CZ EN

Sdělení Ministerstva financí k žádostem o náhradu škody za vstupenky na kulturní akce

Ministerstvo financí je připraveno nadále přijímat žádosti o náhradu škod za zrušené kulturní akce v návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 11. 2021. Zdůrazňuje nicméně, že dané žádosti musí splňovat podmínky dle pandemického zákona. Škoda se dle tohoto zákona hradí v rozsahu, v němž poškozený prokáže, že vzniku škody nebylo možné předejít nebo zabránit. Zákonná lhůta pro vyřízení žádostí je 6 měsíců.

Dne 25. listopadu 2021 vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona, která nabývají účinností ode dne 26. listopadu 2021 od 18:00 hod. do dne 25. prosince 2021 do 23:59 hod.

Kulturní/sportovní akce pořádané v období ode dne 26. listopadu 2021 od 18:00 hod. do dne 25. prosince 2021 do 23:59 hod. a omezované krizovými opatřeními vlády nelze proto odškodňovat podle pandemického zákona.

K vypořádání případných požadavků na náhradu škody dle krizového zákona, je příslušné Ministerstvo vnitra.

Bližší informace k dotazům na náhradu za vstupenky:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 11. 2021 pod čj. MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN stanovuje následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, včetně vstupného na kulturní akci tak, že se jej může zúčastnit:

 1. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o
  1. osobu do dovršení 18 let věku, nebo
  2. osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); nebo
  3. osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud
   1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo
   2. v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo
   3. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů; nebo
 2. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno
  1. léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
  2. léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo
 3. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Z uvedeného vyplývá, že předmětné mimořádné opatření osobě, která splňuje výše uvedené podmínky, nebrání ve využití vstupenek. Samotný fakt, že dotyčný nebyl očkován a tudíž mu byl odepřen vstup, tedy není pro případnou náhradu škody dostačující, je třeba ze strany žadatele vyloučit splnění výše uvedených podmínek a doložit nemožnost je naplnit s odkazem na splnění povinnosti žadatele předcházet škodám.

Dále je třeba k žádosti doložit doklady prokazující zakoupení vstupenky, doklady prokazující, že nebylo možno vstupenku vrátit či vyměnit za voucher či jinou formu kompenzace.

Nelze vyloučit, že budou požadovány další doklady s ohledem na individuální okolnosti jednotlivých případů.

Bližší informace k žádostem o náhradu škod způsobené mimořádnými opatřeními dle pandemického zákona:

Dle ustanovení § 9 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „pandemický zákon“), je s účinností od 27. 2. 2021 založena působnosti Ministerstva financí ve věci náhrady škod způsobených právnickým a fyzickým osobám během stavu pandemické pohotovosti v příčinné souvislosti s mimořádnými opatřeními podle § 2 pandemického zákona nebo mimořádnými opatřeními podle zákona o ochraně veřejného zdraví, jejichž účelem je zvládání epidemie COVID-19.

Dle pandemického zákona se hradí pouze skutečná škoda. Za škodu se nepovažují náklady vzniklé v souvislosti s pořízením nebo používáním ochranných, mycích, čisticích nebo dezinfekčních prostředků. Škodu stát nehradí, pokud si ji poškozený způsobil sám. Výše náhrady škody se dále snižuje o výši dotací, návratných finančních výpomocí a jiných podpor, poskytnutých ke zmírnění dopadů epidemie COVID-19, nebo dopadů předmětných mimořádných opatření. Škoda se hradí v rozsahu, v němž poškozený prokáže, že jejímu vzniku nebylo možné předejít nebo zabránit.

Nárok na náhradu škody může poškozený uplatnit u Ministerstva financí, odboru 44 – Náhradové agendy, Letenská 15, 118 10 Praha 1, ID datové schránky: xzeaauv, a to ve lhůtě do 12 měsíců od okamžiku, kdy se o škodě dozvěděl, nejdéle do 3 let od vzniku škody, jinak právo na náhradu škody zaniká.

Pro vyřízení žádosti je stanovena 6 měsíční zákonná lhůta.

Základní náležitosti žádosti o náhradu jsou následující:

 1. identifikace žadatele – v případě fyzické osoby (jméno, příjemní, datum narození, bydliště) v případě právnické osoby (obchodní firma, sídlo, IČO, osoba jednající za právnickou osobu a její oprávnění jednat),
 2. odůvodnění vzniku škody a popis skutkových okolností vzniku škody, zejména je třeba popsat, jak škoda vznikla, v čem konkrétně spočívá a s jakými konkrétními mimořádnými opatřeními či jejich částmi (včetně jejich číselného označení a upřesnění bodu/části opatření) je spojována,
 3. okamžik vzniku škody, případně okamžik, kdy nejdříve se žadatel o vzniklé škodě mohl dozvědět,
 4. jednoznačná specifikace existence a výše škody - dle § 9 odst. 2 pandemického zákona je hrazena skutečná škoda (nikoliv ušlý zisk, tj. i zisk, kterého se žadateli nedostávalo na pokrytí výdajů); za škodu se nepovažují náklady vzniklé v souvislosti s pořízením nebo používáním ochranných, mycích, čisticích nebo dezinfekčních prostředků,
 5. splnění povinnosti žadatele předcházet škodám - škodu stát nehradí, pokud si ji poškozený způsobil sám; škoda se hradí v rozsahu, v němž poškozený prokáže, že jejímu vzniku nebylo možné předejít nebo zabránit,
 6. příčinná souvislosti mezi mimořádnými opatřeními dle § 9 odst. 1 pandemického zákona a vzniklou škodou,
 7. informace, zda byla žadateli poskytnuta dotace, návratná finanční výpomoc nebo jiná podpora ke zmírnění dopadů pandemie COVID–19, nebo mimořádných opatření, o které je nezbytné požadovanou výši škody snížit; pokud v této souvislosti jsou vedena neukončená řízení, je třeba i předložení jejich identifikace číslem jednacím a orgánem, u něhož je řízení vedeno.

Výše uvedené skutečnosti je třeba doložit relevantními doklady – zejména doklady o provedených úhradách, s nimiž je spojen vznik škody, smlouvami atd.

Ministerstvo financí neposkytuje náhradu škody v souvislosti s pandemií COVID-19:

 1. dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů (příslušné je Ministerstvo vnitra),
 2. dle zákona č. 82/1998 Sb. v souvislosti se zrušenými mimořádnými opatřeními dle § 2 pandemického zákona (příslušné je Ministerstvo zdravotnictví).
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.