Novinky

Materiály na jednání vlády dne 15. října 2014

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Investiční fondy
  • Strukturální fondy
  • Programové financování
  • Programové období 2014-2020
  • Nadlimitní veřejná zakázka

Bod č. 14 :
Metodický pokyn pro nastavení výkonu kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 - 2020

Ministerstvo financí předkládá vládě ke schválení Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 – 2020, který zpracovalo Ministerstvo financí na základě § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a v souvislosti s Akčním plánem pro implementaci Strategie pro boj s podvody a korupcí v rámci čerpání fondů Společného strategického rámce v období 2014 – 2020.


Bod č. 15:
Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 – 2020

Ministerstvo financí předkládá vládě ke schválení Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 – 2020.

Metodický pokyn obsahuje závazné postupy pro jednotlivé subjekty implementační struktury v oblasti finančního řízení Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu a implementace příslušných programů v rámci programového období 2014-2020.

Metodický pokyn vychází z pravidel pro programové období 2007-2013 s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých programů a ke zkušenostem s jejich dosavadní implementací. Cílem je nastavit jednotný rámec pravidel finančního řízení pro bezproblémové čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie.

 

Pro informaci:

Bod č. 8:
Informace o zadání veřejné zakázky "Právní zastupování České republiky v rozhodčím a souvisejících řízeních a případném smírném řešení sporu se společností WNC Factoring Limited"

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci materiál týkající se zadání veřejné zakázky na právní zastupování České republiky v rozhodčím a souvisejících řízeních a případném smírném řešení sporu se společností WNC Factoring Ltd.

V arbitrážních řízeních ve sporech podle dohod o ochraně investic zastupuje Českou republiku advokátní kancelář, která je vybrána jako vítězný uchazeč v rámci výběrového řízení, přičemž podmínky zadání výběrového řízení vycházejí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V současné době již realizace a technické zabezpečení této veřejné zakázky probíhá v souladu s platnými právními předpisy. Ministerstvo financí vyzvalo advokátní kanceláře k podávání svých nabídek, které budou v blízké době vyhodnoceny.

Doporučované

Nejčtenější