Novinky

Materiály na jednání vlády dne 20. října 2014

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejné zdravotní pojištění
  • Nadlimitní veřejná zakázka
  • Státní tiskárna cenin
  • Mezinárodní banka hospodářské spolupráce
  • Zahraniční sektor
  • Veřejný sektor

Bod č. 10:
Rozdělení státního podniku Státní tiskárna cenin odštěpením se současným vznikem nového státního podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb

Ministerstvo financí předkládá vládě ke schválení materiál Rozdělení státního podniku Státní tiskárna cenin odštěpením se současným vznikem nového státního podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb. Ministerstvo financí má v úmyslu pro veřejnou správu zajistit poskytování vybraných interních jednotných a standardizovaných ICT služeb v oblasti finančního řízení a auditu, tj. zajistit řádný chod aplikací zajišťující finanční řízení a audit (zajistit nejefektivnější způsob optimalizace a úspory investičních a provozních prostředků). Za tímto účelem má Ministerstvo financí záměr založit nový státní podnik, a to formou rozdělení státního podniku Státní tiskárna cenin, jehož jedním z předmětu činností je poskytování IT/ICT služeb.


Bod č. 12:
Souhrnné hodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2013 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2013

Ministerstvo financí spolu s Ministerstvem zdravotnictví vládě spolupředkládá ke schválení Souhrnné hodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2013 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2013.


Bod č. 18:
Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2013 č. 879 k návrhu na sjednání Protokolu o změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce

Ministerstvo financí a Ministerstvo zahraničních věcí spolupředkládají vládě ke schválení Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2013 č. 879 k návrhu na sjednání Protokolu o změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce. Z důvodu personálních změn na Ministerstvu financí se předkládá vládě návrh na změnu citovaného usnesení vlády tak, aby prezidentu republiky bylo doporučeno zmocnit k podpisu Protokolu nového náměstka ministra financí, do jehož působnosti problematika Mezinárodní banky hospodářské spolupráce spadá a který je z toho titulu rovněž členem její bankovní rady.

Pro informaci:

Bod č. 4:
Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Úprava IS programového financování EDS/SMVS“ v jednacím řízení bez uveřejnění

Ministerstvo financí předkládá vládě Informaci o připravované veřejné nadlimitní zakázce „Úpravy IS programového financování EDS/SMVS“ v jednacím řízení bez uveřejnění.

Tento informační systém je manažerský systém pro řízení a kontrolu čerpání položek státního rozpočtu v oblasti programového financování. Člení se na Evidenční dotační systém (tzv. EDS – které eviduje a řídí poskytování návratných finančních výpomocí a dotací ze státního rozpočtu) a na část Správa majetku ve vlastnictví státu (tzv. SMVS – které řídí poskytování prostředků ze SR na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku státu). Obě části informačního systému tak činí dle § 12 a § 13 zákona č. 218/2000 Sb. (tzv. rozpočtová pravidla), přičemž se na tuto činnost vztahují i ostatní relevantní ustanovení tohoto zákona. Mezi funkce systému patří mj. plánování finanční potřeby a zdrojů investičních a neinvestičních akcí, průběžné operativní sledování průběhu realizace akce a zpracování požadované dokladové dokumentace nebo zpracovávání dokumentace nutné k uvolňování finančních prostředků. Potřeba dalšího vývoje systému je vyvolána změnou rozsahu a způsobu integrace EDS/SMVS do projektu IISSP v letech 2014 až 2015. Dále v neposlední řadě i potřebou prohloubení řídících procesů, s cílem zefektivnění výdajů státního rozpočtu.

Doporučované

Nejčtenější