CZ EN

Materiály na jednání vlády 30.března 2005

Bez rozpravy

Bod č. 12:
Graduace ČR ze skupiny klientských zemí Světové banky

Na základě dvoustranných jednání se dohodla Česká republika se zástupci Světové banky na realizaci graduace České republiky v rámci jejího členství ve Světové bance.

Graduace znamená formální přeřazení členské země ze skupiny členských zemí, které mají právo být klienty Světové banky, tj. zemí rozvojových a ekonomik v transformaci, do skupiny členských zemí, tj. vyspělých zemí, které již nemohou čerpat pomoc, naopak se od nich očekává participace na pomoci rozvojovým zemím. Graduovaná země již nemůže čerpat úvěry Světové banky. Po přechodné období, které by nemělo překročit tři fiskální roky však ještě bude moci čerpat omezenou technickou asistenci. Je však sledováno, zda se země na technické asistenci také finančně podílí.

Graduace se bude realizovat formou výměny graduačních dopisů mezi klientskou zemí, zastoupenou guvernérem Světové banky, kterým je ministr financí Bohuslav Sobotka, a viceprezidentem regionálně příslušné divize Světové banky, v našem případě divize Evropy a Střední Asie panem Shigeo Katsu.

Historie spolupráce SB a ČR

V roce 1991 poskytla SB tehdejšímu Československo půjčku SAL (Structural Adjustment Loan) ve výši 450 mil. USD na financování strukturálních změn ekonomiky, zejména budování infrastruktury. Po rozdělení Československa přešlo na ČR 300 mil. USD. Tato půjčka byla v roce 2003 předčasně splacena. Další půjčky ČR od SB nemusela čerpat. Nepředpokládá se ani čerpání úvěrů do budoucna.

Podstatná část spolupráce se SB se koncentruje do oblasti poskytování technické pomoci ze strany SB. V posledních letech to byla především oblast finanční architektury:

  • V roce 1998 vypracovala SB studii o kapitálovém trh v ČR.
  • V roce 1999 byla prezentována zásadní zpráva SB o vývoji ekonomiky a společnosti v České republice pod názvem "Česká republika - Na cestě k přijetí do EU", která byla výsledkem zkoumání mnoha misí SB v ČR, a která zhodnotila její připravenost na vstup do EU.
  • V listopadu 2000 byla presentována zpráva Projekt PER (Public Expenditure Review), projekt byl úspěšně ukončen prezentací studie Světové banky "Výdaje veřejných rozpočtů" dne 23. 3. 2001.
  • V letech 1999 až 2001 byla realizována technická pomoc spojená s granty zaměřená na řízení veřejného dluhu.
  • ČR si velmi cenila také spolupráci se SB na úseku důchodové reformy, která byla realizována ve spolupráci s MPSV, která byla realizována v průběhu let 1999 - 2003.
  • Ve spolupráci s Mezinárodním měnovým fondem proběhl společný projekt FSAP (Financial Sector Assesment Program), tj. program zaměřený na zkoumání síly zranitelnosti a rizik finančního sektoru České republiky. Projekt byl realizován a dokončen v roce 2001.
  • Realizovala a realizuje se spolupráce na úseku Review of Standards and Codes of Corporate Governance, jejíž výsledky jsou od roku 2002 zveřejňovány formou prezentací na veřejných seminářích. V rámci této technické pomoci provedla Světová banka zhodnocení dodržování standardů a pravidel corporate governance v sektoru institucí kolektivního investování a v bankách, seminář na toto téma se uskutečnil v Praze v listopadu 2004. V současné době probíhají práce SB na zhodnocení corporate governance na úseku pojišťovnictví.
  • Mimořádnou událostí v rámci rozvíjení spolupráce mezi ČR a SB bylo uspořádání společného mezinárodního fóra "PPP - oboustranně výhodná spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem", které se uskutečnilo v závěru února 2004 v Praze.
  • Podstatný význam pro ČR má i hodnocení systému pro řešení insolvence bank v ČR. Veřejný seminář, který je výsledkem této spolupráce, se uskutečnil v Praze dne 26. 1. 2005.

Rovněž probíhá úspěšná spolupráce v oblasti životního prostředí. ČR je jednak přispěvatelem v rámci tohoto projektu do fondu GEF (Global Environment Facility - program na globální ochranu životního prostředí), jednak čerpá z prostředků fondu GEF granty na ochranu životního prostředí v ČR, zejména na projekty ochrany ozónové vrstvy, biologické rozmanitosti a využití odpadního tepla, apod.. V současnosti čerpá ČR grant od Japan Climate Initiative Grant Program, který je určen na podporu provádění Rámcové dohody o spolupráci na snižování skleníkových plynů mezi ČR a IBRD, a který je spravován v rámci GEF.

Česká republika se jako členská země podílí i na dalších aktivitách SB. K těmto aktivitám patří i účast na iniciativě HIPC (highly indebted poor countries) - zaměřené na zmírnění dluhového břemene nejchudších států - a iniciativě PRGF (Poverty Reduction and Growth Facility) - v rámci tohoto programu jsou poskytovány zvýhodněné půjčky nejchudším zemím.

Skupina Světové banky (World Bank Group) je celosvětovou finanční organizací, jejímž cílem je podporovat ekonomický rozvoj a rozšiřování trhu v zájmu zlepšení kvality lidského života na celé Zemi, nyní zvláště v chudých částech světa. Česká republika je jejím členem ode dne svého vzniku, tj. od 1. 1. 1993. V současné době patří Česká republika ke klientským zemím Světové banky.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář