Novinky

Materiály na jednání vlády dne 6. listopadu 2017

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Veřejný sektor
  • Elektronická evidence tržeb
  • Daň
  • Nejvyšší kontrolní úřad
  • Kontrolní akce
  • Veřejná správa

Bod č. 3:
Návrh nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb. Nařízení vlády stanoví jako tržby vyloučené z evidence tržeb tržby hluchoslepých a úplně nebo prakticky nevidomých osob.

Pro tyto osoby není v současné době řešení evidence tržeb dostatečně přístupné, neboť si například nemohou samy bez pomoci třetí osoby opatřit autentizační údaje a navíc pro tuto skupinu podnikatelů dosud neexistují vhodná pokladní zařízení k samotné evidenci tržeb. Vyloučení tržeb těchto poplatníků bude pouze dočasné, a to do doby, než budou tyto dva technické problémy vyřešeny.

Bod č. 12:
Dořešení podmínek pro výkon státní správy vykonávané obcí s rozšířenou působností Náchod

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál Dořešení podmínek pro výkon státní správy vykonávané obcí s rozšířenou působností Náchod, jehož záměrem je uspokojit nároky Města Náchod vyplývající z realizace II. fáze reformy veřejné správy.

Město Náchod navrhuje vrátit státu budovu Palachova č.p. 1303, kterou získalo bezúplatně od státu v roce 2006, a přemístit své zaměstnance do nově pořízené budovy Zámecká č.p. 1845. Město by inkasovalo dotaci ve výši 11,9 mil. Kč složenou z finančního příspěvku dle zákona č. 314/2002 Sb., dále z kompenzace technického zhodnocení budovy Palachova č.p. 1303 a z dotace na dořešení dislokační situace.

Stát díky tomu nebude muset stavět novou budovu okresního soudu a současně vzniknou podmínky pro přemístění státních institucí dosud dislokovaných v Náchodě v nestátních budovách za nájemné do budov ve vlastnictví státu.

Bod č. 17:
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/09 „Nároky z nespotřebovaných výdajů vykazované organizačními složkami státu“

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání stanovisko Ministerstva financí, Ministerstva dopravy, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/09 – „Nároky z nespotřebovaných výdajů vykazované organizačními složkami státu“.

Cílem kontroly bylo prověřit výpočet, evidenci a použití nároků peněžních prostředků z nespotřebovaných výdajů vykazovaných organizačními složkami státu a prověřit důvody vzniku nároků z nespotřebovaných výdajů. Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství. Kontrolovaným obdobím byly roky 2014-2015, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující.

Bod č. 18:
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/33 - „Správa spotřebních daní“

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání stanovisko Ministerstva financí a Generálního ředitelství cel ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č 15/33 – „Správa spotřebních daní“.

Cílem kontroly bylo prověřit postup celních orgánů při správě spotřebních daní, při sledování přepravy v systému podmíněného osvobození od spotřebních daní a při zajištění daně (celních dluhů) a dále prověřit, zda je systém správy spotřebních daní nastaven tak, aby byla zajištěna efektivnost výběru příjmů státního rozpočtu. Kontrolovanou osobou bylo Generální ředitelství cel. Kontrolovaným obdobím byly roky 2012-2015, v případě věcných souvislostí také období předcházející a následující.

Bod č. 19:
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/03 - „Závěrečné účty kapitol státního rozpočtu Ministerstvo financí, Státní dluh, Operace státních finančních aktiv a Všeobecná pokladní správa za rok 2015, údaje pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2015 předkládané Ministerstvem financí za tyto kapitoly a účetnictví Ministerstva financí za rok 2015“

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání své stanovisko ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/03 „Závěrečné účty kapitol státního rozpočtu Ministerstvo financí, Státní dluh, Operace státních finančních aktiv a Všeobecná pokladní správa za rok 2015, údaje pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2015 předkládané Ministerstvem financí za tyto kapitoly a účetnictví Ministerstva financí za rok 2015“.

Cílem kontroly bylo prověřit, zda Ministerstvo financí při sestavení závěrečných účtů, předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu a vedení účetnictví postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy.

Nejčtenější