CZ EN

Materiály na jednání vlády 26. ledna 2005

Bod č. 4:
Návrh zákona o ukončení činnosti Fondu národního majetku České republiky, o působnosti Ministerstva financí při realizaci rozhodnutí o privatizaci a o změně některých zákonů

Ministerstvo financí předkládá na jednání vlády, návrh zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci, dále pak i návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení FNM ČR.

FNM ČR zanikne k 31.12.2005 a veškerá jeho působnost přejde na Ministerstvo financí, které zajistí kontinuální přechod privatizační agendy tak, aby dopad na státní rozpočet byl co nejmenší. Tento krok je i v souladu s kompetenčním zákonem, kde proces privatizace přísluší Ministerstvu financí.

Z Fondu by mělo na MF přejít 63 pracovníků, kteří zajistí výkon privatizační agendy, kterou dosud zabezpečoval Fond. K 1. 1. 2003 byl Fond obsazen 198 pracovníky, v souvislosti s předpokládaným ukončením jeho činnosti se tento stav snížil až na současných 124 zaměstnanců.

Podstatou návrhu právní úpravy je, aby:

  • Fond zanikl bez likvidace k 1.1.2006 s tím, že jeho právní nástupcem bude stát, za který bude jednat Ministerstvo financí,
  • vlastnictví bankovních účtů FNM přešlo na stát a příslušnost hospodařit s těmito prostředky na ministerstvo financí. Tyto finanční prostředky a další prostředky získané při privatizaci nebudou součástí státního rozpočtu,
  • o těchto finančních prostředcích a o majetku převedeném na MF za účelem jeho privatizace se povede zvláštní evidence,
  • i nadále měl Parlament ČR možnost dohledu nad privatizačním procesem,
  • rozhodnutí o privatizaci majetku státu vydávala jako dosud vláda nebo MF,
  • prostředky z privatizace mohly být použity jen k účelům, které jsou taxativně vyjmenovány v zákoně.

Bod č. 10:
Návrh aktivních výdajových opatření v letech 2005 až 2007

Ministerstvo financí zpracovalo pro jednání vlády návrhy na výdajová opatření, která vycházejí z výsledků jednání koaličních partnerů uskutečněných koncem listopadu loňského roku.

Do výdajových limitů kapitol byla promítnuta aktivní výdajová opatření - viz přiložená tabulka. Ta obsahuje aktualizovaná výdajová opatření. Součástí výdajových opatření je i položka "Další nespecifikované snížení výdajů kapitol státního rozpočtu", o které musí být rozhodnuto v etapě přípravy návrhu státního rozpočtu na rok 2006 a střednědobého výhledu na léta 2007 a 2008. Na základě rozhodnutí vlády o definitivní podobě aktivních výdajových opatření budou upraveny výdajové limity jednotlivých kapitol státního rozpočtu obsažené ve schváleném střednědobém výhledu státního rozpočtu na léta 2006 a 2007.

V návrhu usnesení vlády je uveden úkol pro všechny správce rozpočtových kapitol, aby zabezpečili navržená aktivní výdajová opatření a respektovali při přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2006 a střednědobého výhledu státního rozpočtu na léta 2007 a 2008 pravidla fiskálního cílení a dodrželi stanovené střednědobé výdajové rámce na léta 2006 a 2007.

Úhrn navržených aktivních výdajových opatření byl promítnut do Konvergenčního programu České republiky, který vláda schválila 24. listopadu 2004. V případě, že by aktivní výdajová opatření nebyla realizována v plném rozsahu, znamenalo by to překročení výdajových rámců státního rozpočtu, prohloubení deficitu státního rozpočtu a nesplnění závazků obsažených v Konvergenčním programu ČR.

V návrhu je rovněž obsaženo snížení výdajů všech kapitol státního rozpočtu o 4 % ze základny vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2005 předloženého PSP ČR s tím, že pro další rozpočtové práce bude tato základna upravena podle schváleného zákona o státním rozpočtu na rok 2005 a podle schváleného zákona o rozpočtovém určení daní. Dále se navrhuje celkové snížení výdajů státního rozpočtu o další nespecifikované výdaje ve výši 3,1 mld. Kč v roce 2006 a o 1,8 mld. Kč v roce 2007. Plošné snížení výdajů se nebude týkat kapitol Všeobecná pokladní správa, Státní dluh, Operace státních finančních aktiv a kapitoly Ministerstva obrany, u které se snižují výdaje v roce 2006 o 1,5 mld. Kč a v roce 2007 o 1,5 mld. Kč oproti výhledu. Do základny pro výpočet snížení se nepočítají výdaje na výzkum a vývoj, mandatorní sociální výdaje a výdaje na aktivní a pasivní politiku zaměstnanosti.

