Novinky

Materiály na jednání vlády dne 9. listopadu 2022

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření s majetkem státu
  • Podklady pro jednání vlády

Bod č. 6: Zpráva o činnosti a výsledcích strategických společností s majetkovou účastí státu, státních podniků a národního podniku za rok 2021

Ministerstvo financí předkládá členům vlády pro informaci za rok 2021. Portfolio České republiky tvořilo dle vyhodnocení jednotlivých ministerstev v návaznosti na schválení Strategie vlastnické politiky státu k 31. 12. 2021 celkem 36 subjektů. Stát aktuálně vykonává vlastnická a zakladatelská práva ve strategických subjektech prostřednictvím 7 rezortů, a to MF, MV, MPO, MD, MO, MZe a MMR. Z hlediska právní formy se jedná o 16 akciových společností, 18 státních podniků, 1 národní podnik a 1 státní organizaci. Strategické subjekty České republiky v roce 2021 vykázaly hospodářský výsledek po zdanění v souhrnné výši 10 053 mil. Kč, tj. 31,7% pokles oproti roku 2020.

V minulých letech byl materiál předkládán vládě pouze pro informaci.

Bod č. 7: Zpráva o plnění opatření vyplývajících ze Strategie vlastnické politiky státu k 31. 12. 2021

Stát aktuálně vykonává vlastnická a zakladatelská práva v subjektech prostřednictvím 9 rezortů, a to MF, MV, MPO, MD, MO, MZe, MK, MZd a MMR. Portfolio společností a podniků s majetkovou účastí státu tvořilo k 31. 12. 2021 celkem 110 subjektů. Z hlediska právní formy se jedná o 47 akciových společností, 1 společnost s ručením omezeným, 1 komanditní společnost, 60 státních podniků a 1 národní podnik. Ministerstvo financí vykázalo ve svém portfoliu k 31. 12. 2021 celkem 39 subjektů z toho 36 akciových společností, 1 komanditní společnost a 2 státní podniky. Aktivní společnosti a podniky v portfoliu státu (mimo zbytkové účasti, podniky a společnosti v konkurzu či v likvidaci apod.) měly k 31. 12. 2021 celkem 442 míst v řídících a dozorčích orgánech. Ve statutárních orgánech k tomuto datu působilo celkem 138 osob, z toho 10 žen, tj. podíl 7,2 %. U kontrolních orgánů činil celkový počet osob 304, z toho 57 žen, tj. podíl 18,7 %.

Bod č. 8: Informace o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu a vedoucích zaměstnanců státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu a vedoucích zaměstnanců státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“. Zásady vztahují na tato ministerstva: Ministerstvo financí – celkem 9 subjektů (198 pozic), Ministerstvo průmyslu a obchodu - celkem 6 subjektů (24 pozic), Ministerstvo dopravy - celkem 3 subjekty (34 pozic), Ministerstvo zemědělství – celkem 7 subjektů (23 pozic), Ministerstvo obrany - celkem 5 subjektů (5 pozic), Ministerstvo vnitra - celkem 2 subjekty (17 pozic), Ministerstvo zdravotnictví - celkem 11 subjektů (11 pozic), Ministerstvo práce a sociálních věcí - celkem 1 subjekt (1 pozice).

Pro informaci:

Bod č. 9: Zajištění služeb podpory a rozvoje Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Ministerstvo financí předkládá informaci o záměru veřejné zakázky k zajištění služeb podpory a rozvoje Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) na následujících 24 měsíců, prostřednictvím státního podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb (SPCSS) formou uzavření dodatku ke stávající smlouvě. Zmiňovaným dodatkem dojde ke stanovení rozsahu a cen poskytovaných služeb ze strany SPCSS od 21. 3. 2023 na dalších 24 měsíců. Předpokládaná hodnota vertikální spolupráce činí na období 24 měsíců 220 mil. Kč bez DPH.

Bod č. 10: Informace k připravované veřejné zakázce - Sjednání úvěru pro ČR z nástroje SURE

Předmětem zakázky je dodatečné využití nástroje SURE a přijetí dalších tranší úvěru v plánované celkové výši do 2,5 mld. EUR. ČR již v rámci tohoto nástroje přijala 2 tranše úvěru v celkové výši 2 mld. EUR v březnu roku 2021. Vzhledem k současným ekonomickým podmínkám a přirozené výpůjční potřebě vlády v měně euro je vhodné dále využít nástroj SURE k získání potřebné likvidity v měně euro. Nástroj SURE je původně určen zemím EU na podporu zmírnění rizik nezaměstnanosti v souvislosti s pandemií COVID-19. Pokud by ČR čerpala prostředky z tohoto úvěru, byly by použity k pokrytí výdajů na vládní programy na podporu zaměstnanosti. Tyto úvěry je možné sjednat pouze v euru.

 

Doporučované

Nejčtenější