CZ EN

Materiály na jednání vlády 26. března 2003

Bod č. 8:
Závazné podmínky udělení dotace z Fondu solidarity Evropské unie

Z Fondu solidarity získala ČR na základě své žádosti z 19. listopadu 2002 €  129 mil. , tj. cca. 4 087 mil. Kč. Tyto prostředky obdrželo ministerstvo financí dne 15. ledna 2003, a  musí být plně použity do jednoho roku, tzn. do 14. ledna 2004. V případě nesplnění této podmínky bude muset být zbývající částka vrácena Evropské komisi. Ministerstvo financí proto stanovuje reálný termín pro čerpání prostředků konec listopadu 2003.

Dotace budou poskytovány podle rozpočtových pravidel. Budou poskytnuty pouze na proplacení či zpětnou úhradu faktur (či jiných účetních dokladů), které byly či budou vystaveny na základě smluv či objednávek uzavřených mezi dny 6. srpna 2002 a 18. prosince 2002. K tomuto postupu bylo přistoupeno z důvodu, že v Dohodě (ČR s EK) je zakotvena povinnost uzavírat veškeré smlouvy po dni jejího podpisu podle pravidel Evropské unie pro výběrová řízení. Vzhledem k časové náročnosti těchto procedur by nebylo možné prostředky včas vyčerpat.

Návrh rozdělení prostředků z FSEU je veden snahou o maximálně spravedlivé rozdělení prostředků mezi jednotlivé příjemce (toto pravidlo bylo určující především pro rozdělení prostředků Okruhu 2 mezi kraje). V materiálu se po projednání s resorty a dotčenými regiony navrhuje následující využití Fondu solidarity:

  • Okruh 1 - státní podpora obcím a krajům na záchranné a likvidační práce po povodních (koordinuje MF):
    Je doporučeno hradit celou doložitelnou částku, tj. 1 095 mil.  Kč, vzhledem k tomu, že se jedná o náklady na nejakutnější práce vykonané za účelem bezprostředního odstranění škod a obnovy nejzákladnějších funkcí majetku.
  • Okruh 2 - obnova území postiženého povodněmi (koordinuje MMR):
    Navrhuje se rozdělit prostředky ve výši 2 286 mil.  Kč. Každému kraji bude přiděleno stanovené fixní procento (3,28%) z celkových škod, které během povodní v srpnu 2002 utrpěl. Tato částka bude moci být použita - na krytí uhrazených a neuhrazených faktur i na očekávané náklady.
  • Okruh 3 - podpora odstraňování škod na majetku ústředních orgánů a jimi zřízených organizačních složek státu, příspěvkových organizací, veřejnoprávních subjektů, státních podniků a občanských sdružení:

          Doporučuje se financovat všechny dosud neuhrazené či očekávané náklady ve výši 286 mil.  Kč.

  • Vláda by měla dále rozhodnout o použití nerozdělené rezervy ve výši 420 mil.  Kč.


Zobrazit formulář

Kontaktní formulář