Novinky

4.čtvrtletí ´22

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády ve 4. čtvrtletí 2022.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 21. prosince 2022

 • Bod č. 11: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou
 • Bod č. 7: Návrh na podpis Memoranda o porozumění č. 3 mezi Agenturou Evropské unie pro Kosmický program (EUSPA) a vládou České republiky týkajícího se pokroku, kterého má být dosaženo při přípravě a zpřístupnění fyzické infrastruktury nezbytné pro provoz EUSPA v České republice

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 14. prosince 2022

 • Bod č. 8: Úvěrové financování vybraných výdajů vynakládaných ze státního rozpočtu a systému veřejného zdravotního pojištění v souvislosti s konfliktem na Ukrajině na pomoc uprchlíkům z prostředků Evropské investiční banky
  Pro informaci:
 • Bod č. 7: Informace o veřejné zakázce „Úvěrové financování vybraných výdajů vynakládaných ze státního rozpočtu a systému veřejného zdravotního pojištění v souvislosti s konfliktem na Ukrajině na pomoc uprchlíkům z prostředků Evropské investiční banky“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 7. prosince 2022

 • Bod č. 9: Změna systemizace Celní správy České republiky na rok 2022
 • Bod č. 10: Navýšení objemu prostředků na služební příjmy a změna systemizace Celní správy České republiky pro rok 2022 v souvislosti s realizací nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (listopad 2022)
 • Bod č. 2: Fiskální výhled České republiky (listopad 2022)

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 23. listopadu 2022

 • Bod: Použití vládní rozpočtové rezervy rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa v roce 2022 na výdaje související s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, energetickou krizí a na další nezabezpečené výdaje

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 9. listopadu 2022

 • Bod č. 6: Zpráva o činnosti a výsledcích strategických společností s majetkovou účastí státu, státních podniků a národního podniku za rok 2021
 • Bod č. 7: Zpráva o plnění opatření vyplývajících ze Strategie vlastnické politiky státu k 31. 12. 2021
 • Bod č. 8: Informace o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu a vedoucích zaměstnanců státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“
  Pro informaci:
 • Bod č. 9: Zajištění služeb podpory a rozvoje Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)
 • Bod č. 10: Informace k připravované veřejné zakázce - Sjednání úvěru pro ČR z nástroje SURE

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 2. listopadu 2022

 • Bod č. 6: Souhlas s uzavřením dohody o záruce s EK ve smyslu čl. 10 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí mimořádné makrofinanční pomoci Ukrajině, navýšení společného rezervního fondu o záruky ze strany členských států a zvláštní rezervy na některé finanční závazky týkající se Ukrajiny, na které se poskytuje záruka podle rozhodnutí č. 466/2014/EU, a o změně rozhodnutí (EU) 2022/1201

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 19. října 2022

 • Bod č. 5: Úvěrové financování vybraných výdajů státního rozpočtu vynaložených v souvislosti s konfliktem na Ukrajině na peněžní pomoc uprchlíkům z prostředků Rozvojové banky Rady Evropy
 • Bod č. 10: Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
 • Pro informaci:
  Bod č. 2: Informace o veřejné zakázce „Úvěrové financování vybraných výdajů státního rozpočtu vynaložených v souvislosti s konfliktem na Ukrajině na peněžní pomoc uprchlíkům z prostředků Rozvojové banky Rady Evropy“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 12. října 2022

 • Bod č. 6: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2022
 • Bod č. 7: Hodnocení vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2021 zpracované na základě údajů návrhů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2021
 • Pro informaci:
  Bod č. 5:
   Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 Změny služeb datových schránek – velkoobjemové datové zprávy
 • Bod č. 6: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 Rozšíření serverů E980 – aktivace procesorových jader