Novinky

Materiály na jednání vlády 19. prosince 2012

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Konvergenční program
  • Zdravotní pojištění
  • Maastrichtské konvergenční kritérium
  • Veřejný sektor
  • Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
  • Legislativa

Bod č. 3:
Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“) a návrh souvisejícího změnového zákona, který provádí legislativně technické změny u souvisejících právních předpisů.

Navrhovaná právní úprava sleduje materiální příklon k evropským konvencím v oblasti obhospodařování a administrace investičních fondů a nahrazuje stávající zákon o kolektivním investování a s ním související podzákonné předpisy.

Hlavním cílem návrhu ZISIF je vytvořit v České republice systém podmínek pro obhospodařování investičních fondů a provádění jejich administrace a současně podpořit atraktivitu podnikání v oblasti kapitálového trhu v českém právním prostředí.

Trh investování na kolektivním principu plní v národním hospodářství důležitou úlohu „převodového“ mechanismu investičních prostředků, přispívá k tvorbě pracovních míst a vyššího výnosu z daní z příjmu právnických osob jako českých daňových rezidentů. Transpozice nové směrnice o správcích alternativních fondů kolektivního investování, kterou předložený návrh zapracovává, byla od počátku vnímána především jako příležitost. Návrh zákona tak vedle nezbytné transpozice evropského práva, zohledňuje moderní právní úpravy na tomto úseku (především Lucemburska).

Mezi nejvýznamnější změny, které návrh zákona přináší, je rozlišování mezi obhospodařováním investičních fondů a prováděním administrace investičních fondů a rozšíření okruhu přípustných právních forem pro investiční fondy, vycházející přitom z německé a lucemburské právní úpravy. Dohled České národní banky podle ZISIF se bude zaměřovat podle toho, jaké jsou možnosti pro širokou veřejnost investovat do investičních fondů a jaké jsou zdroje systémového rizika.

Cílem je vytvořit zákon, který bude jednak respektovat to, co je v oblasti regulace kolektivního investování v České republice známé, zaběhlé a funkční, a jednak bude, co do úpravy jednotlivých základních institutů, konvenční ve vztahu k úpravám zemí, jejichž přístup k regulaci kolektivního investování je možné považovat za standardní.

V průběhu přípravy návrhu zákona, byl návrh v jednotlivých klíčových momentech předkládán odborné veřejnosti k vyjádření. K problematice, kterou návrh upravuje, zorganizovalo Ministerstvo financí také dvě veřejná slyšení. Bližší informace k průběhu legislativního procesu lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva financí (kapitola Kapitálový trh).

Bod č. 4:
Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů

Viz bod č. 3.

Bod č.20:
Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Ministerstvo financí a Česká národní banka předkládají vládě analýzu „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“, která hodnotí připravenost České republiky pro přijetí jednotné měny euro.
ČNB spolu s Ministerstvem financí doporučují prozatím nestanovovat cílové datum přijetí eura, a tudíž v roce 2013 neusilovat o vstup do kurzového mechanismu ERM II.

Bod č. 22:
Centrální registr administrativních budov

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál, na jehož základě by měla vláda schválit povinnost organizačních složek státu a státních organizací vést evidenci administrativních budov v  Centrálním registru administrativních budov (který byl spuštěn  28. října 2012). Dále navrhuje uložit členům vlády a ostatním vedoucím ústředních orgánů státní správy plnění určitých povinností při naplňování této evidence (tj. poskytování některých základních údajů).

Evidenci povede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten by tak měl získat nezbytné údaje o těchto budovách, které by měly být dále využívány pro optimální dislokaci státních institucí. Povinnost vést tuto evidenci a poskytovat potřebné údaje  by měla být následně založena novelou zákona o majetku státu.

Bod č. 25:
Návrh na vyslovení souhlasu se sjednáním vyšší kupní ceny za pozemky pro Muzeum umění Olomouc

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál, na jehož základě vláda posoudí a rozhodne, zda  je dán veřejný zájem na nabytí dvou pozemků v Olomouci, určených, spolu s dalšími pozemky nacházejícími se v centru města, k výstavbě Středoevropského fóra Olomouc.

Pozemky by měly být vykoupeny od soukromé osoby, která však  požaduje vyšší cenu, než je cena v čase a místě obvyklá. Proto je záležitost předložena k posouzení vládě. Pokud vláda shledá veřejný zájem na nabytí pozemků k uvedenému účelu, bude dále věc řešit Ministerstvo financí podle zákona o majetku státu. Smlouvy byl uzavíralo Muzeum umění Olomouc.

Bod č. 34:
Návrh usnesení vlády na jmenování zástupce finančního arbitra

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh na jmenování Mgr. Lukáše Vacka jako nového zástupce finančního arbitra.

Mgr. Lukáš Vacek v současné době zastává místo vedoucího oddělení retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu na Ministerstvu financí. Je odpovědný za přípravu právních předpisů upravujících zejména pravidla jednání finančních institucí se zákazníkem v jednotlivých sektorech finančního trhu. Podílel se např. na přípravě novely zákona o spotřebitelském úvěru nebo zákona o distribuci v pojišťovnictví.

Pro informaci:

Bod č.1:
Informace o výsledcích hospodaření zdravotních pojišťoven a o kontrolní činnosti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí v oblasti veřejného zdravotního pojištění za 1. pololetí 2012

Vládě je pro informaci předkládán dokument zpracovaný Ministerstvem zdravotnictví v součinnosti s Ministerstvem financí, podrobně hodnotící vývoj hospodaření jednotlivých zdravotních pojišťoven a systému veřejného zdravotního pojištění jako celku.

Bod č. 10:
Informace o zadání veřejné zakázky „Právní zastupování České republiky v rozhodčím a souvisejících řízeních a případném smírném řešení sporu s Benley Investments Limited.“

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o zadání veřejné zakázky na právní zastupování České republiky v rozhodčím a souvisejících řízeních a případném smírném řešení sporu s kyperskou společností Benley Investments Limited. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo financí obdrželo podání nazvané „Oznámení o existenci sporu podle článku 8.2 česko-kyperské dohody o ochraně a podpoře investic“ a v arbitrážních řízeních ve sporech podle dohod o ochraně investic zastupuje Českou republiku advokátní kancelář, která je vybrána jako vítězný uchazeč v rámci výběrového řízení, přičemž podmínky zadání výběrového řízení vycházejí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládá Ministerstvo financí vládě materiál s informací o zadání veřejné zakázky na služby v jednacím řízení s uveřejněním jako nadlimitní podle § 29 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Po projednání materiálu ve vládě bude vyhlášeno výběrové řízení a bude technicky zabezpečena realizace veřejné zakázky v souladu s platnými právními předpisy.

Doporučované

Nejčtenější