Novinky

Sekundární předpisy EU

oddělení 2502 - Mezinárodní daňová a celní spolupráce
oddělení 2502 - Mezinárodní daňová a celní spolupráce

Vydáno

 • Legislativa
 • Legislativa EU
 • Směrnice EU
 • Rada EU
 • Zahraniční sektor
 • Mezinárodní spolupráce
Aktualizováno 25. 8. 2017
 • Aktualizace Seznamu jurisdikcí notifikovaných Evropské komisi
 • Aktualizace v sekci DAC I a Savings směrnice
 • Aktualizace Seznamu jurisdikcí notifikovaných Evropské komisi (DAC II)
 • Aktualizace v sekci DAC IV
 • Aktualizace Seznamu jurisdikcí notifikovaných Evropské komisi (DAC II)
 • Aktualizace Seznamu jurisdikcí notifikovaných Evropské komisi (DAC II)
 • Neoficiální text konsolidované směrnice Sm_2011_16_EU_konsol_DAC2, publikována sekce DAC V
 • Aktualizace v části DAC III - zákon č. 92/2017 Sb.
 • Aktualizace Seznamu jurisdikcí notifikovaných Evropské komisi (DAC II)

Základní normy pro mezinárodní spolupráci v oblasti daní - Právo EU.

DAC 1

Základní normou pro mezinárodní spolupráci v oblasti přímých daní je směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS. Tato směrnice byla implementována do české legislativy zákonem č. 164/2013 Sb. ze dne 2. května 2013 o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů. V této normě jsou specifikovány tyto nástroje spolupráce: výměna informací na žádost, výměna informací z vlastního podnětu (spontánní), automatická výměna, účast při úkonech správce daně, souběžné daňové kontroly, doručování.

Příslušný transpoziční zákon byl publikován ve Sbírce zákonů jako zákon č. 164/2013 Sb. (původní znění zákona).

DAC 2

Neoficiální text konsolidované směrnice (.PDF, 880 kB)

Na základě novely směrnice Ministerstvo financí notifikuje Evropské komisi státy, se kterými bude probíhat automatická výměna informací podle MCAA a CRS (srov. příloha 1 odd. VIII pododdílu D bodu 4 písm. b) DAC).

Příslušný transpoziční zákon byl publikován ve Sbírce zákonů jako zákon č. 105/2016 Sb.

DAC 3

Jako reakce tzv. „LUX LEAKS“ zavádí směrnice Rady 2015/2376/EU automatickou výměnu informací o předběžných daňových rozhodnutích a o předběžných posouzeních převodních cen. Dosud bylo možno tyto informace vyměňovat spontánně. Hlavním cílem směrnice je posílení mechanismu výměny informací, který napomůže k nezbytnému zvýšení transparentnosti v oblasti správy daní. To by mělo přispět k řešení některých problémů způsobených vyhýbáním se daňové povinnosti, agresivním daňovým plánováním a škodlivou daňovou soutěží.

Transpozice této směrnice bude provedena prostřednictvím novely zákona č. 164/2013 Sb. Transpoziční lhůta je stanovena do 31. prosince 2016.

Příslušný transpoziční zákon byl publikován ve Sbírce zákonů jako zákon č. 92/2017 Sb.

DAC 4

Cílem novely směrnice je opět přispět k předcházení agresivnímu daňovému plánování a škodlivé daňové soutěži, které výrazně narostly a dostaly se do středu pozornosti v Unii i ve světě.

Skupiny nadnárodních podniků působící v různých zemích mají možnost dopouštět se praktik agresivního daňového plánování, které domácím společnostem k dispozici nejsou.

Ve zprávě podle jednotlivých zemí by skupiny nadnárodních podniků měly poskytovat každý rok a pro každou daňovou jurisdikci, ve které podnikají, informace o výši výnosů, zisku před zdaněním příjmu a zaplacené a dlužné dani z příjmu. Skupiny nadnárodních podniků budou rovněž ve zprávě uvádět počet svých zaměstnanců, základní kapitál, nerozdělené zisky a hmotná aktiva v každé daňové jurisdikci a dále také identifikovat každou entitu v rámci skupiny, která provozuje podnikatelskou činnost v určité daňové jurisdikci. V zájmu zajištění řádného fungování vnitřního trhu hodlá EU přispět k spravedlivější hospodářské soutěži mezi skupinami nadnárodních podniků z EU a skupinami nadnárodních podniků ze třetích zemí, jejichž jeden nebo několik subjektů se nachází v EU. Povinnost podávání zpráv podle jednotlivých zemí by se tudíž měla vztahovat na oba typy skupin nadnárodních podniků s tím, že se bude týkat jen skupin nadnárodních podniků s konsolidovaným obratem rovnajícím se nebo vyšším než 750 mil. EUR (nebo přibližnému ekvivalentu této částky v národní měně dle platného kurzu k lednu 2015, tj. přibližně 20 mld. Kč).

Připravovaná legislativa, sněmovní tisk č. 999, Novela z. o mezinárodní spolupráci při správě daní. 

DAC 5

V březnu 2017 byl vládě předložen návrh novely Daňového řádu a některých dalších zákonů v souvislosti se zajištěním přístupu správce daně k některým údajům v návaznosti na výkon mezinárodní spolupráce při správě daní , kterým je transponována:

Savings směrnice

V rámci boje proti daňovým únikům byla vypracována a přijata směrnice Rady 2003/48/ES, která umožňovala identifikovat zahraniční konta s tím, že se vztahovala pouze na úrokové platby provedené ve prospěch fyzických osob s bydlištěm v Unii. Evropská právní úprava byla obcházena, proto EU přijala novelizující směrnice Rady 2014/48/ES s cílem toto znemožnit. Došlo mj. k rozšíření působnosti i na další finanční nástroje, např. i některé smlouvy o životním pojištění.

Vzápětí proběhl na mezinárodní úrovni proces, při kterém byla přisouzena automatické výměně informací mnohem větší váha jakožto prostředku prevence proti přeshraničním daňovým podvodům a vyhýbání se daňovým povinnostem. V návaznosti na impuls Spojených států amerických a dalších zemí byl Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vytvořen jednotný globální standard pro automatickou výměnu informací v daňové oblasti. Tento globální standard se transformoval do podmínek Evropské unie v podobě směrnice 2014/107/EU. Vzhledem k tomu, že směrnice 2014/107/EU má obecně širší oblast působnosti než směrnice 2003/48/ES, došlo by při současné existenci obou směrnic k neefektivním duplicitám. Proto bylo rozhodnuto směrnici 2003/48/ES zrušit, a to směrnicí 2015/2060/EU. Ve vztahu k Rakousku bylo povoleno jednoroční přechodné období, které umožnilo Rakousku po stanovenou dobu ještě používat starý režim podle směrnice 2003/48/ES, ale pouze pro směr toku informací z Rakouska.

Příslušný transpoziční zákon byl publikován ve Sbírce zákonů jako zákon č. 105/2016 Sb..

Nařízení Rady EU pro správní spolupráci pro oblast DPH

Vzhledem k nárůstu počtu mezinárodních dožádání a zároveň nárůstu řetězových podvodů na DPH je nezbytná urychlená a efektivní výměna informací mezi správci daně. Přímá přeshraniční výměna umožňuje pracovištím finančních úřadů v blízkosti hranic rychlý zásah v případě podezření na podvodné transakce a zároveň zvyšuje efektivitu mezinárodní výměny informací, a to zejména zkrácením lhůt pro získání odpovědí na zaslaná dožádání. Legislativním rámcem je Nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 7.10.2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty.

Příslušné memorandum umožňující tuto efektivní formu spolupráce bylo již podepsáno se slovenskou stranou. Memoranda s polskou, německou a rakouskou stranou jsou předmětem jednání.

 

 

 

Doporučované

Nejčtenější