CZ EN

Materiály na jednání vlády 16.března 2005

Bod č. 14:
Materiál ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 04/15 "Hospodaření s finančními prostředky poskytovanými ze státního rozpočtu účelově prostřednictvím příspěvku účastníkům stavebního spoření"

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál, kterým se vyjádřilo k výsledkům kontroly "Hospodaření s finančními prostředky poskytovanými ze státního rozpočtu účelově prostřednictvím příspěvku účastníkům stavebního spoření" za kontrolované období roku 2002 a 2003.

Kontrola u Ministerstva financí byla zaměřena zejména na vyplácení státní podpory stavebního spoření z prostředků kapitoly Veřejná pokladní správa státního rozpočtu podle jednotlivých stavebních spořitelen, vracení státní podpory stavebního spoření do příjmů státního rozpočtu, na výkon kontroly Ministerstva financí v jednotlivých stavebních spořitelnách, schvalování Všeobecných obchodních podmínek jednotlivých stavebních spořitelen, udělování souhlasu Ministerstva financí se zřízením stavební spořitelny a vyřizování stížností účastníků stavebního spoření na stavební spořitelny.

V rámci Kontrolního protokolu NKÚ uvedlo některé zjištěné nedostatky v činnosti kontrolované osoby. Se zjištěními NKÚ, která se týkala nedostatků v činnosti kontrolované osoby a mnohdy vyplynuly z nesprávného pochopení fungování systému stavebního spoření a fungování informačního systému kontroly státní podpory stavebního spoření Ministerstva financí, Ministerstvo financí nesouhlasilo.

Závěrem lze konstatovat, že Ministerstvo financí využilo kontrolu NKÚ i jako zpětnou vazbu pro zefektivnění některých svých činností zejména v oblasti státní kontroly používání státní podpory stavebního spoření. Ministerstvo si je plně vědomo náročnosti a důležitosti institutu státní kontroly zejména v oblasti stavebního spoření vzhledem k objemu finančních prostředků, které jsou ze státního rozpočtu každoročně vynakládány. Například v r. 2004 činila státní podpora stavebního spoření 15,3 mld. Kč. Proto s účinností od 1. 1. 2005 byl na úseku 07 v oddělení Stavebního spoření zřízen referát kontroly.

Bod č. 15:
Stanovisko ke kontrolnímu závěru nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 04/14 "Financování výstavby víceúčelového zařízení v obci Bublava"

Cílem kontroly bylo prověřit účelnost a hospodárnost při vynaložení prostředků státního rozpočtu určených na výstavbu víceúčelového zařízení v obci Bublava.

V roce 1999 zahájila obec Bublava výstavbu víceúčelového zařízení "aquaparku" na základě dotace, která jí byla zajištěna poslaneckou iniciativou ve výši 17 mil. Kč. V době zahájení výstavby byla sjednaná cena díla ve výši zhruba 100 mil. Kč. I další pokračování výstavby se dělo na základě poslaneckých iniciativ. Celková částka, která byla vydána ze státního rozpočtu, je 57 mil. Kč. Z toho MF vydalo v letech 1999-2000 37 mil. Kč a v roce 2001 MŠMT 20 mil. Kč.

Dotace byla poskytnuta na základě dokladů, kterými, jak kontrola prokázala, byli pracovníci MF uvedeni v omyl. Jak se postupně ukázalo, akce nebyla finančně dostatečně zabezpečena ze strany investora a v současné době je zcela zastavena a vynaložení finančních prostředků nebylo účelné ani hospodárné.

Kontrolní závěr NKÚ neobsahuje skutečnosti, které by směřovaly k pracovníkům MF jako jedné ze čtyř kontrolovaných osob, kterými byly dále MŠMT, Státní fond životního prostředí a obec Bublava.

