CZ EN

Postup při obsazování volných míst

Postup při přijímacím řízení:

Ministerstvo financí uveřejňuje nabídky volných služebních míst v souladu se Zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), na úřední desce Ministerstva financí a v informačním systému o státní službě.

Volná místa jsou obsazována převážně formou výběrových řízení. V oznámení o vyhlášení výběrového řízení jsou stanoveny veškeré podmínky, které musí žadatel bezpodmínečně splňovat, aby byl do příslušného výběrového řízení zařazen. Věnujte proto zvýšenou pozornost listinným podkladům, které musíte spolu s přihláškou do výběrového řízení doložit.

V Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo je rovněž uveden termín pro podání přihlášek žadatelů. Přihlášky s veškerými požadovanými listinami je nutné zaslat nejpozději do termínu uvedeného v příslušném Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Přihlášky došlé po tomto termínu nemohou být do výběrového řízení zařazeny.

Žadatelé, kteří splňují stanovené požadavky a jejichž přihláška obsahuje veškeré požadované listiny, jsou pozváni k pohovoru.

Žadatelé, kteří stanovené požadavky nesplňují, nebo jejichž přihláška neobsahuje veškeré požadované listiny, jsou vyzváni k odstranění nedostatků (doplnění listin), případně jsou z výběrového řízení vyřazeni, o čemž jsou písemně informováni.

 

Do výběrového řízení bude zařazen jen ten žadatel, který splňuje základní předpoklady stanovené dle ustanovení § 25 odst. 1 zákona o státní službě, tj.:

 1. a. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [ustanovení § 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě];
  Splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle ustanovení § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 2. dosáhl věku 18 let [ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě];

 3. c. je plně svéprávný [ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě];
  Splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta šestá zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením;

 4. d. je bezúhonný [ustanovení § 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě];
  Splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta druhá zákona o státní službě dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce., resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky1;

 5. e. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [ustanovení § 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě]. Splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání. Při podání žádosti lze podle ustanovení § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

případně i další požadavky dle ustanovení §25 odst. 5 a) b) zákona o státní službě.

 • znalost cizího jazyka (tuto skutečnost je nutno doložit příslušnými osvědčeními o složení zkoušek požadovaného stupně)
 • způsobilost mít přístup k utajovaným informacím stanoveného stupně utajení
  v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů;

Splnění tohoto požadavku se dokládá úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na požadovaný stupeň utajení nebo vyšší. Pokud žadatel nedisponuje příslušným dokladem a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena postupem podle ustanovení § 27 odst. 2 zákona o státní službě, bude akceptováno, pokud žadatel doloží, že podal žádost o vydání osvědčení fyzické osoby příslušného stupně utajení nejpozději před vydáním rozhodnutí o přijetí žadatele do služebního poměru a zařazení na služební místo.
Jedná-li se o služební místo s požadavkem způsobilosti seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení Vyhrazené, lze splnění podmínek pro vydání oznámení (ustanovení § 6 odst. 2 zákona o ochraně utajovaných informací – svéprávnost, věk alespoň 18 let, bezúhonnost) v zásadě dovodit již z podkladů doložených žadatelem pro výběrové řízení. V případě pochybností může služební orgán tuto otázku projednat s bezpečnostním ředitelem příslušného služebního úřadu nebo jím pro tyto účely pověřenou osobou, aby bylo zjištěno, že žadateli lze v případě přijetí do služebního poměru oznámení vydat.

Dále u služebních míst představených je požadováno doložení:

 • originálu nebo úředně ověřené kopie listin prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu (délky praxe), je-li požadováno,
 • osvědčení podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (je-li požadováno),
 • čestné prohlášení podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (je-li požadováno),

 

K žádosti žadatel přiloží:

 1. Písemné čestné prohlášení o státním občanství (ustanovení § 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě) – je obsaženo v žádosti,
 2. Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti (ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě) – je obsaženo v žádosti,
 3. Výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců (ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě),
  Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů (rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, okres narození a stát narození), není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů;
 4. Písemné čestné prohlášení o dosažení stanoveného vzdělání nebo originál anebo úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání [ustanovení § 25 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 26 odst. 2 zákona o státní službě,
 5. Osvědčení podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (je-li požadováno),
 6. Čestné prohlášení podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (je-li požadováno),
 7. Osvědčení fyzické osoby na požadovaný stupeň utajení (je-li požadováno),
  Splnění tohoto požadavku se dokládá úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na požadovaný stupeň utajení nebo vyšší. Pokud žadatel nedisponuje příslušným dokladem a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena postupem podle ustanovení § 27 odst. 2 zákona o státní službě, bude akceptováno, pokud žadatel doloží, že podal žádost o vydání osvědčení fyzické osoby příslušného stupně utajení nejpozději před vydáním rozhodnutí o přijetí žadatele do služebního poměru a zařazení na služební místo;
 8. Originály nebo úředně ověřené kopie listin prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu (délky praxe), je-li požadováno,
 9. Originál nebo úředně ověřenou kopii listiny prokazující požadovaný stupeň znalosti cizího jazyka, je-li požadováno,
 10. Strukturovaný profesní životopis,
 11. Motivační dopis,
 12. Případně další podklady uvedené v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

 

Žadatelé, kteří byli zařazeni do výběrového řízení, budou informováni o termínu osobního pohovoru před výběrovou komisí. Pohovor může být doplněn písemným testem, zjišťujícím rozsah:

 • odborných znalostí žadatelů (forma rozhovoru, testu, vypracování modelového zadání úkolu - napsání dopisu, záznamu, návrh řešení modelového problému apod.)
 • jazykových znalostí žadatelů (část rozhovoru nebo přezkoušení odborných znalostí lze vést v cizím jazyce).

 

O výsledku výběrového řízení budou všichni jeho účastníci písemně informováni.

 


1 Podle § 26 odst. 1 zákona o státní službě jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen "domovský stát"), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.