CZ EN

Materiály na jednání vlády 4. února 2008

Bod č. 3:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Předkládaný návrh do zákona zahrne především změny vyvolané sladěním zákona o DPH s ustanoveními Směrnice Rady 2006/112/ES a zohledněním  dosud získaných zkušeností zejména v oblasti uplatnění DPH u dodání nebo pořízení zboží a poskytování služeb mezi členskými státy EU. Dále návrh upřesňuje některé definice a  pojmy, zjednodušuje některá ustanovení zákona a zahrnuje legislativně technické změny.

Nově např. zákon umožní opravy chybně uplatněné daně při použití nesprávné sazby, chybného posouzení místa plnění nebo předmětu daně. Budou upřesněny podmínky pro nezdanění reklamních a propagačních předmětů a obchodních vzorků. U transakcí uskutečňovaných v rámci EU dojde např. k upřesnění dne vzniku povinnosti přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu ve vazbě na daňový doklad, nově budou stanoveny lhůty pro doplnění náležitostí dokladu.

Pokud jde o definice, bude změněna definice obratu bez vazby na účetnictví (příjmy a výnosy a pouze ve vztahu k plněním uskutečněným v tuzemsku). Změna bude také u dnes používaného pojmu finanční pronájem, nově bude definováno, kdy se bude jednat o dodání zboží s povinností odvést daň při dodání předmětu smlouvy a kdy se bude jednat o poskytnutí služby. K podstatné změně dojde také u tzv. přefakturace, kde se bude postupovat obdobně jako při nákupu a prodeji zboží resp., při poskytnutí služeb a současně bude stanoveno, která plnění bude možné uvádět mimo základ daně (tedy tato plnění již nezdaňovat).

Bod č. 12:
Komise pro rozvoj Brdska - rozpočet

Předkládaný materiál vládě navrhuje schválit k realizaci prioritní projekty pro rozvoj Brdska a použít prostředky do výše 250 mil. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka vládní rozpočtová rezerva, tak, že prostředky do výše 100 mil. Kč budou určeny na pořízení projektové dokumentace prioritních projektů a prostředky do výše 150 mil. Kč budou určeny na kofinancování prioritních projektů.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář