Novinky

Materiály na jednání vlády 12. prosince 2012

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Boj proti daňovým únikům
  • Fiskální výhled ČR
  • Veřejný sektor
  • Finanční správa
  • Spojené státy americké
  • Foreign Account Tax Compliance Act
  • Převod majetku státu
  • Informační systém
  • Legislativa

Bod č. 9:
Informace pro vládu České republiky o zákonu přijatém Spojenými státy americkými v rámci boje proti daňovým únikům „Foreign Account Tax Compliance Act“ a o možnostech dalšího postupu České republiky

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o zákonu „FATCA“ (Foreign Account Tax Compliance Act) přijatém Spojenými státy americkými. Ministerstvo financí navrhuje s ohledem na tento zákon zvolit tzv. mezivládní přístup podle modelu Ia. Zákon FATCA byl přijat v rámci boje proti daňovým únikům a za účelem zjištění a zmapování příjmů amerických osob v zahraničí, ale jeho původně schválená podoba by měla potenciální negativní dopady na všechny finanční instituce mimo USA, které obchodují na americkém trhu.

Mezivládní přístup znamená podle modelu Ia, že Česká republika hodlá se Spojenými státy americkými uzavřít dvoustrannou mezinárodní dohodu, na základě které budou informace požadované zákonem FATCA poskytovány americké daňové správě prostřednictvím české daňové správy. Finanční instituce budou předávat informace požadované zákonem FATCA české daňové správě, která je následně poskytne daňové správě USA.

Cílem zvoleného přístupu je řešení problémů spojených s uplatňováním zákona FATCA a minimalizace nepříznivých dopadů na české finanční instituce z něho vyplývajících. Česká republika tak rovněž reaguje na globální vývoj v oblasti boje proti daňovým únikům a související nutnost mezinárodní spolupráce při správě daní.

Dalším krokem pro implementaci FATCA bude přijetí potřebné legislativy umožňující finančním institucím shromažďovat a předávat potřebné informace v souladu s českým právním řádem.

Bod č. 12:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 248)

Ministerstvo financí předkládá vládě souhrnný materiál navrhující privatizaci části majetku ve správě Pozemkového fondu ČR, části majetku, se kterým je příslušný hospodařit ÚZSVM a část majetku, ke kterému má příslušnost hospodařit MF,  formou přímých prodejů předem určeným nabyvatelům za dohodnutou kupní cenu.
Dohodnuté kupní ceny byly stanoveny minimálně ve výších cen v  čase a místě obvyklých, zjištěných na základě soudními znalci vypracovaných znaleckých posudků.

Pro informaci:

Bod č.1:
Fiskální výhled České republiky

Ministerstvo financí předkládá vládě na vědomí aktualizované vydání makroekonomické publikace Fiskální výhled České republiky.

Oproti říjnovým notifikacím, kdy jsme odhadovali deficit vládního sektoru 3,2 % HDP, je odhad letošního deficitu vyšší o mimořádné vlivy tzv. korekcí ve vybraných operačních programech (0,3 % HDP) a formální promítnutí finanční kompenzace církvím (1,5 % HDP). Zde se jedná nikoli o promítnutí skutečné hotovostní platby, ale pouze o dopad účetní metodiky.

Zákon o majetkové narovnání s církvemi začne platit již v letošním roce, proto je potřeba tuto skutečnost promítnout do deficitu roku 2012. Daná skutečnost však má v roce 2012 nulový dopad do veřejného dluhu, protože fakticky se kompenzace bude splácet po dobu třiceti let.

Kompenzace je účetně považována za jednorázovou operaci, která se pro potřeby výpočtu strukturálního salda (vládní politikou ovlivněný deficit bez vlivu hospodářského cyklu a jednorázových, přechodných opatření) a fiskálního úsilí (snižování strukturálního salda) nebere v úvahu. Přijetí tohoto zákona tak neovlivní doposud prezentované úsilí o snižování deficitu.

V následujícím roce by měl deficit dosáhnout 2,9 % HDP. Deficity pro roky 2014 a 2015 byly odhadnuty na 2,7 % a 2,4 % HDP. Evropská komise by tak měla s ČR ukončit postup při nadměrném schodku v řádném termínu.

Po razantním snížení strukturálního schodku v roce 2011 a dalším očekávaném fiskálním úsilí v roce 2012 bude fiskální politika v letech výhledu (2013-2015) prakticky neutrální. Drobné rozvázání konsolidační strategie umožňuje alespoň částečně podpořit českou ekonomiku v době předpokládaného oživování. Tento přístup je mj. v souladu s doporučeními mezinárodních institucí, jako jsou MMF nebo OECD.

Současný střednědobý výdajový rámec vlády reflektuje zhoršený makroekonomický výhled, který se odráží v nižším naplnění daňových příjmů a počítá s uplatněním řady stabilizačních opatření na výdajové i příjmové straně veřejných rozpočtů. Celková výše diskrečních opatření v letech výhledu postupně klesá z 0,9 % HDP v roce 2013 až na 0,4 % HDP v roce 2015, v průměru 0,6 % HDP ročně.

Podzimní číslo Fiskálního výhledu pokračuje v tradici speciálních tematických kapitol. V tomto vydání jsou rozebírány scénáře možných dopadů zavedení spořícího fondového pilíře penzijního systému (tzv. opt-outu) pro dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.

Bod č.7:
Informace o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení provozu informačního systému daňové správy podle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010

Ministerstvo financí předkládá vládě „Informaci o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení provozu informačního systému daňové správy dle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010“. Předmětem veřejných zakázek je zajištění provozu IS ADIS v roce 2013. Informační systém daňové správy je využíván cca 15 tisíci pracovníky české daňové správy a je provozován na všech finančních úřadech, finančních ředitelstvích a na Generálním finančním ředitelství. S ohledem na vysokou míru automatizace procesů v daňovém řízení je pro fungování Finanční správy ČR realizace zakázek

Doporučované

Nejčtenější