Novinky

Materiály na jednání vlády dne 14. prosince 2016

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Makroekonomická predikce
  • Maastrichtské konvergenční kritérium
  • Fiskální výhled ČR
  • Saldo státního rozpočtu
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Legislativa
  • Elektronická evidence tržeb
  • Účtenková loterie

Bod č. 22:
Vyhodnocení plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Ministerstvo financí společně s Českou národní bankou předkládají vládě k projednání „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“. Tato analýza má vládě poskytnout věcné východisko pro rozhodnutí, zda stanovit cílové datum pro přijetí eura a zároveň iniciovat vstup do kurzového mechanismu ERM II.


Bod č. 23:
Informace o využití přebytku hospodaření státního rozpočtu za rok 2016

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o využití přebytku hospodaření státního rozpočtu za rok 2016. Skončí-li hospodaření státního rozpočtu v roce 2016 přebytkem, o použití přebytku rozhodne Poslanecká sněmovna na návrh vlády, který bude předložen v rámci státního závěrečného účtu za tento rok.


Bod č. 34:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o zařazení vybraného majetku státu do privatizace dle uvedeného zákona (materiál č. 263)

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrhy na vydání rozhodnutí o privatizaci částí majetku státu podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o zařazení vybraného majetku státu do privatizace dle uvedeného zákona. Souhrnný materiál č. 263 obsahuje návrhy rozhodnutí o privatizaci majetku státu, s nímž mají příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Státní pozemkový úřad, a rovněž majetku státu, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, a to formou přímých prodejů předem určeným nabyvatelům za dohodnuté kupní ceny.

Pro informaci:

Bod č. 1:
Fiskální výhled České republiky (listopad 2016)

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci aktualizované vydání makroekonomické publikace Fiskální výhled České republiky. Dokument je zaměřen na hospodaření vládního sektoru v aktuálním roce i ve střednědobém horizontu. Je provázaný s listopadovou Makroekonomickou predikcí ČR Ministerstva financí a vychází z návrhu státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů na rok 2017 i z návrhu střednědobého výhledu do roku 2019.


Bod č. 2:
Makroekonomická predikce České republiky (listopad 2016)

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci pravidelnou čtvrtletní aktualizaci Makroekonomické predikce České republiky.


Bod č. 3:
Informace o postupu v technickém zabezpečení evidence tržeb - říjen 2016

Materiál je vládě předkládán na základě vládního usnesení č. 414 ze dne 3. června 2015, které uložilo I. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí informovat měsíčně vládu o postupu v technickém zabezpečení evidence tržeb. Předkládaná informace je za měsíc říjen 2016.


Bod č. 4:
Informace o přípravě účtenkové loterie

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o přípravě účtenkové loterie. Účtenková loterie je jedním z doplňkových nástrojů, které mají podpořit efektivitu systému evidence tržeb a řádný výběr daní.

Nejčtenější