Novinky

Plán legislativních prací MF na rok 2012

odbor 29 - Legislativa a právní služby
odbor 29 - Legislativa a právní služby

Vydáno

  • Legislativa
  • Legislativní činnost MF
  • Legislativní návrhy
  • Plán
Aktualizováno 13. 12. 2012
  • Změny provedené usnesením vlády č. 870/2012 ze dne 22.2.2012
  • Změny provedené usnesením vlády č. 110/2012 ze dne 22.2.2012
  • Změny provedené usnesením vlády č. 193/2012 ze dne 21.3.2012
  • Změny provedené usnesením vlády č. 298/2012 ze dne 25.4.2012

 

Plán legislativních prací MF na rok 2012
Poř.č. Předkladatel Spolupředkladatel Název legislativního úkolu Termín stanovený pro implementaci Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti Bude překládána RIA*
1. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů   11.12 08.12 Ano
2. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů   06.12 01.13 Ne
3. MF
ČNB
  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony   04.12 01.13 Ano
4. MF   Návrh zákona o mezinárodní pomoci při správě daní 01.13 04.12 01.13 Ano
5. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 12.12
01.13
04.12 01.13 Ano
6. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 01.14 04.12 01.13 Ano
7. MF   Návrh zákona o dani z nemovitostí   12.12   Ano
8. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů   06.13 12.12 Ano
9. MF   Věcný záměr zákona o některých podmínkách nabízení, zprostředkování a poskytování finančních služeb a o finančním poradenství (zákon o distribuci finančních služeb)   12.12   Ano
10. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů 06.13  06.12 06.13 Ne
11. MF   Návrh zákona o směnárenské činnosti   06.12 04.13 Ano
12. MF PV  Návrh ústavního zákona o rozpočtové kázni a odpovědnosti 12.13  06.12 06.13 Ano
13. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů   12.12 04.13 Ne
14. MF   Návrh zákona o kolektivním investování 07.13  09.12 07.13 Ano
15. MF   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o kolektivním investování   09.12 07.13 Ne
16. MF   Návrh zákona o dani z převodu nemovitostí   12.12 01.14 Ano
17. MF MPSV,
MZ 
Návrh zákona o příjmových daních   12.12 01.14 Ano
18. MF MPSV,
MZ 
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o příjmových daních a v souvislosti s rekodifikací soukromého práva   12.12 01.14 Ne
19. MF   Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013   08.12 01.13 Ne
20. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů   06.13 08.13 Ano
21. MF   Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2013   03.13 01.13 Ne
22. MF   Návrh zákona o dluhopisech na úhradu účasti schodku státnío rozpočtu na rok 2011 převyšujícího rozpočtovaný schodek a další závazků státu splatných v roce 2013   10.12 01.13 Ne
23. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů   12.12 07.13 Ne
24. MF   Návrh zákona o dohledu nad finančním trhem   11.13 01.14 Ne
25. MF   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o dohledu nad finančním trhem   11.13 01.14 Ne
26. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů    11.12 07.13 Ne
27. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 12.13  12.12 01.14 Ano

 * Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (Regulatory Impact Assesment - RIA)

Související informace

Právní předpisy EU k Plánu legislativních prací MF na rok 2012

Zdroj: MF - odbor 29 Legislativní, publikováno 13.01.2012; aktualizováno: 13.12.2012

Doporučované

Nejčtenější