Novinky

Materiály na jednání vlády dne 12. prosince 2018

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Maastrichtské konvergenční kritérium
  • Majetkové účasti MF
  • Veřejný sektor

Bod č. 10
Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Ministerstvo financí společně s Českou národní bankou předkládají vládě k projednání Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Tato analýza má vládě poskytnout věcné východisko pro rozhodnutí, zda stanovit cílové datum pro přijetí eura a zároveň iniciovat vstup do kurzového mechanismu ERM II.


Bod č. 11
Zásady odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem

Vláda ve svém usnesení č. 606 ze dne 29. července 2015 přijala aktualizaci Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem (dále jen „Zásady“). Zároveň uložila ministru financí ve spolupráci s členy vlády předkládat vládě každoročně zprávu o stavu plnění Zásad.

V rámci implementace Zásad se však v praxi objevily některé interpretační potíže při výkladu Zásad, jako např. u stanovení odchodného nebo konkurenční doložky a podmínek při opuštění zastávané manažerské pozice. Aby se zamezilo možnému nedorozumění, Ministerstvo financí zpracovalo a předkládá vládě k projednání nový návrh těchto Zásad.

Nejčtenější