CZ EN

Materiály na jednání vlády 17. ledna 2007

Bod č. 2:
Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2007

Základním důvodem předložení tohoto návrhu zákona, žádajícího krytí rozpočtovaného schodku v roce 2007 státními dluhopisy s dobou splatnosti delší než 1 rok, je snaha o vyhnutí se refinančnímu riziku státu. Pokud by podíl krytí krátkodobými dluhopisy byl vysoký, v případě poruchy na finančním trhu by stát byl vystaven značnému riziku, kdy trh nebude akceptovat refinancování státními pokladničními poukázkami v potřebném objemu, a stát by tak nebyl schopen dostát svým závazkům. Aby se vláda vyhnula tomuto riziku, žádá již od počátku roku 2007 o zákonné povolení Poslanecké sněmovny vydávat dluhopisy s dobou splatnosti delší než 1 rok.

Rozpočtovaný   schodek   státního    rozpočtu     České   republiky  na  rok   2007 činí 91,3 miliardy Kč. Vzhledem k tomu, že podle ustanovení § 30 zákona č. 6/1993 Sb.,o České národní bance není možné schodek státního rozpočtu krýt přímým úvěrem od České národní banky, zbývají tři následující možnosti úhrady: vydání státních dluhopisů na domácím nebo zahraničním trhu, přímý úvěr od domácího subjektu nebo vládní půjčka ze zahraničí.

Z těchto možností je navrhováno vydání státních dluhopisů  na domácím nebo zahraničním trhu, do výše 86,522 miliardy Kč, což je řešení optimální, jak z hlediska diverzifikace financování státu (vysoký schodek státního rozpočtu nelze financovat pouze na domácím trhu), tak z hlediska řízení refinančního a likvidního rizika. Uskutečnění tohoto návrhu samo o sobě nezpůsobí zvýšení peněžní zásoby a je nejméně nákladné. Zbývající část rozpočtovaného schodku ve výši 4,612 miliardy Kč bude uhrazena zvýšením stavu přijatých dlouhodobých úvěrů a  změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to snížením o 166 miliónů Kč.

Bod č. 3:
Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů odkupovaných z trhu v roce 2007

Ministerstvo financí v souladu se Strategií financování České republiky podporuje tržní likviditu státních dluhopisů vydáváním emisí dluhopisů v celkových objemech desítek miliard korun. V době jejich splatnosti hrozí riziko, že ministerstvo nesplatí jednorázově tyto dluhopisy v souladu s emisními podmínkami včas a v plné výši. Tomuto riziku chce ministerstvo předcházet mimo jiné zpětným odkupováním těchto dluhopisů z finančního trhu již před datem splatnosti emise proto, aby byla jednorázově splatná jistina v době splatnosti dluhopisů co nejnižší.

Smyslem navrhovaného zákona je získat povolení k úhradě odkoupených dluhopisů z výnosu nových emisí státních dluhopisů kapitálového a peněžního trhu. V zákoně je navrhováno  vymezit pro Ministerstvo financí legislativní rámec refinancovat v určitém časovém předstihu závazky státu, které již reálně existují. Navrhovaný text nezakládá žádné zvýšení státního dluhu, neboť závazek ve formě vydaných státních dluhopisů existuje, dojde pouze k nahrazení dříve vydaných státních dluhopisů nově vydanými.

Bod č. 13:
Ustanovení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Předkládaný materiál navrhuje vládě ustanovit hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a to konkrétně komise pro posouzení a hodnocení nabídek podaných k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji, hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na přípravu a realizaci prioritních projektů pro revitalizaci Moravskoslezského kraje a hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek podaných k řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu.

Pro informaci

Bod č. 2:
Informace o zahraniční cestě ministra financí do Vietnamské socialistické republiky a Kambodžského království ve dnech 20. – 22. listopadu 2006

Hlavními body programu ve Vietnamu byla setkání s vietnamským ministrem financí, ministrem plánování a investic a s guvernérem Státní banky Vietnamu. Ministr financí ČR se rovněž  zúčastnil jednání bankovních rad Mezinárodní banky pro hospodářskou spolupráci a Mezinárodní investiční banky a zahájení dvou podnikatelských fór. Hlavními tématy pracovní návštěvy byla možnost spolupráce ve finanční oblasti a perspektiva rozvojové spolupráce. Při jednání s ministrem financí VSR byl předán návrh projektu technické asistence MF ČR ve Vietnamu. na Ministerstvu plánování a investic VSR jednala expertní skupina MF ČR a MZV ČR o renegociaci dohody mezi vládou ČR a vládou VSR o podpoře a vzájemné ochraně investic.

V Kambodži byly projednány bilaterální vztahy s ministrem hospodářství a financí. Česká strana předala návrh dohody o ochraně a podpoře investic a jednala rovněž o otázce vyrovnání dluhu Kambodže vůči ČR a o současných a budoucích programech humanitární a rozvojové pomoci. V průběhu návštěvy obou zemí byl potvrzen zájem o další všestrannou spolupráci a rozvoj obchodně ekonomických vztahů. S velkým zájmem vietnamských podnikatelských kruhů se setkala i dvě podnikatelská fóra, kterých se čeští zástupci zúčastnili.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.