CZ EN

Materiály na jednání vlády 5. března 2008

Bod č. 4:
Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v roce 2008

Ministerstvo financí v souladu se Strategií financování České republiky podporuje tržní likviditu státních dluhopisů vydáváním emisí dluhopisů v celkových objemech desítek miliard korun. V době jejich splatnosti hrozí určité refinanční riziko, tj. riziko, že ministerstvo nesplatí jednorázově tyto dluhopisy v souladu s emisními podmínkami včas a v plné výši. Tomuto riziku chce ministerstvo předcházet mimo jiné zpětným odkupováním těchto dluhopisů z finančního trhu již před datem splatnosti emise proto, aby byla jednorázově splatná jistina v době splatnosti dluhopisů co nejnižší.

Praxe zpětných odkupů je obvyklá v zemích Evropské unie. Česká republika ji navrhuje zavést až v současnosti jednak proto, že to dosud splatnostní profil státních dluhopisů nevyžadoval, jednak proto, že ministerstvo je teprve nyní technicky připraveno takové operace provádět.


Bod č. 5:
Návrh zákona o zrušení Zajišťovacího fondu družstevních záložen

Cílem navrhované normy je legislativně upravit proces zrušení Zajišťovacího fondu družstevních záložen ke dni 31.12.2009 a některé související otázky, kterými jsou např. způsob dokončení výplat z pojištění vkladů oprávněných osob nebo převodu práv a povinností Zajišťovacího fondu družstevních záložen na stát (Ministerstvo financí).

Činnost Zajišťovacího fondu družstevních záložen byla do značné míry utlumena zákonem č. 57/2006 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, který nabyl účinnosti počínaje dnem 1. dubna 2006, nadále jsou na tento Fond napojeny pouze družstevní záložny, které před datem účinnosti zmíněného zákona vstoupily do likvidace či na ně byl prohlášen konkurz.

Schválením normy dojde k právní úpravě zrušení Fondu s tím, že zájmy z pojištění vkladů oprávněných osob nebudou tímto ohroženy. Je nutné dále uvést, že navrhovaný zákon nemá žádný dopad na vklady členů v současné době činných družstevních záložen, které jsou standardně pojištěny ve Fondu pojištění vkladů podle zákona o bankách.


Bod č. 12:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 227)

Další souhrnný materiál navrhuje v části A přílohy k usnesení vlády přímé prodeje majetku předem určeným nabyvatelům za účetní hodnotu ke dni prodeje. Tato metoda privatizace je navrhována pro prodej majetku ve správě Pozemkového fondu ČR.

V části B je část majetku ve správě ÚZSVM a SŽDC s.o. navrhována k privatizaci formou přímého prodeje předem určeným nabyvatelům za dohodnutou cenu.
V části C materiál zahrnuje přímé prodeje 1 akcie - a. s. Vodovody a kanalizace Zlín (původně se zvláštními právy) a a.s. Ústav nerostných surovin (původně určené na veřejnou nabídku) předem určenému nabyvateli.

Bod č. 31:
Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Jemenskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Sjednáním bilaterální dohody o podpoře a ochraně investic s Jemenskou republikou bude vytvořen právní rámec pro uskutečňování investic v obou státech, zejména pro české investory, kteří mají zájem o investování v Jemenu. Uzavření této dohody přispěje k rozšíření vzájemných hospodářských vztahů mezi Českou republikou a Jemenskou republikou a napomůže investičním aktivitám zejména českých investorů do jemenského hospodářství.

pro informaci

Bod č.2:
Zpráva o státní kontrole na finančním trhu v roce 2007 v oblasti stavebního spoření a penzijního připojištění

V roce 2007 provedlo Ministerstvo financí státní kontroly ve všech šesti stavebních spořitelnách a v deseti penzijních fondech s cílem prověřit dodržování zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem.

Kontrola se v případě stavebních spořitelen zaměřila zejména na dodržování podmínek pro poskytování státní podpory stavebního spoření a prověření výše a oprávněnosti přiznané státní podpory u vybraných smluv. U penzijních fondů bylo kontrolováno zejména dodržování lhůt pro vracení státního příspěvku penzijního připojištění penzijními fondy zpět Ministerstvu financí, dodržování podmínek pro poskytování penzí a dodržování podmínek fyzických osob být účastníkem penzijního připojištění.

Celkově bylo zkontrolováno 5,5 tis. smluv s hodnotou státní podpory stavebního spoření a státního příspěvku penzijního připojištění ve výši 50 mil. Kč.

Porušení zákona o penzijním připojištění, resp. zákona o stavebním spoření, bylo zjištěno ve 44 % ze všech kontrolovaných případů u všech 10 kontrolovaných penzijních fondů a v 0,1 % ze všech kontrolovaných případů u 1 stavební spořitelny. Kontrolní nálezy vyústily u 10 penzijních fondů ke stanovení penále z včas nevráceného státního příspěvku a u 1 stavební spořitelny a 1 penzijního fondu k uložení pokuty. Celkem byly penále a pokuty Ministerstvem financí vyměřeny ve správním řízení ve výši  422 tis. Kč.

Ministerstvo financí v roce 2007 poukázalo stavebním spořitelnám státní podporu v objemu 14,98 mld. Kč. Celková aktiva stavebních spořitelen dosáhla objemu 397 mld. Kč. Státní příspěvek penzijního připojištění za rok 2007 byl poukázán penzijním fondům v objemu 4,65 mld. Kč. Celková aktiva penzijních fondů dosáhla objemu 156 mld. Kč.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář