Novinky

Materiály na jednání vlády dne 7. listopadu 2018

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor

Bod č. 22:
Návrh usnesení vlády České republiky o změně usnesení vlády ze dne 3. října 2012 č. 726, k návrhu na sjednání Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech a Protokolu k této Úmluvě

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh usnesení vlády České republiky o změně usnesení vlády ze dne 3. října 2012 č. 726, k návrhu na sjednání Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech a Protokolu k této Úmluvě, o zmocnění ministra zahraničních věcí k provádění změn oznámení ve smyslu čl. 2 odst. 3 a 4, a dále čl. 3 odst. 3 Úmluvy.

V případě oznámení dle čl. 2 Úmluvy se jedná o aktualizaci seznamu daní, na které se ve vztahu k příslušnému smluvnímu státu úprava Úmluvy vztahuje. V případě oznámení dle čl. 3 Úmluvy se jedná o aktualizaci informace jednak o příslušném orgánu pověřeném k výkonu práv a povinností vyplývajících pro smluvní stranu z Úmluvy, a dále o výkladu výrazu „občan“ tak, aby byl v souladu s platným vnitrostátním právem.

Ministr zahraničních věcí by takové změny činil vždy na podnět ministra financí, který je na základě výše uvedeného usnesení vlády příslušným orgánem České republiky pověřeným k provádění Úmluvy. Účelem tohoto zmocnění je, aby aktualizace informací obsažených v oznámeních podle čl. 2 odst. 3 a 4 a čl. 3 odst. 3 Úmluvy, nemusely být v každém jednotlivém případě schvalovány na úrovni vlády, neboť se fakticky jedná pouze o reflexi změn právních předpisů, které již byly vládou, resp. Parlamentem schváleny.

Bod č. 29:
Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o řešení dluhu Srbské republiky vůči České republice

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem zahraničních věcí předkládá Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o řešení dluhu Srbské republiky vůči České republice.

Dluh Srbské republiky, jehož původ je ve vzájemném obchodování mezi ČSFR a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie na začátku 90. let minulého století, bude vyřešen v souladu se závazky Srbska vůči Pařížskému klubu věřitelů. Po vstupu této Dohody v platnost srbská strana uhradí dluh vůči české straně prostřednictvím jednorázové platby. Tato platba ve výši 9 800 450,00 USD bude uskutečněna do 45 dnů od vstupu této Dohody v platnost.

Pro informaci

Bod č. 1:
Informace o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“ dle vládního usnesení č. 606 ze dne 29. 7. 2015.

Zásady se vztahují na ministerstva, které jsou zastoupeny nebo zřizují organizace s přesahem do konkurenčního prostředí. Jedná se o ministerstvo financí, průmyslu a obchodu, dopravy, obrany, zemědělství a vnitra.

Bod č. 6:
Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít smlouvu na „Analytický modul AISG“ na základě vertikální spolupráce

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru uzavřít smlouvu na „Analytický modul AISG“ na základě vertikální spolupráce.

Realizace Analytického modulu AISG souvisí s přípravou prováděcí Vyhlášky k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, jejímž předmětem bude úprava způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, dále úprava rozsahu přenášených dat a jejich technických parametrů. Cílem veřejné zakázky je vytvoření modulu pro sběr herních dat od provozovatelů hazardních her, jejich kontrola, zpracování a zpřístupnění sady předdefinovaných reportů a rozhraní pro pracovníky Ministerstva financí a Celní správy České republiky.

Tuto zakázku bude na základě ustanovení § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, realizovat Státní pokladna Centrum sdílených služeb, státní podnik (jehož zřizovatelem je Ministerstvo financí) jako systémový integrátor s využitím vlastních zdrojů, existujících sdílených platforem a rámcových smluv, doplněných o sadu menších veřejných zakázek. Tímto způsobem se podaří výrazně snížit riziko účelového napadání veřejných zakázek souvisejících s AISG ze strany hazardních lobby.

 

Doporučované

Nejčtenější