CZ EN

Monitoring hospodaření obcí - SIMU 2008

Na základě usnesení vlády ČR bude Ministerstvem financí prováděn monitoring hospodaření obcí pomocí šestnácti informativních a dvou monitorujících ukazatelů. Cílem monitoringu je vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky.

Monitoring hospodaření obcí – soustava informativních a monitorujících ukazatelů

Ministerstvo financí, na základě usnesení vlády ze dne 29. září 2010 č. 695, o změně usnesení vlády ČR ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395, o monitoringu hospodaření obcí a o zrušení usnesení vlády ze dne 14. dubna 2004 č. 346, o Regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, každoročně provede výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) za všechny obce a jimi zřízené příspěvkové organizace a vyhodnotí výsledky výpočtu, přičemž bude vycházet vždy z údajů k 31.12. příslušného roku (po závěrečných zápisech).

Soustava informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU)

 1. Informativní ukazatele
  • 1) Počet obyvatel
  • 2) Příjem celkem (po konsolidaci)
  • 3) Úroky
  • 4) Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků
  • 5) Dluhová služba celkem
  • 6) Ukazatel dluhové služby (v %)
  • 7) Aktiva celkem
  • 8) Cizí zdroje
  • 9) Stav na bankovních účtech celkem
  • 10) Úvěry a komunální dluhopisy
  • 11) Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy
  • 12) Zadluženost celkem
  • 14) Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %)
  • 15) Cizí zdroje na 1 obyvatele
  • 16) Oběžná aktiva
  • 17) Krátkodobé závazky
 2. Monitorující ukazatele
  • 13) Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)
  • 18) Celková (běžná) likvidita

Procesní postup

Ministerstvo financí každoročně provede, z předložených finančních a účetních výkazů, výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) za všechny obce a vyhodnotí výsledky výpočtu. Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity bude k 31. 12. daného roku v intervalu <0; 1> a zároveň podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům vyšší než 25 %, budou osloveny dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění tohoto stavu a o stanovisko zastupitelstva dané obce.

Ministerstvo financí bude, po obdržení vyjádření daných obcí, informovat vládu České republiky o výsledku monitoringu hospodaření obcí za příslušný rok.

Ministerstvo financí také vyhodnotí hospodaření ostatních obcí (vč. jimi zřízených příspěvkových organizací) s ukazatelem celkové likvidity v intervalu <0; 1> s pomocí výše uvedených ukazatelů, přičemž pozornost bude věnována zejména těm obcím, které se v tomto intervalu vyskytly opakovaně.

Obcím, u nichž budou i po vyhodnocení všech dostupných podkladů identifikovány vážné problémy s jejich platební schopností, bude ze strany Ministerstva financí, ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, nabídnuta pomoc, spočívající v analýze vzniklých problémů a návrhu doporučení, jak postupovat při jejich řešení.

Monitoring hospodaření obcí nevyžaduje dodatečné administrativní ani finanční nároky na rozpočty a chod obcí. Obce nejsou povinny Ministerstvu financí zasílat vyplněnou tabulku SIMU.

Časový harmonogram

 • výpočet informativních a monitorujících ukazatelů a jejich vyhodnocení (březen)
 • rozeslání dopisů ministra financí dotčeným obcím (duben)
 • zdůvodnění neuspokojivého stavu (červen)
 • informace pro členy vlády (III. čtvrtletí)

Tabulky - Soustava informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) - 2008

Hodnoty ukazatelů

ÚFIS – Monitoring hospodaření obcí

Aplikace prezentačního systému ÚFIS umožňují uživatelsky aktivní přístup k vybraným údajům účetních a finančních informací státu z Centrálního systému účetních informací státu /CSÚIS/ a zajišťují zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Zdrojem dat pro výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) jednotlivých obcí jsou výkazy FIN 2-12 M a Rozvaha sestavené k 31. 12. příslušného roku a předané do CSÚIS. Tyto výkazy je možné zobrazit v části ÚFIS - Výkazy .

Kontaktní E-mail adresa pro vaše dotazy: ufis@mfcr.cz.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.