasti poskytování investičních služeb a organizování regulovaných trhů

Návrh zákona transponuje zejména směrnice ES o trzích finančních nástrojů („MiFID“) a její prováděcí směrnici.

Ke změnám dochází v úpravě poskytování investičních služeb obchodníkem s cennými papíry. Podstatně rozsáhlejší než doposud je úprava pravidel pro jednání se zákazníky, ale změn dozná i úprava vnitřní organizace obchodníka s cennými papíry. Mění se rovněž rozsah investičních služeb a investičních nástrojů. Hlavní investiční službou bude např. investiční poradenství, mezi deriváty budou zařazeny prakticky všechny druhy derivátů, včetně komoditních.

Novela přináší poměrně významné změny také v oblasti organizovaných trhů s investičními nástroji. Nabízí rovněž možnost provozování tzv. vícestranného obchodního systému, pro který jsou stanoveny nižší požadavky oproti trhu regulovanému. Mění se též rozšíření požadavků na transparentnost trhů tím, že se budou uveřejňovat informace o nabídkách a poptávkách po investičních nástrojích a výsledky provedených obchodů.

Bod č. 11:
Prodloužení termínu pro realizaci dispozic schválených u vybraných objektů

Materiál navrhuje prodloužení termínu pro realizaci již schválených dispozic u vybraných objektů ve vlastnictví státu. Jde o administrativní budovy po bývalých okresních úřadech, se kterými je nyní příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a které jsou postupně převáděny na jiné organizační složky státu, státní organizace a územní samosprávné celky.

Z různých objektivních důvodů se nepodaří dodržet termíny vymezené usneseními vlády, a proto je třeba, aby vláda tyto termíny prodloužila. Je navrhováno, aby byl termín stanoven nejdéle do 31. prosince 2009.

Bod č. 12:
Změna usnesení vlády ze dne 16. srpna 2006 č. 959, o majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraných objektů na území města Karviná

Ministerstvo financí zpracovalo materiál, na jehož základě by mělo dojít k dílčí změně usnesení vlády č. 959/2006, kterým byly schváleny majetkové dispozice na území města Karviná a s nimi související poskytnutí  finančních prostředků. Protože se schválené majetkové změny  zatím zcela nerealizovaly, nenabylo město Karviná do vlastnictví objekt K. Sliwky č.p. 219. Vzhledem k tomu je třeba, aby  uvolnění finančních prostředků  určených  na dořešení podmínek pro výkon státní správy vykonávané městem Karviná bylo posunuto o jeden rok, aby  je město mohlo investovat do  objektu, který bude v jeho vlastnictví.

Bod č. 19:
Návrh na sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic

Návrh mění stávající investiční dohodu z roku 1993. Česká republika navrhla rumunské straně jednat o změnách Dohody souvisejících s procesem řešení investičních sporů v rámci mezinárodní arbitráže. Česká strana především navrhla změnit ustanovení, podle kterého může investor v případě vzniku sporu předložit spor do arbitrážního řízení pouze za předpokladu, že s tímto řešením bude výslovně souhlasit hostitelský stát. V praxi se již ukázalo, že rumunský stát není ochoten dát souhlas k zahájení arbitrážního řízení. Nová úprava sjednaná v předkládaném Protokolu nyní zajistí, že souhlas hostitelského státu s řešením případného sporu u mezinárodní arbitráže bude zakotven přímo v Dohodě, a poté bude záležet na investorovi, zda si tento způsob řešení sporu zvolí. Protokolem jsou dále do Dohody začleněny konkrétní prameny práva, podle kterých bude arbitrážní tribunál povinen rozhodovat spor v arbitrážním řízení. Sjednáním uvedeného Protokolu tedy dojde k posílení právních záruk jak investorů, tak i hostitelského státu při řešení případných sporů z investic.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář