CZ EN

Informace o vstupu v platnost Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii

Dne 1. ledna 2013 vstoupila v platnost Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii (dále jen „Fiskální smlouva“), která byla podepsána dne 2. března 2012 členskými státy Evropské unie, s výjimkou České republiky a Spojeného království. Cílem Fiskální smlouvy je zejména zpřísnit rozpočtovou kázeň a zvýšit koordinaci hospodářských politik členských států Unie a posílit tak hospodářský pilíř hospodářské a měnové politiky Evropské unie.

Fiskální smlouva se od 1. ledna 2013 použije mezi následujícími 12 státy eurozóny, které před 1. lednem 2013 uložily své ratifikační listiny a splnily tím podle čl. 14 odst. 2 této smlouvy podmínku pro její vstup v platnost: Estonskem, Finskem, Francií, Irskem, Itálií, Kyprem, Portugalskem, Rakouskem, Řeckem, Slovinskem, Spolkovou republikou Německo a Španělskem. V dalších státech eurozóny se Fiskální smlouva použije poté, co i tyto státy završí ratifikační proces uložením ratifikační listiny (dle čl. 14 odst. 3 Fiskální smlouvy se tato použije vždy od prvního dne měsíce následujícího po uložení příslušné ratifikační listiny dotčené smluvní strany).

Kromě výše uvedených zemí, jejichž měnou je euro, byla Fiskální smlouva ratifikována také Dánskem, Litvou, Lotyšskem a Rumunskem. V souladu s čl. 14 odst. 5 Fiskální smlouvy učinilo Dánsko a Rumunsko prohlášení, že se rozhodly aplikovat některá ustanovení této smlouvy od jejího vstupu v platnost, tj. od 1. ledna 2013. V případě Litvy a Lotyšska bude Fiskální smlouva aplikovatelná okamžikem, kdy tyto státy přijmou euro. Poté co Fiskální smlouvu ratifikují její další signatáři – státy Evropské unie mimo eurozónu, budou se rovněž moci rozhodnout, zda zvolit dřívější aplikovatelnost Fiskální smlouvy, či zda použitelnost této smlouvy navázat na svůj vstup do eurozóny. Pro Českou republiku a Spojené království, které Fiskální smlouvu nepodepsaly, zůstává otevřena možnost přistoupit k této smlouvě v budoucnu (postupem dle jejího čl. 15).

Související informace:

Zdroj: odbor 53 - Mezinárodněprávní a záležitosti Evropské unie

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář