Novinky

Materiály na jednání vlády dne 27. října 2014

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Státní dluh
  • Strukturální fondy
  • Metodika
  • Pokladní plnění
  • Veřejné finance
  • Veřejný sektor
  • Metodický postup
  • Nadlimitní veřejná zakázka
  • Investiční fondy

Bod č. 4:
Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2014

Pravidelný materiál informuje vládu o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2014. Zahrnuje také zprávu o řízení státního dluhu, situační zprávu státní pokladny a informaci o plnění cíle stanoveného v Konvergenčním programu pro rok 2014.


Bod č. 5:
Metodický pokyn pro nastavení výkonu kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 - 2020

Ministerstvo financí předkládá vládě ke schválení Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 – 2020, který zpracovalo Ministerstvo financí na základě § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a v souvislosti s Akčním plánem pro implementaci Strategie pro boj s podvody a korupcí v rámci čerpání fondů Společného strategického rámce v období 2014 – 2020.


Bod č. 13:
Ustanovení hodnotících komisí k dvěma významným veřejným zakázkám s názvem „Obnovení silnice III/2565 Most Mariánské Radčice“, zadávané v rámci programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji a s názvem „Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření“, zadávané Ministerstvem financí v rámci programu revitalizace Moravskoslezského kraje

Ministerstvo financí předkládá vládě ke schválení ustanovení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci zadání výše uvedených veřejných zakázek.

Pro informaci:

Bod č. 5:
Informace o zadání veřejné zakázky „Nadlimitní veřejná zakázka v jednacím řízení bez uveřejnění ve věci právního zastoupení České republiky v mezinárodním arbitrážním investičním řízení a v řízeních souvisejících a případném smírném řešení sporu se společností A11Y LTD.“

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o zadání veřejné zakázky na právní zastupování České republiky v rozhodčím a souvisejících řízeních a případném smírném řešení sporu s britskou společností A11Y LTD.

V arbitrážních řízeních ve sporech podle dohod o ochraně investic zastupuje Českou republiku advokátní kancelář, která je vybrána jako vítězný uchazeč v rámci výběrového řízení, přičemž podmínky zadání výběrového řízení vycházejí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V současné době již realizace a technické zabezpečení veřejné zakázky probíhá v souladu s platnými právními předpisy. Ministerstvo financí vyzvalo advokátní kanceláře k podávání svých nabídek, které budou v blízké době vyhodnoceny

Doporučované

Nejčtenější