Bod č. 21:
Kontrolní závěr Nejvyšší kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 04/40 "Prostředky vynaložené na pořízení sídla Českého statistického úřadu"

Nejvyšší kontrolní úřad provedl na základě plánu kontrolní činnosti na rok 2004 v období od dubna do října 2004 kontrolu, jejímž cílem bylo prověřit poskytování, čerpání a využití finančních prostředků na přípravu a výstavbu sídla Českého statistického úřadu (dále ČSÚ). Kontrolováno bylo období od roku 2001 do srpna 2004, v případě věcných souvislostí i období předcházející. Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo financí a ČSÚ.

NKÚ uvádí v kontrolním závěru jako hlavní nedostatky, že ČSÚ neprovedl důsledně přípravnou fázi investičního projektu, neposkytl vládě objektivní podklady pro rozhodování o nezbytnosti realizace nového sídla a o formě zadání veřejné zakázky včetně výše její ceny a způsobu financování. ČSÚ, dle kontrolního závěru, nerespektoval závazný legislativní postup MF a neprokázal, že finanční prostředky státního rozpočtu byly vynaloženy hospodárně a efektivně. Zpracované znalecké posudky vykazovaly značný rozptyl ve výši zjištěné ceny. Pro objektivní porovnání ceny, za kterou byla stavba realizována, zabezpečil NKÚ stanovení ekonomicky oprávněných nákladů stavebních objektů nezávislým subjektem. Rozdíl mezi cenou stanovenou nezávislým subjektem a cenou, která bude ze státního rozpočtu proplacena, činí cca 110 mil Kč.

Usnesením vlády ze dne 27. února 2002 byla schválena kupní cena nového objektu ČSÚ ve výši 829 063 041 Kč, s úhradou ve třech splátkách. NKÚ dále uvádí, že ze strany ČSÚ nebyly vytvořeny základní předpoklady pro řízení projektu a pro kontrolní činnost, zejména v oblasti cenových údajů.

ČSÚ ve svém stanovisku ke kontrolnímu závěru NKÚ většinu uvedených zjištěných nedostatků rozporuje. ČSÚ trvá na tom, aby NKÚ doložil zpracovaný cenový posudek, aby bylo možno zahájit řízení o revizním znaleckém posudku a jednání s a.s. Skanska CZ dříve, než uplyne lhůta splatnosti poslední splátky kupní ceny, která převyšuje rozdíl uváděný NKÚ a bylo tak zabráněno eventuelnímu přeplatku a nákladnému soudnímu řízení o jeho vymáhání.

ČSÚ se kromě tohoto navrhovaného řešení obrátí také na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se žádostí o právní stanovisko ve věci oprávněnosti poslední splátky kupní ceny a případné zastoupení v rozhodčím řízení.

Cena zjištěná soudním znalcem dne 18.11.2003 činí 890.698.220 Kč, cena sjednaná v kupní smlouvě potom pouze 829.063.041Kč tak, jak připouští vládní usnesení. Přesto MFČR v souladu s návrhem ČSÚ doporučuje vládě, aby byl zpracován revizní znalecký posudek o kupní ceně tak, aby byly vyloučeny jakékoliv pochybnosti o správnosti ceny, která bude zaplacena.

K projednání bez rozpravy

Bod č. 26:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 210)

Souhrnný materiál, který Ministerstvo financí předkládá vládě, navrhuje přímé prodeje majetku za účetní hodnotu (celková účetní hodnota privatizovaného majetku činí 35 027 tis. Kč), tato metoda privatizace je navrhována pro prodej majetku převážně ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR a část majetku Statku Nové Hrady, s.p.

Kromě přímých prodejů majetku je dále v materiálu předkládána privatizace zdravotnických zařízení.

Pro majetek - Léčebna dlouhodobě nemocných Praha 6 (nyní ÚZSVM) je navrhována forma privatizace bezúplatného převodu. Majetek - Poliklinika Jarov (nyní ÚZSVM) - je v materiálu navržen k privatizaci formou veřejné soutěže.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář