Novinky

Materiály na jednání vlády 24. října 2012

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Státní pokladna
  • Veřejný sektor
  • Pracovní úrazy
  • Legislativa

Bod č. 7:
Analýza problematiky odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání s návrhem věcného řešení

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál „Analýza problematiky odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání s návrhem věcného řešení“. Materiál byl zpracován na základě usnesení vlády, která rozhodla o zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a uložila zpracovat a vládě předložit analýzu problematiky odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání s věcnými návrhy na budoucí řešení, které by vycházely ze závěrů Porady ekonomických ministrů. Ta navrhla upravit stávající systém dosud provozovaný dvěma soukromými pojišťovnami tak, že se stane přístupným pro ostatní soukromé pojišťovny a zavede se v něm motivace prostřednictvím bonusů a malusů s využitím preventivních fondů.

V souladu s výše uvedenými závěry je předkládán návrh věcného řešení, které spočívá v nahrazení stávajícího systému zákonného pojištění zaměstnavatele novým zákonem o povinném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu vzniklou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání (zákon o povinném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele). Navrhované řešení předpokládá transformaci současného průběžně financovaného systému na systém soukromého pojištění provozovaného v tržním prostředí založeného na pojistné smlouvě. Tu bude povinen uzavřít každý zaměstnavatel okamžikem uzavření pracovního poměru alespoň s jedním zaměstnancem a toto pojištění udržovat a po celou dobu, kdy bude trvat alespoň jeden pracovní poměr. Bude zachován stávající systém náhrady újmy (škody) způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání podle příslušných zákonů, zejména podle zákoníku práce, přičemž bude zakotven přímý nárok poškozeného na pojistné plnění proti příslušné pojišťovně nebo v případě neexistence pojištění proti garančnímu fondu.

Inspirací způsobu transformace zákonného pojištění do pojištění soukromého je systém pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Navrhovaný systém klade důraz na motivaci zaměstnavatele k předcházení úrazovosti zavedením regresního nároku pojišťovny proti zaměstnavateli, který hrubě porušuje pravidla bezpečnosti práce, zavedením systému bonusů a malusů při stanovení výše pojistného a zřízení fondu prevence spravovaného Kanceláří pojistitelů pracovních úrazů, která bude nově zřízena pro plnění úkolů společných všem pojišťovnám, které budou toto pojištění provozovat. Současně se zavádí motivace k návratu poškozeného do pracovního procesu prostřednictvím příspěvku pojistitele na jeho rehabilitaci hrazeného v rámci stanoveného limitu pojistného plnění.

Součástí předkládaného materiálu je i variantní návrh vypořádání dosavadních nároků na náhradu škody ze stávajícího zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Je potřeba zdůraznit, že se jedná o závazky státu  již existující, popř. vzniklé do okamžiku účinnosti nového systému. Podle predikce vytvořené pojistěmatematickými metodami je předpokládaná současná hodnota budoucích závazků státu vzniklých do uvedeného data 56,643 mld. Kč. I na tyto dlouhodobé závazky bylo v minulosti vybráno pojistné, ale vzhledem k průběžně financovanému systému bylo pojistné v daném roce nespotřebované, použito ve státním rozpočtu na jiné účely. Podle preferované varianty by tedy stát toto pojistné do systému vrátil formou každoroční úhrady těchto svých závazků, podle roku jejich splatnosti. Tyto závazky ze zákonného pojištění budou nadále vyplácet za stát pojišťovny, a to až do jejich úplného vypořádání, tj. cca do roku 2080. Závazky vzniklé z nově zavedeného soukromého pojištění již státní rozpočet zatěžovat nebudou a budou v režii pojišťoven. V tomto smyslu tedy navrhované řešení přináší České republice do budoucnosti výraznou fiskální úlevu.  

 

Pro informaci:

Bod č. 4:
Příprava veřejné zakázky „Právní služby při realizaci projektu Integrovaný informační systém Státní pokladny“

Do doby spuštění všech modulů Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) do produktivního prostředí navrhuje Ministerstvo financí uzavřít novou smlouvu o poskytování služeb právní podpory při dokončení implementace projektu IISSP, a to na základě výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona o veřejných zakázkách s objemem smlouvy do 3 mil. Kč. Stávající smlouva pozbyla platnosti v červnu 2012.

Doporučované

Nejčtenější