CZ EN

Materiály na jednání vlády 9. ledna 2008

Bod č.3:
Návrh  zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č.  243/1994 Sb., zákona č.143/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 303/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 493/2001 Sb., zákona č. 207/2002 Sb., zákona č. 102/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb. a zákona č. 545/2005 Sb.

Návrh přináší zcela nový systém snížení a zvýšení sazeb daně odvozeného od data první registrace, který má motivovat podnikatele k pořizování vozidel šetrnějších k životnímu prostředí. Novela zvýhodňuje i vozidla s nižšími emisemi CO2, vozidla s alternativními palivy a další vozidla s moderními a nejmodernějšími technickými parametry. Návrh současně v souladu s předpisy EU rozšiřuje předmět daně i na vozidla s hmotností více než 3,5 tuny, a to bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání či nikoliv. Proto současně zavádí nové snížení sazby daně pro nepodnikající občany a neziskový sektor. Návrh zákona bere v úvahu konkurenceschopnost českých autodopravců a sazby jsou nastaveny tak, aby motivovaly podnikatelskou sféru k větší obměně vozového parku, ale nebyly pro ni likvidační a současně aby nebyly ohroženy příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury.


Bod č. 13:
Návrh na sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o změnách Dohody mezi  vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické  republiky o  podpoře a  vzájemné ochraně investic, podepsané dne 25. listopadu  1997  v  Hanoji

Na základě článku 307 Smlouvy o založení Evropského společenství (SES) je Česká republika povinna uvést všechny svoje mezinárodně právní závazky, do kterých vstoupila před svým členstvím v EU, do souladu s komunitárním právem. Jedná se  o výjimku ze závazku  národního zacházení a doložky  nejvyšších výhod, o úpravu možnosti omezit transfery na základě rozhodnutí EU a vložení článku o základních bezpečnostních zájmech zahrnujících také zájmy EU.

Ve dnech 12. a 13. září 2007 se v Praze uskutečnilo expertní jednání mezi zástupci České republiky a Vietnamu k návrhu České republiky na změnu Dohody mezi vládou České  republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, která byla podepsána dne 25. listopadu 1997 v Hanoji. Vietnam všechny návrhy České republiky na úpravu dvoustranné investiční dohody akceptoval a vyslovil souhlas s tím, aby změna Dohody byla sjednána ve formě Protokolu o změnách Dohody mezi vládou  České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic.


Pro informaci

Bod č. 3:
Návrh zefektivnění procesu posuzování a hodnocení projektů k řešení škod vzniklých  v souvislosti s těžbou uhlí před privatizací těžebních společností a projektu revitalizace dotčených krajů a regionů

Jedná se o společný návrh Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu na zefektivnění realizace projektů, které jsou zaměřeny na nápravu škod způsobených před privatizací těžbou uhlí a projektů revitalizace dotčených území. Uvedená  ministerstva uzavřela dohodu a vzala na vědomí pravidla o vzájemné spolupráci nad těmito projekty. Ministerstvo financí je investorem nápravy těchto škod jako dosud, Ministerstvo průmyslu a obchodu se nově stane odborným garantem přípravy daných projektů.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář