Novinky

Materiály na jednání vlády dne 23.října 2017

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Veřejný sektor
  • Rozpočet
  • Státní rozpočet
  • Pokladní plnění

Bod č. 2:
Návrh nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb. Nařízení vlády stanoví jako tržby vyloučené z evidence tržeb tržby hluchoslepých a úplně nebo prakticky nevidomých osob.

Pro tyto osoby není v současné době řešení evidence tržeb dostatečně přístupné, neboť si například nemohou samy bez pomoci třetí osoby opatřit autentizační údaje a navíc pro tuto skupinu podnikatelů dosud neexistují vhodná pokladní zařízení k samotné evidenci tržeb. Vyloučení tržeb těchto poplatníků bude pouze dočasné, a to do doby, než budou tyto dva technické problémy vyřešeny.


Bod č. 14:
Návrh Monitoringu hospodaření územních samosprávných celků a návrh na zrušení usnesení vlády České republiky ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395, o Monitoringu hospodaření obcí ve znění usnesení vlády České republiky ze dne 29. září 2010 č. 695 a ze dne 3. října 2012 č. 722

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh Monitoringu hospodaření územních samosprávných celků a návrh na zrušení usnesení vlády České republiky ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395, o Monitoringu hospodaření obcí ve znění usnesení vlády České republiky ze dne 29. září 2010 č. 695 a ze dne 3. října 2012 č. 722.

Předkládaný materiál reaguje na přijetí zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který mj. stanovil fiskální pravidlo pro hospodaření územních samosprávných celků. V této souvislosti je potřebné sjednotit parametry stávajícího Monitoringu hospodaření obcí s uvedeným zákonem.

Realizací navrženého usnesení vlády zároveň dojde k naplnění § 18 zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který stanovuje povinnost Ministerstva financí každý rok vyhodnotit údaje o příjmech a zadluženosti územních samosprávných celků a informovat o výsledcích hodnocení vládu.


Bod č. 18:
Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2017

Pravidelný materiál informuje vládu o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2017. Zahrnuje také zprávu o řízení státního dluhu, situační zprávu státní pokladny a informaci o plnění cíle stanoveného v Konvergenčním programu pro rok 2017.


Bod č. 19
Poskytování podkladů pro zajištění financování administrativních budov přebíraných podle § 19a, nepotřebného majetku přebíraného podle § 19b odst. 1 a majetku přebíraného od likvidátorů státních podniků podle § 55b zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 51/2016 Sb.

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál Poskytování podkladů pro zajištění financování administrativních budov přebíraných podle § 19a, nepotřebného majetku přebíraného podle § 19b odst. 1 a majetku přebíraného od likvidátorů státních podniků podle § 55b zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 51/2016 Sb.

Jeho záměrem je uložit skrze usnesení členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů, aby poskytovali Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) informace o plánovaném předání vybraného státního majetku na ÚZSVM podle nové úpravy v zákoně o majetku státu.


Bod č. 23
Problematika vstupu pracovních sil ze zahraničí za účelem podpory podnikatelského prostředí v České republice

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál Problematika vstupu pracovních sil ze zahraničí za účelem podpory podnikatelského prostředí v České republice.

Dle aktuálních údajů Ministerstva práce a sociálních věcí schází zaměstnavatelům v České republice téměř 200 tisíc zaměstnanců z různých pracovních oborů. Někteří zaměstnavatelé se proto obrátili na Ministerstvo financí s žádostí o podporu v rámci procesu zaměstnání cizinců na území České republiky a s tím související agendou získání víz.


Bod č. 39:
Návrh usnesení vlády k předložení návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016 Poslanecké sněmovně v VIII. volebním období

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh usnesení vlády k předložení návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016 Poslanecké sněmovně v VIII. volebním období.

Návrh usnesení je materiálem formální povahy a vychází z ustanovení zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, dle něhož jsou všechny sněmovní tisky evidované v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v příslušném volebním období do dalšího volebního období nepřevoditelné. Svým obsahem je navržené usnesení vlády spjato s návrhem státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016, ke kterému přijala vláda dne 24. dubna 2017 usnesení č. 312.


Bod č. 40:
Návrh usnesení vlády k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh usnesení vlády k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018.

Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 byl schválen vládou dne 25. září 2017 a následně byl 29. září 2017 předložen Poslanecké sněmovně. Protože jej ale Poslanecká sněmovna nestihne projednat do konce funkčního období, navrhuje se předložit původní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 nově zvolené Poslanecké sněmovně.

Pro informaci

Bod č. 7:

Informace o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“ dle vládního usnesení č. 606 ze dne 29. 7. 2015.

Zásady se vztahují na ministerstva, které jsou zastoupeny nebo zřizují organizace s přesahem do konkurenčního prostředí.

Jedná se o ministerstvo financí, průmyslu a obchodu, dopravy, obrany, zemědělství a vnitra.

Doporučované

Nejčtenější