Návrh výdajových opatření na léta 2006 až 2007 (v mil. Kč)

 poř.č.  návrhy

2006

2007

  Výdaje - aktivní opatření    
1. Snížení výdajů na dávky sociální péče
Viz komentář v příloze.

-2 000

-2 000

2. snížení výdajů na státní sociální podporu
Viz komentář v příloze.

-1 000

-1 000

3. Snížení výdajů na pasivní politiku zaměstnanosti
Viz komentář v příloze.

-2 000

-2 000

4. Snížení výdajů na dávky nemocenského pojištění
Viz komentář v příloze.

-2 000

-2 000

5. Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
Tento zákon měl nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2005. Zákonem o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování byl schválen odsun jeho účinnosti k 1.1.2007. Gestorem právního předpisu je Úřad vlády (Generální ředitelství státní služby) ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí.
 

-8 494

6. Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Je navrženo zrušení těch částí zákona, které upravují sociální výdobytky spojené s výsluhou let a odchodem z činné služby v bezpečnostních složkách nebo alespoň zpřísnit podmínky pro nárok na různé dávky při odchodu ze služebního poměru (odchodné, výslužné atd.). Jedná se o částku cca 1,1 a 1,3 mld. Kč.
Eliminace mechanismu valorizace platů příslušníků bezpečnostních sborů, který vyplývá ze způsobu výpočtu tarifů podle zákona č. 361/2003 Sb., (vazba na vývoj průměrných platů fyzických osob v nepodnikatelské sféře). Novelou tohoto zákona je nutno zajistit aby růst platů příslušníků bezpečnostních sborů v letech 2006, 2007 a dalších letech odpovídal růstu platů ostatních kategorií zaměstnanců (v letech 2006 a 2007 o 4,5 %). Jedná se o částku cca 2,9 a 4,5 mld. Kč.

-3 977

-5 821

6.1 Odsun účinnosti zákona č. 361/2003 Sb k 1.1.2006

-7 588

-7 930

6.2 Zabezpečení přechodu na odměňování příslušníků podle samostatné zvýšené tarifní stupnice podle UV č. 1227 od r. 2005 s tím, že pro léta 2006 a 2007 se předpokládá meziroční nárůst platů o 4,5 %.

3 866

4 039

7. Zákon č. 236/1995 Sb. o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
Prodloužení zmrazení platů ústavních činitelů podle zákona č.427/2003 Sb., - promítnuto do střednědobých výdajových rámců na léta 2006 a 2007.
 

-1 507

7.1 Zabezpečení novely zákona č.236/1995 Sb. podle usnesení vlády č.1265 ze dne 8.12.2004. Navrhuje se pro poslance a senátory Parlamentu ČR, členy vlády, prezidenta republiky a poslance EP urychleně obnovit pro rok 2005 platovou základnu ve výši 46 440 Kč až do konce roku 2007. U ostatních představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a pro státní zástupce se navrhuje, aby platová základna pro rok 2005 podle sdělení MPSV č. 648/2004 Sb. byla použita i v letech 2006 a 2007.

861

861

8. Výdaje kapitoly Ministerstva obrany
Je navrženo snížit výdaje kapitoly MO. Tzn. nerespektovat usnesení vlády č.1154/2003, kterým byly schváleny výdaje kapitoly MO do roku 2010.

-1 500

-1 500

9. Snížit výdaje kapitol státního rozpočtu o 4,0 %
Je navrženo snížit celkové výdaje kapitol o 4,0 % ze základny vládního návrhu státního rozpočtu pro PSP ČR.
Do základny se nepočítají:
výdaje kapitoly VPS, MO, SD, OSFA ,
výdaje na výzkum a vývoj
mandatorní sociální výdaje a výdaje na aktivní a pasivní politiku zaměstnanosti

-10 403

-10 403

10. Další nespecifikované snížení výdajů kapitol státního rozpočtu

-3 064

-1 818

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.