CZ EN

Materiály na jednání vlády 05. ledna 2005

Bod č. 12:
Zpráva o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2003

Ke konci roku 2004 Fond podle zákona zanikl a právo nakládat s veškerým zbylým majetkem státu přešlo dnem 1. ledna 2005 na Ministerstvo financí.

Ministerstvo financí připravilo pro vládu v souladu se zákonem o zrušení Fondu dětí a mládeže každoroční zprávu o průběhu likvidace, do které Fond vstoupil podle uvedeného zákona dnem 1. prosince 2000.

Materiál podává přehled o postupu likvidátora, který je mu uložen přímo uvedeným zákonem a který ve sledovaném období opět spočíval především v zajišťování bezúplatných převodů vybraného nemovitého majetku státu spravovaného Fondem na nové nabyvatele z řad nestátních subjektů zabývajících se prací s dětmi a mládeží.

Likvidace je rovněž spojena s vedením řady soudních sporů Fondem z pozice žalobce i žalovaného, které se týkají zejména určení vlastnictví či restitučních nároků, ale také např. žalob Fondu na peněžité plnění vůči dlužníkům. Zpráva současně poskytuje rámcový přehled o hospodaření Fondu a o nedostatcích na tomto úseku zjištěných kontrolou činnosti likvidátora, kterou provedlo Ministerstvo financí. V předkládací zprávě je dále zařazena informace o rozsahu a konkrétním naplňování zákonem stanovené součinnosti Ministerstva financí v celém procesu, jakož i o krocích ministerstva podniknutých v souvislosti s nedostatky zjištěnými kontrolou.

Bod č. 13:
Návrh na změnu usnesení vlády České republiky ze dne 1. října 2003 č. 987 k návrhu rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2004

Změna usnesení spočívá v tom, že výnos z privatizace společnosti Unipetrol, a.s. ve výši zhruba 1,5 mld. má být převeden ihned po získání prostředků od polské strany. Podle vládního usnesení z roku 2003 měl být původně výnos z privatizace společnosti Unipetrol, a.s. převeden na SFRB do konce roku 2004. Jakmile tedy FNM ČR peníze získá, převede stanovenou částku na SFRB. Dle vyjádření SFRB zpoždění převodu peněz z FNM ČR neohrozí jeho finanční stabilitu.

K ukončení transakce privatizace společnosti Unipetrol, a.s. je třeba ještě vydání rozhodnutí Evropské komise o spojení soutěžitelů (ve smyslu zákona o ochraně hospodářské soutěže) a o veřejné podpoře (ve smyslu zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory). Žádosti o notifikaci v oblasti veřejné podpory i spojení soutěžitelů byly podány v nejkratším možném termínu, vlastní řízení je k dnešnímu dni ukončeno zatím u veřejné podpory, a to vydáním rozhodnutí EK ze dne 1.12.2004, ve kterém se uvádí, že "notifikovaná opatření nepředstavují veřejnou podporu.

Pro informaci

Bod č. 2:
Limity národního spolufinancování podpory získané ze strany Evropské unie v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti v letech 2007 až 2013

Během roku 2004 Evropská komise předložila první návrhy na reformu politiky hospodářské a sociální soudržnosti a následně schválila i legislativní návrhy v oblasti této politiky. Politická dohoda o finanční perspektivě by měla být dosažena do poloviny roku 2005, do konce roku 2005 by pak měly být finálně schváleny všechny legislativní návrhy. Paralelně s tímto procesem je třeba připravit a schválit programové dokumenty, specifikovat potřeby ČR a nastavit priority pro další období tak, aby se České republice podařilo vyčerpat nabízené prostředky.

V současné době Ministerstvo financí zpracovalo materiál týkající se limitů národního spolufinancování podpory získané z Evropské unie v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti v letech 2007 až 2013. Analýza MF vychází ze současného stavu a zabývá se jak příjmy ze strukturálních fondů a Kohezního fondu v současném programovacím období, tak odhady prostředků na strukturální fondy a Kohezní fond na příští programovací období pro ČR a potřebné spolufinancování, a dalšími nároky na státní rozpočet souvisejícími s EU (oblast zemědělství, platby ČR do rozpočtu EU).

Na základě této analýzy došlo MF k závěru, že národní spolufinancování na příští období lze zajistit při splnění následujících předpokladů:

  • pokračující konsolidace veřejných rozpočtů;
  • ponechání spolufinancování projektů hrazených ze strukturálních fondů a Kohezního fondu jako nejvyšší rozpočtovou prioritu;
  • zavedení administrativních omezení, která budou nutit správce rozpočtových kapitol financovat ostatní výdaje kapitol až po zajištění dostatečného objemu zdrojů na spolufinancování.

Bod č. 7:
Informace o prodeji 17% podílů akcií Telekom Austria rakouskou vládou 2.12.2004 prostřednictvím kapitálových trhů

Ministerstvo financí předkládá informaci o průběhu a výsledcích prodeje 17% akcií Telekom Austria dne 2.12.2004 rakouskou vládou prostřednictvím kapitálových trhů. Ministerstvo financí zejména zdůrazňuje skutečnost, že poprvé v historii kapitálových trhů, po oznámení transakce, kdy je zcela obvyklé, že cena za akcii se zhruba o 5 % sníží oproti ceně předchozího dne, došlo naopak k navýšení ceny. Důvodem může být to, že kapitálový trh vysoce pozitivně hodnotí akcie státních telekomunikačních společností. Transakce tedy nebyla provázená tak často vyslovovaným diskontem (obávanou ztrátou), ale akcie se prodaly s téměř 2% prémií i formou ABO/ABB(Accelerated Book Build Offering). Tato transakce potvrdila, že v současné době jsou podmínky na kapitálových trzích příznivé.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář