CZ EN

Materiály na jednání vlády 23.března 2005

Bod č. 14: Analýza mandatorních výdajů státního rozpočtu

Materiál podává souhrnný přehled o objemu a struktuře mandatorních výdajů ve státním rozpočtu na rok 2005. Protože největší část mandatorních výdajů tvoří mandatorní sociální výdaje, které z cca 80 % spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, je tato oblast v materiálu stěžejní a je doplněna také o rozbor z pohledu Ministerstva financí.

Mandatorní výdaje podle státního rozpočtu na rok 2005 spolu s:

  • dluhovou službou,
  • prostředky na platy (včetně FKSP a pojistného) a
  • dalšími mandatorními výdaji z kapitoly Všeobecná pokladní správa
představují zhruba 89 % z celkových výdajů státního rozpočtu. Prostor exekutivy a Parlamentu pro rozhodování o výdajích státního rozpočtu se ještě zmenší, když vezmeme v úvahu výdaje na humanitární pomoc, ekologické závazky, zabezpečení kulturního bohatství atd.

Ministr financí proto členům vlády, vedoucím jiných ústředních orgánů státní správy a vedoucímu Úřadu vlády v usnesení ukládá zajistit, aby návrhy koncepčních materiálů a konkrétních legislativních změn neměly dopady na zvyšování mandatorních výdajů státního rozpočtu s cílem jejich podíl na výdajích státního rozpočtu snižovat. Dále si ministr financí vyžádá dvakrát ročně (při předkládání návrhu státního rozpočtu a návrhu státního závěrečného účtu) informaci o vývoji mandatorních výdajů a jejich podílu na výdajích státního rozpočtu.

Cílem ministra financí proto není pouze snaha o dodržení limitů daných střednědobými výdajovými rámci na léta 2006 a 2007, ale také důraz na postupné snižování dynamiky růstu mandatorních výdajů v dlouhodobém horizontu.

Bod č. 15: Návrh vázání odpovídající části finančních prostředků původně rozpočtově určených na zabezpečení realizace zákona č.361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů v příslušných kapitolách státního rozpočtu a o změně usnesení vlády ze dne 1. prosince 2004 č.1227

Ministerstvo financí zpracovalo materiál o vázání prostředků státního rozpočtu na rok 2005 v souvislosti s odložením účinnosti realizace zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů o jeden rok, tj. k 1.1.2006.

Vláda v loňském roce rozhodla, že dopady odložení účinnosti zákona o příslušnících bezpečnostních sborů do roku 2006 na zaměstnance, kteří jsou příslušníky Policie České republiky, Vězeňské služby, Bezpečnostní informační služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a orgánů celní správy, zmírní uplatněním zvláštní platové stupnice, zvýšené proti základní stupnici o 40 %.

Ve schváleném státním rozpočtu České republiky na rok 2005 jsou rozpočtovány prostředky na realizaci zákona o příslušnících bezpečnostních sborů v celkové výši cca 7,2 mld. Kč. Tyto prostředky jsou zapracovány v rozpočtových kapitolách Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí, Ministerstvo spravedlnosti a Bezpečnostní informační služby. Vzhledem k tomu, že část těchto prostředků s ohledem na odložení účinnosti zákona nebude v rozpočtu kapitol potřebná, byl zpracován návrh na vázání odpovídající části finančních prostředků původně rozpočtově určených na zabezpečení realizace služebního zákona, v dotčených kapitolách státního rozpočtu, a to ve výši zhruba 4,2 mld. Kč.

Bod č. 19: Návrh na zvolení člena prezidia Fondu národního majetku České republiky

Pan Ing. Václav Srba rezignoval z důvodu personálních změn na Ministerstvu průmyslu a obchodu na členství v prezidiu Fondu národního majetku České republiky. Pro zajištění plné funkčnosti nejvyššího orgánu FNM ČR ministr průmyslu a obchodu navrhl volbu pana Ing. Martina Peciny, MBA, jako nového zástupce Ministerstva průmyslu v tomto orgánu. Současně požádal ministra financí, aby v souvislosti s výkonem funkce předsedy prezidia FNM ČR a kompetencemi Ministerstva financí předložil uvedený návrh vládě ke schválení a k následné volbě Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář