Novinky

Metodický pokyn CHJ č. 8 – Náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol pro rok 2019 a dále

oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu
oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu

Vydáno

  • Centrální harmonizační jednotka
  • Finanční kontrola
  • Harmonizace finančního řízení - metodiky
  • Legislativa
  • Metodika
  • Veřejný sektor
  • Zákon o finanční kontrole
  • Zpráva

Ministerstvo financí vydává metodický pokyn, CHJ č. 8 který upravuje náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol pro rok 2019 a dále. Nová struktura zpráv o výsledcích finančních kontrol je upravena v ustanovení § 32 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/2018 Sb. (dále jen „vyhláška č. 416/2004 Sb.“).

Níže uvedený způsob vykazování a předávání ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol se poprvé použije pro roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2019, kterou budou orgány veřejné správy předávat Ministerstvu financí v roce 2020.

V důsledku přijetí zákona č. 126/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., dochází ke zjednodušení předávání zpráv o výsledcích finančních kontrol. Od 1. 1. 2020 budou všechny orgány veřejné správy (s výjimkou orgánů veřejné správy, pro které je stanovena výjimka z vykazovací povinnosti podle ustanovení § 32 odst. 4 vyhlášky č. 416/2004 Sb.) vykazovat informace přímo prostřednictvím informačního systému Ministerstva financí Finanční kontrola veřejné správy (IS FKVS), který je k předávání zpráv využíván již dnes.

Správci rozpočtových kapitol, kraje a hlavní město Praha nebudou nově zpracovávat souhrnné zprávy za organizace ve své působnosti. Vzhledem k zásadnímu zjednodušení zprávy o výsledcích finančních kontrol již nebude rozlišována zpráva ve zkráceném a plném rozsahu. IS FKVS bude ve vazbě na provedené novelizace upraven.

Ministerstvo financí bude o změnách informačního systému včas informovat a nabídne i související školení.

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější