Novinky

Hlavní rozdíly mezi ESA 95 a GFS 1986

Vydáno

 • Legislativa
 • Metodika
 • Metodický postup

 

 

GFS 1986
Metodologie vládní finanční statistiky

ESA 95
Metodologie národních účtů

Hlavní rozdíly mezi ESA 95 a GFS 1986
Tvůrce met. Mezinárodní měnový fond Eurostat (Statistický úřad Evropské komise)
Zodpovědnost Ministerstvo financí Český statistický úřad
Použití rozpočtové dokumenty (Návrh státního rozpočtu, Státní závěrečný účet, Koncepce reformy veřejných rozpočtů)
 • národní účty
 • dokumenty a materiály předkládané orgánům Evropské unie (Fiskální notifikace deficitu a dluhu, Konvergenční programy)
Vykazování dat na bázi peněžních toků2 na akruálním principu 3
Vymezení sektoru vlády(viz schéma)
 • Státní rozpočet (s vyloučením převodů z a do rezervních fondů, včetně mimorozpočtové úhrady ztráty ČKA, operací Národního fondu a Fondu privatizace)
 • Mimorozpočtové fondy
 • Územní samosprávné celky
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Regionální rady regionů soudržnosti
 • Zdravotní pojišťovny
 • navíc ve srovnání s GFS zahrnuje Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, Vinařský fond, ČKA a její dceřiné společnosti, Českou inkasní, Správu železniční a dopravní cesty, PPP centrum , veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, Asociaci zdravotních pojišťoven, Centrum mezistátních úhrad a část příspěvkových organizací
Zásadní rozdíly

Způsob zachycení operací týkajících se státních garancí
splátky jistiny a úroků garantovaných úvěrů vstupují do výdajů státního rozpočtu v roce, ve kterém jsou hrazeny a zvyšují tak deficit

Způsob zachycení operací týkajících se státních garancí
jistiny vysoce rizikových státních záruk jsou v plné výši imputovány prostřednictvím výdajového kapitálového transferu do vládního dluhu a deficitu; v následujících letech splátky jistin garantovaných úvěrů umořují odpovídající výši vládního dluhu, ale nemají již vliv na deficit, do deficitu naopak vstupují splátky úroků

Finanční leasing
splátky za pronájem vstupují do výdajů státního rozpočtu v roce, kdy jsou hrazeny a zvyšují tak deficit

Odpuštění nedobytných pohledávek
po odpuštění pohledávky se sníží pohledávky ve státních finančních aktivech bez vlivu na deficit

Finanční leasing
hodnota všech splátek za pronájem je základem pro propočet jistiny úvěru, který je jednorázově prostřednictvím výdajového kapitálového transferu imputován do vládního dluhu (dále viz státní záruky)

Odpuštění nedobytných pohledávek
v roce odpuštění pohledávky se o tuto částku zvýší deficit   v roce odpuštění pohledávky se o tuto částku zvýší deficit  

Výhody
 • poskytování dat v relativně krátkém čase od skončení sledovaného období
 • nižší náročnost na zdrojová data
 • včasnější vytváření fiskálních predikcí 
 • přímá vazba na schvalovaný státní rozpočet a rozpočty státních fondů
 • podává komplexnější obraz hospodaření vládního sektoru (plynoucí mj. ze zahrnutí pohledávek a závazků)
 • z analytického hlediska má větší vypovídací váhu pro hodnocení fiskální politiky, např. její udržitelnosti z dlouhodobého hlediska
Nevýhody
 • nepodává komplexní obraz o hospodaření vládního sektoru (zahrnuje pouze příjmy a výdaje)
 • vyšší náročnost na datové zdroje

 

Doporučované

Nejčtenější