Novinky

Materiály na jednání vlády dne 5. října 2015

oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol
oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Daň z nabytí nemovitých věcí
  • Zákonné opatření
  • Návrh zákona
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejné zdravotní pojištění
  • Zdravotní pojišťovny

Bod č. 9:
Návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Ministerstvo financí předkládá vládě „Návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí“. Hlavním cílem navrhovaných změn v oblasti daně z nabytí nemovitých věcí je odstranění nedostatků právní úpravy, které se projevily v souvislosti s aplikací právní úpravy v praxi, a provedení dalších věcných změn, které si praxe vyžádala. Dále je cílem i provedení potřebných upřesnění současné úpravy a odstranění nejednoznačností, včetně snížení možnosti případné nežádoucí daňové optimalizace v této oblasti.

Zásadní změnu představuje zejména sjednocení osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí v osobě nabyvatele, a tím i odstranění možnosti volby poplatníka, stejně jako institutu ručení. Jednoznačné vymezení nabyvatele jako poplatníka daně přitom nejen odpovídá koncepci většiny evropských zemí, ale odstraní i problémy, které v praxi mohou v důsledku možnosti volby poplatníka vznikat, např. při směně nemovitých věcí nebo při nabytí nemovité věci z majetku České republiky.

S ohledem na nejasnou a nejednoznačnou právní úpravu inženýrských sítí v občanském zákoníku se navrhuje řešit problematiku zdanění jejich nabytí daní z nabytí nemovitých věcí. V zájmu zjednodušení správy daně bylo zdanění nabytí inženýrských sítí omezeno pouze na nabytí vlastnického práva k budově podle katastrálního zákona, která je její součástí či částí.

V souvislosti se změnou v osobě poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí bylo zároveň přistoupeno k osvobození nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem územně samosprávným celkem ve veřejném zájmu.

Zákon přináší další dílčí změny (např. zjednodušení základu daně v případě směny, změna osvobození prvního úplatného nabytí nových staveb a jednotek, rozšíření použití směrné hodnoty, vynětí přeměn všech právnických osob z předmětu daně vyjma převodu jmění na společníka nebo rozšíření předmětu daně z nabytí nemovitých věcí o případy smluvního prodloužení práva stavby).

Účinnost zákona se navrhuje od 1. dubna 2016.

Bod č. 14:
Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2014 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2014

Ministerstvo financí spolu s Ministerstvem zdravotnictví předkládají vládě materiál „Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2014 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2014“.

Doporučované

Nejčtenější