Novinky

Materiály na jednání vlády dne 2. listopadu 2016

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Nadlimitní veřejná zakázka
  • Fond národního majetku
  • ČEB
  • Veřejné zdravotní pojištění

Bod č. 3:
Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2015 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2015

Ministerstvo financí spolu s Ministerstvem zdravotnictví předkládají vládě k projednání materiál Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2015 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2015.

Bod č. 4:
Použití finančních prostředků Vládní rozpočtové rezervy roku 2016 na úhradu ztráty z podpořeného financování pro Českou exportní banku, a. s.

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál Použití finančních prostředků Vládní rozpočtové rezervy roku 2016 na úhradu ztráty z podpořeného financování pro Českou exportní banku, a.s. (ČEB). Důvodem jeho předložení je nedostatek rozpočtovaných výdajů v roce 2016 na poskytnutí dotace ČEB k úhradě ztrát vyplývajících z provozování podpořeného financování. Chybějící finanční prostředky mají být dle návrhu zajištěny z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva.

Pro informaci:

Bod č. 1:
Informace o příjmech a výdajích zvláštních účtů Ministerstva financí pro správu prostředků po zaniklém Fondu národního majetku ČR za roky 2011 - 2015

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o příjmech a výdajích zvláštních účtů Ministerstva financí pro správu prostředků po zaniklém Fondu národního majetku ČR za roky 2011 - 2015. Předložený materiál obsahuje detailní informace o zdrojích příjmů a důvodech pro výdaje ze zvláštních účtů Ministerstva financí určených pro správu prostředků po zaniklém Fondu národního majetku (Fond privatizace). Z údajů vyplývá, že v posledních pěti letech docházelo k postupnému snižování finančních prostředků.

Bod č. 2:
Služby bezpečného datového centra (BDC) pro provoz Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) na období 16. 11. 2016 – 31. 3. 2017

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o připravované nadlimitní veřejné zakázce „Služby bezpečného datového centra (BDC) pro provoz Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) na období 16. 11. 2016 – 31. 3. 2017“. Veřejná zakázka se bude realizovat formou dodatku k platné smlouvě ze dne 13. 11. 2009, kterou uzavřelo Ministerstvo financí se Státní tiskárnou cenin, s. p. (nyní Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.).

Bod č. 11:
Informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce „ADIS - Legislativní a procesní změny v roce 2016 a 2017“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o připravované nadlimitní veřejné zakázce „ADIS - Legislativní a procesní změny v roce 2016 a 2017“, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění. Předmětem připravované veřejné zakázky je zapracování legislativních a procesních změn roku 2016 a 2017 do informačního systému finanční správy ADIS.

ADIS je využíván cca 15 tisíci pracovníky Finanční správy České republiky a je provozován na Specializovaném finančním úřadě, na všech finančních úřadech, jejich územních pracovištích a na Generálním finančním ředitelství. Tento systém musí být vždy plně v souladu s platnou legislativou a procesními postupy. Bez jeho aktualizace nelze vzhledem k vysoké míře automatizace zpracovávání dat vykonávat správu daní v souladu s platnou právní úpravou ani realizovat připravovaná opatření ke zlepšení efektivity výběru daní.

Veřejná zakázka může být plněna z technických důvodů a z důvodu ochrany práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví pouze původními dodavateli, z toho důvodu bude zadána formou jednacího řízení bez uveřejnění.

Doporučované

Nejčtenější