Novinky

Materiály na jednání vlády dne 28. listopadu 2016

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Majetek ČR
  • Ochrana investic
  • Veřejná správa

Bod č. 7:
Strategický rámec Národního cloud computingu – eGovernment cloud ČR

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem vnitra a Národním bezpečnostním úřadem předkládá vládě k projednání Strategický rámec Národního cloud computingu – eGovernment cloud ČR. Materiál je předkládán na základě úkolu uloženého Akčním plánem k Národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2015 až 2020 a svým záměrem navazuje na další strategické dokumenty veřejné správy, např. „Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020“ nebo „Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy“. Jeho hlavním záměrem je informovat vládu o předpokladech a základních východiscích fungování eGovernmentu cloudu v ČR.

Téměř každý proces ve veřejné správě má provozní podporu v podobě informačního systému, přičemž vývoj, provoz a bezpečnost svých aplikací si dnes každý úřad zajišťuje vlastními prostředky. Ze zahraničních zkušeností i ze zkušeností soukromého sektoru se mnohem efektivněji jeví model založený na tzv. cloud computingu, kde jsou jednotlivé služby provozovány v datových centrech, která poskytují dostatečný výkon a dokáží zajistit potřebné provozní a bezpečnostní standardy, jejichž význam neustále roste. Tímto směrem by se měla podle předkládaného strategického rámce ubírat také veřejná správa v ČR.

Bod č. 14:
Vzorový návrh směrnice k jednání mezi Českou republikou a jinými státy o uzavření dohod o podpoře a vzájemné ochraně investic

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Vzorový návrh směrnice k jednání mezi Českou republikou a jinými státy o uzavření dohod o podpoře a vzájemné ochraně investic. Tento nelegislativní materiál byl zpracován dle požadavků usnesení vlády č. 131/2004 ze dne 11. února 2004, o Směrnici pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv. Obsahuje revidované znění české vzorové dohody o podpoře a ochraně investic reflektující poslední vývoj v mezinárodním investičním právu, aplikační praxi rozhodčích tribunálů a zkušenosti Ministerstva financí s obhajobou mezinárodních investičních sporů.

Bod č. 15:
Návrh na vyjmutí vybraného majetku státu z privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh na vyjmutí vybraného majetku státu z privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů. Záměrem materiálu je vyjmout vybraný majetek v příslušnosti hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových z privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb., a to zrušením části usnesení vlády č. 518 ze dne 19. srpna 1992, č. 242 ze dne 10. července 1991, č. 314 ze dne 28. srpna 1991 a č. 454 ze dne 25. června 1992.

Materiál se vztahuje na 343 majetkových položek, které jsou navrženy k vyjmutí z privatizace. S tímto majetkem má být naloženo podle zákona č. 219/2000 Sb. („zákon o majetku státu“). Důvodem realizace podle zákona o majetku státu u příslušného druhu majetku je zrychlení nakládání s nepotřebným majetkem státu. Příslušný nepotřebný majetek nalezne nové vlastníky rychleji a získané finanční prostředky posílí operativněji příjmovou stránku státního rozpočtu.

Pro informaci

Bod č. 4:
Informace o poskytnutí provozního úvěru společnosti OKD, a. s. v insolvenci od společnosti PRISKO a. s. včetně nastavených způsobů kontroly užití finančních prostředků poskytnutých v rámci úvěru

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o poskytnutí provozního úvěru společnosti OKD, a. s. v insolvenci od společnosti PRISKO a. s. včetně nastavených způsobů kontroly užití finančních prostředků poskytnutých v rámci úvěru dle usnesení vlády č. 702 ze dne 27. července 2016.

Doporučované

Nejčtenější