Novinky

Materiály na jednání vlády dne 19. prosince 2016

oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol
oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

 • Legislativa
 • Návrh zákona
 • Legislativní činnost MF
 • Zákon o kontrole
 • Mezinárodní spolupráce
 • Spotřební daně
 • Evropská komise

Bod č. 2
Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí

V souladu s Legislativními pravidly vlády předkládá Ministerstvo financí po provedení meziresortního připomínkového řízení materiál „Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí“ pro jednání vlády.

Tento návrh zákona nahrazuje dosud platný zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a je předkládán v souladu s plněním legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii (částečná transpozice směrnice č. 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států).

Přijetím návrhu zákona dojde zejména ke:

 • zvýšení ochrany veřejných prostředků,
 • flexibilnějšímu nastavení schvalovacích postupů řídící ekonomické kontroly,
 • snížení administrativní zátěže,
 • zvýšení kvality systému řízení a kontroly veřejných financí,
 • posílení regulace praxe interního auditu.

Návrh změnového zákona obsahuje zejména legislativně technické úpravy související s nahrazením zákona o finanční kontrole zákonem o řízení a kontrole veřejných financí.

Bod č. 3
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V rámci mezivládní spolupráce je na poli Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) uskutečňován projekt předcházení erozi základu daně a přesouvání zisků (BEPS), jehož cílem je předcházení agresivnímu daňovému plánování a umělému, daňově motivovanému přesouvání zisků. Jedním z nástrojů projektu BEPS, obsažených v jeho opatření č. 13, je uložení povinnosti nadnárodním skupinám podniků s konsolidovaným ročním výnosem vyšším než 750 milionů EUR sestavovat zprávy podle zemí, ve kterých mimo jiného vykáží své výnosy a daňové povinnosti v jednotlivých daňových jurisdikcích. Tyto zprávy se budou automaticky vyměňovat mezi státy, ve kterých skupina působí.

Česká republika se zavázala k výměně zpráv podle zemí podle Štrasburské úmluvy, k jejímuž provedení podepsal zástupce ministra financí v lednu 2016 v Paříži dokument nazvaný Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o výměně zpráv podle zemí. Evropská unie převzala modelovou legislativu OECD k opatření č. 13 a přijala na základě ní směrnici, která je předloženým návrhem zákona rovněž transponována.

Bod č. 21
Návrh dalšího postupu ČR ve věci prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1867 ze dne 20. října 2016, kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně

Dne 21. října 2016 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1867 ze dne 20. října 2016, kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně. Z právního hlediska nebyla při schvalování eurodenaturantu dodržena závazná procedura při schvalování prováděcího nařízení a zároveň dle expertního stanoviska Generálního ředitelství cel hrozí u nového eurodenaturantu vysoké riziko jeho zneužití vedoucí k významným daňovým únikům.

Ministerstvo financí nesouhlasí s postupem Evropské komise při vydání prováděcího nařízení a v návaznosti na konzultaci s vládním zmocněncem pro zastupování České republiky před Soudním dvorem EU předkládá vládě návrh na podání žaloby na neplatnost prováděcího nařízení Komise(EU) 2016/1867 ze dne 20. října 2016.

Složení denaturačních prostředků, kterými se znehodnocuje alkohol nepodléhající spotřební dani, je již dnes upraveno legislativou EU. Komise se však bez souhlasu všech členských států snaží jejich složení změnit a ze seznamu denaturačních prostředků odstranit ty, které se v ČR úspěšně používají. U těch, které mají do budoucna být nově aplikovány, bohužel dle názoru Ministerstva financí zůstává vysoké riziko pro vznik daňových úniků a také ohrožení zdraví obyvatelstva, neboť je poměrně snadné je z alkoholu odstranit nebo překrýt, tzn. za určitých okolností by i takto upravený alkohol mohl být nabízen ke konzumaci.

Pro informaci:

Bod č. 9
Veřejná zakázka “Poskytování služeb agenturou Standard & Poor´s Global Ratings“

Ministerstvo financí předkládá členům vlády informaci o veřejné zakázce s názvem „Poskytování služeb agenturou Standard & Poor´s Global Ratings“. Předmětem veřejné zakázky je ratingové hodnocení, které sděluje potenciálním investorům, jaké kreditní riziko mohou při koupi českých státních dluhopisů očekávat, neboť každý rating je ze strany ratingových agentur doprovázen analýzou hospodaření s veřejnými financemi.

Doporučované

Nejčtenější