Novinky

2009

Zprávy Ministerstva financí vydané v roce 2009.

ilustrace

Vydáno

Zprávy MF - číslo 6/2009 (komplet ke stažení)

Ze dne : 14. prosince 2009

 1. Popis předávání výkazů postupem stanoveným ve vyhlášce č. 383/2009 Sb. o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů
 2. Informace pro obce ve věci prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví

Vydáno

Zprávy MF - číslo 5/2009 (komplet ke stažení)

Ze dne : 05. listopadu 2009

 1. Nabývání majetku do vlastnictví zřizovatele příspěvkovou organizací zřízenou krajem
 2. Doplňující informace k Metodickému pokynu ČÚZK
 3. Metodický postup k provedení zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 4. Metodický postup k provedení vyhlášky č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování

Vydáno

Zprávy MF - číslo 4/2009 (komplet ke stažení)

Ze dne : 04. září 2009

 1. Dotazy a odpovědi, výklady a stanoviska Ministerstva financí k zákonu č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších přepisů, a další související zákony – část II.
 2. Sociální fond – čerpání příspěvků na rekreaci, sportovní a kulturní akce
 3. Pronájem majetku příspěvkové organizaci
 4. Porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací
 5. Sankce uložené obcí právnické osobě za zadržení finančních prostředků poskytnuté investiční dotace
 6. Výpůjčka nemovitého majetku příspěvkové organizaci

Vydáno

Zprávy MF - číslo 3/2009 (komplet ke stažení)

Ze dne : 05. června 2009

 1. Dotazy územních samosprávných celků a odpovědi Ministerstva financí k zákonu č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších přepisů, a další související zákony
 2. Metodický pokyn Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního pro katastrální úřady k aplikaci novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů při zápisech do katastru nemovitostí
 3. Dodatek k Metodice pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl.m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2009
 4. Informace k volbám do Evropského parlamentu ve dnech 5. a 6. června 2009

Vydáno

Zprávy MF - číslo 2/2009 (komplet ke stažení)

Ze dne : 02. dubna 2009

 1. Osvobození od správního poplatku – ověření podpisu na kupní smlouvě
 2. Metodický pokyn – příspěvek na školství v rámci finančního vztahu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (příloha č. 6 zákona o státním rozpočtu)
 3. Náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost (zaměstnanci úřadu a uvolnění zastupitelé obce)
 4. Vzory žádostí územních samosprávných celků o předchozí stanovisko Ministerstva financí k uzavření a ke změně uzavřené koncesní smlouvy
 5. Stanovisko k oprávnění obecní policie vyžadovat poskytnutí údajů od obecního úřadu o psech přihlášených u správce místního poplatku ze psa

Vydáno

Zprávy MF - číslo 1/2009 (komplet ke stažení)

Ze dne : 30. ledna 2009

 1. Metodika financování krajů pro rok 2009
 2. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2009
 3. Metodika pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl.m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2009
 4. Metodický postup pro předkládání údajů potřebných pro průběžné hodnocení plnění státního rozpočtu
 5. Cenová regulace pronájmu hrobového místa a služeb s tím spojených