CZ EN

Městský soud potvrdil, že FAÚ uložil pokutu 2,5 mil. Kč oprávněně

Tisková zpráva Finančního analytického úřadu

Ministerstvo financí uspělo v soudním řízení u žaloby podané poskytovatelem platebních služeb proti rozhodnutí ministra financí o uložení pokuty ve výši 2,5 mil. Kč, což je nejvyšší pokuta, kterou kdy Finanční analytický útvar (dnes již úřad) udělil. FAÚ při kontrolní činnosti v roce 2013 zjistil, že společnost jako povinná osoba dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nesplnila opakovaně povinnost při identifikaci a kontrole klienta, a dále povinnost oznámit FAÚ podezřelý obchod. Konkrétně se jednalo o systémová pochybení, když společnost před uskutečněním předmětných obchodů nezískala informace o účelu a zamýšlené povaze obchodů a nezkoumala zdroj použitých peněžních prostředků. Společnost na základě rizikových faktorů měla a mohla vyhodnotit obchody jako podezřelé, protože svým charakterem i výší podstatně vybočovaly z dosud prováděných finančních operací. Uvedeným pochybením došlo k vyvedení finančních prostředků velkého rozsahu mimo Českou republiku. Proti rozhodnutí o uložení pokuty ze srpna 2013 podala společnost žalobu, kterou se domáhala zrušení pokuty. Žalovaným subjektem bylo Ministerstvo financí a právně jej zastupovali jeho kmenoví zaměstnanci. Městský soud v Praze se ztotožnil s hodnocením a argumentací MF, a proto žalobu v lednu 2018 jako nedůvodnou pravomocně zamítl.

 

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář