CZ EN

Materiály na jednání vlády 12. února 2003

Bod č. 11:
Materiál ke kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 02/02 Daň z přidané hodnoty

Předkládaný materiál Ministerstva financí reaguje na kontrolní závěry Nejvyššího kontrolního úřadu z kontroly daně z přidané hodnoty, která byla zaměřena na zdaňovací období roku 1999 a 2000.

Kromě několika drobných nedorozumění ze strany pracovníků NKÚ ve správě DPH, které MF ve svém vyjádření vysvětlilo, nebylo zjištěno zásadní pochybení pracovníků správce daně. Kontrolní zjištění odpovídá současnému stavu správy daní a chování daňových subjektů, které je pravidelně zachycováno ve zprávách o činnosti ÚFO za jednotlivé roky.

Efektivní výběr daně z přidané hodnoty nelze abstrahovat pouze na výši doměrků z kontrolního zjištění, ale měřítkem by v prvé řadě měla být výše celkově vybrané daně.

Tab. Inkaso DPH v letech 1997 až 2001 a přírůstky k předešlému roku (v mil. Kč)

 Rok

 1997

 1998

 1999

 2000

 2001

 Celkem inkaso DPH

 117 573

 119 359

 138 280

 145 909

 151 885

 Rozdíl k předešlému roku

 8 260

 1 786

 18 923

 7 626

5 978

Efektem jak u kontrolní činnosti, tak při ověření nadměrného odpočtu daně formou místního šetření, případně vytýkacího řízení, je i ten fakt, že daňová povinnost plátce daně odpovídá skutečnosti. V oblasti DPH je primární úsilí směřováno do období před vyměřením daňové povinnosti, tj. zejména před vyměřením nárokovaného nadměrného odpočtu DPH. V případě pochybností správci daně využívají pro tento úkol tzv. vytýkací řízení a místní šetření.

Vzhledem k závěrům kontrolního zjištění nepovažuje Ministerstvo financí za nutné přijímat dílčí jednorázová opatření.

Již přijatá a realizovaná systémová opatření vyplývající z analýzy plnění státního rozpočtu ve vztahu k daňovým únikům případně připravovaná opatření zachycená v Rozpočtovém výhledu - Daňové politice 2003 až 2006 plně postihují zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu.

Bod č. 17:
Návrh na prodej vybraných cenných papírů vlastněných Českou konsolidační agenturou

V rámci přijaté strategie ČKA v oblasti realizace aktiv je mimo jiné i redukovat stávající portfolio majetkových účastí a cenných papírů. Tento balík obsahuje vybrané neregistrované cenné papíry, které byly na ČKA převedeny bezúplatně. Pro prodej těchto CP byla zvolena forma veřejného výběrového řízení, kdy jediným kritériem pro hodnocení nabídek byla výše nabídnuté kupní ceny s tím, že cenný papír bude převeden nabyvateli až poté, co Česká konsolidační agentura obdrží souhlas vlády ČR s prodejem.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář