Novinky

Materiály na jednání vlády dne 14. prosince 2020

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

 • Česká republika
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Kapitálový trh
 • Legislativa
 • Podklady pro jednání vlády
 • Zahraničí EU
 • Zahraniční sektor
 • Veřejný sektor
 • Mezinárodní finanční korporace
 • Informační technologie
 • Veřejná zakázka

Bod č. 1:
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů. Návrh zákona má za cíl implementovat evropské právní předpisy související s dokončením projektu unie kapitálových trhů. Jedná se o revizi právní úpravy kapitálových požadavků na obchodníky s cennými papíry, harmonizaci úpravy krytých dluhopisů, právní úpravu přeshraničního nabízení fondů kolektivního investování, právní úpravu podpory růstu trhu malých a středních podniků, zakotvení právní úpravy tzv. udržitelného financování a harmonizaci a zjednodušení přeshraničního poskytování služeb skupinového financování (tzv. crowdfunding).

Bod č. 15:
Účast ČR na navyšování kapitálu Mezinárodní finanční korporace (IFC)

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál Účast ČR na navyšování kapitálu Mezinárodní finanční korporace (IFC). Předmětem materiálu je návrh na navýšení kapitálu IFC, a to úpisem celého podílu stanoveného pro ČR ve výši 29 407 000 USD.

Bod č. 16:
Rozhodnutí o převodech majetku podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 271)

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrhy na vydání rozhodnutí o privatizaci částí majetku státu podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

Bod č. 21:
Metodický pokyn pro finanční toky programů spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu+, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci a Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu 2021-2027

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Metodický pokyn pro finanční toky programů spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu+, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci a Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu 2021-2027.

Metodický pokyn obsahuje závazné postupy pro subjekty implementační struktury v oblasti finančního řízení EU fondů. Metodický pokyn tvoří součást konceptu tzv. Jednotného národního rámce pravidel a postupů v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu+, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu v programovém období 2021-2027.

Pro informaci

Bod č. 3:
Zajištění servisní a technické podpory hardware serverové virtualizační farmy - Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci materiál Zajištěni servisní a technické podpory hardware serverové virtualizační farmy - Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020.

Předmětem veřejné zakázky je zajištění standardizované servisní a technické podpory serverových zařízení a společného diskového pole, na kterých jsou provozovány ve virtualizačním prostředí datová úložiště, vnitřní a infrastrukturní systémy určené pro zaměstnance Finanční správy. Záměr bude realizován ve formě nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení.

Bod č. 4:
Informace o veřejné zakázce „Služby penetračního testování“

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o veřejné zakázce „Služby penetračního testování“. Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení služby penetračního testování informačních systémů kritické informační infrastruktury, významných informačních systémů a části provozních informačních systémů MF v prostředí MF a státního podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb.

Doporučované

Nejčtenější