Novinky

Materiály na jednání vlády dne 21. prosince 2015

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Legislativní činnost MF
  • Podklady pro jednání vlády
  • Pojišťovnictví
  • Veřejnosprávní kontrola
  • Finanční arbitr
  • Zdravotní pojišťovny
  • Všeobecná pokladní správa

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Ministerstvo financí znovu předkládá vládě k projednání návrh novely zákona o pojišťovnictví, která reaguje na zásadní změny provedené směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES, tzv. Solventnost II, a 2014/51/EU, tzv. Omnibus II. Uvedené změny měly nabýt účinnosti 1. ledna 2016, avšak Poslanecká sněmovna předchozí návrh novely zákona neschválila. S cílem co nejrychlejší transpozice požadavků vyplývajících z evropského práva, připravilo MF čistě transpoziční novelu zákona o pojišťovnictví, která zohledňuje pouze požadavky vyplývající ze směrnice Solvency II.


Bod č. 30:
Informace o systému kontrol ve veřejné správě a při čerpání veřejných finančních prostředků

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál „Informace o systému kontrol ve veřejné správě a při čerpání veřejných finančních prostředků“, který byl připraven na základě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 9. dubna 2015 č. 708. Materiál je zaměřen jednak na shrnutí současného stavu systému finanční kontroly, která se skládá ze tří podsystémů: veřejnosprávní kontrola, vnitřní kontrolní systém a finanční kontrola podle mezinárodních smluv, a jednak na shrnutí současného stavu kontroly dotací ze státního rozpočtu a prostředků Evropské unie, kontroly ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu a kontroly ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.


Bod č. 33:
Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“, jehož účelem je vládě poskytnout věcné východisko pro rozhodnutí, zda stanovit cílové datum pro přijetí eura a zároveň iniciovat vstup do kurzového mechanismu ERM II.


Bod č. 43:
Platové náležitosti finančního arbitra k 1. 11. 2015

Ministerstvo financí na základě nařízení vlády č. 278/2015 Sb., kterým se změnila příloha č. 4 Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, předkládá návrh na změnu platového zařazení finančního arbitra.


Bod č. 44:
Pravidla pro čerpání prostředků z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích Evropské unie

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál „Pravidla pro čerpání prostředků z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích Evropské unie“, který byl vypracován v návaznosti na cíle stanovené ve Strategii podpory Čechů v institucích EU a souvisejícím Akčním plánu. Předkládaný materiál nahrazuje Pravidla pro čerpání prostředků z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích Evropské unie, která byla schválená usnesením vlády České republiky č. 495 ze dne 24. června 2015. Hlavním důvodem jejich nahrazení byla potřeba uvést podmínky financování stáží v institucích EU do souladu s nově implementovaným zákonem o státní službě a dalšími právními předpisy.


Bod č. 47:
Informace o výsledcích hospodaření zdravotních pojišťoven a o kontrolní činnosti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí v oblasti veřejného zdravotního pojištění za 1. pololetí 2015 a návrh na zrušení usnesení vlády ČR č. 673 ze dne 22. 11. 1995

Ministerstvo financí spolu s Ministerstvem zdravotnictví předkládá vládě k projednání pravidelně zpracovávanou Informaci o výsledcích hospodaření zdravotních pojišťoven a o kontrolní činnosti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí v oblasti veřejného zdravotního pojištění za 1. pololetí 2015, a to na základě usnesení vlády ČR č. 673 ze dne 22. 11. 1995 a na základě usnesení vlády ČR č. 1037 ze dne 6. 10. 1999.

Nejčtenější