Novinky

Právní předpisy EU k Plánu legislativních prací MF na rok 2012

odbor 29 - Legislativa a právní služby
odbor 29 - Legislativa a právní služby

Vydáno

 • Legislativa
 • Legislativa EU
 • Legislativní činnost MF
 • Legislativní návrhy
 • Plán

 • Plán legislativních prací MF - pro rok 2012 (Právní předpisy EU k Plánu legislativních prací MF na rok 2012)schválený usnesením vlády č. 941  ze dne 14. prosince 2011 

 • Právní předpisy EU k Plánu legislativních prací MF na rok 2012
  K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu
  3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Smlouva o fungování EU.
  Protokol (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.
  4. Návrh zákona o mezinárodní pomoci při správě daní Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS.
  5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Směrnice Rady 2010/45/EU ze dne 13. července 2010, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla fakturace.
  Směrnice Rady 2008/8/ES ze dne 12. února 2008, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o místo poskytnutí služby.
  6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů Směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011, o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků.
  8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů Návrh směrnice o systémech pojištění vkladů 1.
  10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES a 2009/138/ES, pokud jde o doplňkový dozor nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu („FICOD I“).
  11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) 2.
  Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/71/ES a 2009/138/ES, s ohledem na pravomoci Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (Omnibus II).
  Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES a 2009/138/ES, pokud jde o doplňkový dozor nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu (FICOD I).
  12. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II).
  Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/71/ES a 2009/138/ES, s ohledem na pravomoci Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (Omnibus II).
  Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES a 2009/138/ES, pokud jde o doplňkový dozor nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu (FICOD I).
  14. Návrh ústavního zákona o rozpočtové kázni a odpovědnosti Směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států.
  15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů Doporučení Komise ze dne 6. května 2008 ohledně externího zajištění kvality u statutárních auditorů a auditorských společností provádějících audit subjektů veřejného zájmu.
  Doporuční Komise ze dne 5. června 2008 o omezení občanskoprávní odpovědnosti statutárních auditorů a auditorských společností.
  Rozhodnutí Komise ze dne 1. září 2010 o přiměřenosti příslušných orgánů Austrálie a Spojených států amerických podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES.
  16. Návrh zákona o kolektivním investování Směrnice 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů.
  Směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů.
  Směrnice 2010/44/EU, kterou se provádí směrnice 2009/65/ES, pokud jde o organizační požadavky, střety zájmů, pravidla jednání, řízení rizik a obsah smlouvy mezi depozitářem a správcovskou společností.
  Směrnice 2010/43/EU, kterou se provádí směrnice 2009/65/ES, pokud jde o některá ustanovení týkající se fúze fondů, struktur „master-feeder“ a postupu pro oznamování.
  Směrnice 2007/16/ES, kterou se provádí směrnice 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů, pokud jde o vyjasnění některých definic.
  Nařízení č. 538/2010, kterým se provádí směrnice 2009/95/ES, pokud jde o klíčové informace pro investory a podmínky, které je třeba splnit při poskytování klíčových informací pro investory nebo prospektu na jiném trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek.
  Nařízení č. 584/2010, kterým se provádí směrnice 2009/65/ES, pokud jde o formu a obsah standardního oznámení a osvědčení SKIPCP, využívání elektronické komunikace mezi příslušnými orgány pro účely oznamování a postupy pro ověřování na místě a výměnu informací mezi příslušnými orgány.
  22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů Novela směrnice 97/9/ES o systémech pro odškodnění investorů 3.
  23. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a obezřetnostního dohledu nad nimi Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu 4.
  Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky 5.
  29. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Nařízení Evropského parlamentu a Rady o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány.
  30. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států.

   

  1 -  Konečný termín pro provedení implementace nebyl k datu zpracování materiálu znám.
  2 - Směrnice 2009/138/ES bude podstatným způsobem revidována přijetím návrhu směrnice Omnibus II, která posune její lhůtu pro provedení transpozice na březen 2013. Transpozice bude reagovat na budoucí podobu směrnice.
  3 - Konečný termín pro provedení implementace nebyl k datu zpracování materiálu znám
  4 - Konečný termín pro provedení implementace nebyl k datu zpracování materiálu znám.
  5 - Konečný termín pro provedení implementace nebyl k datu zpracování materiálu znám

   

  Související informace

  Plán legislativních prací MF na rok 2012

  Zdroj: MF - odb. Legislativní; publikováno 13.01.2012

  Doporučované

  Nejčtenější